Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/1

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 365

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Matias Pajulan ja Vesa Korkkulan sekä varatarkastajiksi Ted Apterin ja Ville Jalovaaran.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Hannu Oskalan sijasta Vesa Korkkulan sekä varatarkastajaksi Vesa Korkkulan sijasta Ville Jalovaaran.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Matias Pajulan ja Hannu Oskalan sekä varatarkastajiksi Ted Apterin ja Vesa Korkkulan.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566