Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/25

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 389

Helsingin hallinto-oikeuden päätös

HEL 2018-002794 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi Helsingin hallinto-oikeuden 8.11.2019 antaman päätöksen 19/0809/2.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallinto-oikeuden päätös 8.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hylkäsi 27.3.2018 (§ 59) ********** oikaisuvaatimuksen, joka koski perusopetusjohtajan päätöstä valita Töölön ala-asteen kouluun sijoitettuun rehtorin virkaan **********

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 8.11.2019 päätöksen 19/0809/2 kasvatus- ja koulutuslautakunnan oikaisuvaatimuksesta tekemää päätöstä koskeneesta kunnallisvalituksesta. Hallinto-oikeus ei ole tutkinut valitusta. Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan valitus on jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Anu Kangaste, johtava lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Liitteet

1

Hallinto-oikeuden päätös 8.11.2019

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566