Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/9

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 373

WLAN-verkon lisenssien ja tietoliikennelaitteiden hankinta

HEL 2019-010299 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia langattoman verkon lisenssejä ja tietoliikennelaitteita Tietokeskus Oy:ltä enintään 560 000 eurolla.

Lisäksi lautakunta päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan tekemään tilaukset.

Hankinnat maksetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan menolajilta Digitalisaation langaton verkko.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Martti Kukkonen, tietoturvapäällikkö, puhelin: 310 20350

martti.kukkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimittajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin tietoliikenneverkon ja sen palveluiden kehittyessä on kaupungin eri verkkoihin tarpeen hankkia uusia WLAN-verkon lisenssejä. Kaikkien tarvittavien lisenssien ja kontrolleri-laitteiden hankkiminen yhteisesti mahdollistaa kaupungin WLAN-verkkokokonaisuuden yhtenäisen kehittämisen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan osuus hankittavista lisensseistä ja kontrollerilaitteista on 50 %.

Hankinta perustuu KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen KLKH107 tuotealue 2 verkon laitteet, johon Helsingin kaupunki on liittynyt hankintajohtajan päätöksellä 23§/2017 (HEL 2017-004549).

Kaupunginkanslia kilpailutti hankinnan sopimuksen KLKH107 sisäisenä minikilpailutuksena ja hankintajohtaja on tehnyt hankinnasta päätöksen 72§/2019 (HEL 2019-010299).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Martti Kukkonen, tietoturvapäällikkö, puhelin: 310 20350

martti.kukkonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Toimittajat

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, minikilpailutus, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätöshistoria

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Talous- ja konserniohjaus Hankintajohtaja 08.10.2019 § 72

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566