Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/19

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 383

Osoitteeseen Heteniityntie 4 toteutettavien Vuoniityn peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2019-011826 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Vuoniityn peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen (liite 1).

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoniityn peruskoulun tarveselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoniityn peruskoulu sijaitsee itäisen suurpiirin alueella Vuosaaren peruspiirissä. Koulun oppilasmäärä on kasvanut lukuvuodesta 2018–2019 80 oppilaalla. Viimeisimmän oppilaaksiottoalueen väestöennusteen mukaan 7–15- vuotiaiden lasten ja nuorten määrä pysyy tasaisena.

Vuoniityn peruskoulu on yhtenäinen peruskoulu, joka toimii kolmessa toimipisteessä Heteniityntie 4, Koukkusaarentie 9 ja Venemestarintie 14. Vuoniityn peruskoulussa on yhteensä 944 oppilasta. Koulun pysyvä laajennushankkeen arvioidaan valmistuvan Heteniityntielle vuonna 2026.

Vuoniityn peruskoulun toimipisteiden tilat ovat täynnä ja koulu tarvitsee lisätiloja kasvaneen oppilasmäärän vuoksi jo ennen laajennuksen valmistumista. Tilaelementtinä toteutettavia lisätiloja noin 100 oppilaalle suunnitellaan Heteniityntien toimipaikan yhteyteen. 

Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä.

Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välisenä yhteistyönä.

Tilahanke parantaa alueen palvelujen järjestämistä

Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida alueiden palvelutarpeet.

Vuoniityn peruskoulun nykyiset tilat ovat oppilasmäärän kasvun myötä riittämättömät. Nykyiset tilat eivät laajuudeltaan riitä täyttämään opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Vuoniityn peruskoulun Heteniityntien toimipaikan peruskorjaus ja pysyvä laajennus hanke sisältyy talonrakennusohjelmaan vuosille 2024–2026.

Lisätilojen piha-alueena toimii rakennusten lähialueet ja peruskoulun toimipisteen piha. Yhteydet lisätilaan päärakennuksesta edistävät yhteisöllisyyttä ja yhtenäistä opinpolkua.

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin korkean teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien toteutumisen

Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle, eivätkä ne kaikilta osin vastaa opetussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita. Hankkeessa toteutetaan koululle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Turvalliset, terveelliset ja riittävät lisätilat luovat hyvät edellytykset Vuoniityn peruskoulun toiminnalle pysyvien lisätilojen valmistumiseen saakka. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen.

Lisätilojen laajuus, aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Vuosaaren peruskoulun Heteniityn toimipisteen lisätilat suunnitellaan 100 lapselle ja ne ovat laajuudeltaan n. 1 100 bruttoneliötä. Lisätilat tarvitaan käyttöön elokuusta 2020.

Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että koulutilat tulee saada käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa valmiiksi kalustettuna, mikä edesauttaa palveluverkon kehittämistä. Tilojen käyttöönotosta kesken toimintakauden voi aiheutua lisäkustannuksia tuottavia väliaikaisia tilajärjestelyjä ja haittaa asiakkaille.

Lisätilojen arvioidut vuokrakulut ovat noin 535 000 euroa/vuosi. Siivouskustannusarvio on noin 39 300 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio on noin 22 000 euroa ja käynnistämiskustannuksia varataan 121 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vuoniityn peruskoulun tarveselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566