Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (2)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 366

Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat:

        Kaupunginvaltuusto 6.11.2019 § 320 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen valinta: Kaupunginvaltuusto myönsi Aleksi Niskaselle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta ja valitsi Oskar Vidingin varajäseneksi (Pia Kopran henkilökohtainen varajäsen) kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

        Kaupunginvaltuusto 6.11.2019 § 323 Hoplaxskolanin Lokkalantien yksikön perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hoplaxskolanin Lokkalantien yksikön  perusparannuksen ja laajennuksen 2.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 615 brm² ja rakennuskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 14 000 000 euroahuhtikuun 2019 kustannustasossa.

        Kaupunginvaltuusto 13.11.2019 § 335
Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen enimmäishinnan korottaminen: Kaupunginvaltuusto hyväksyi Tehtaankadun ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että  rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 17 000 000 euroa huhtikuun 2019 kustannustasossa.

        Kaupunginhallitus 21.10.2019 § 699 Väliaikaisen tilaelementeistä koostuvan paviljongin hankesuunnitelma (Eiranranta 1): Kaupunginhallitus hyväksyi tilaelementeistä koostuvan koulukäyttöön suunnitellun paviljongin 23.8.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on noin 3 600 brm² ja hankkeen enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 850 000 euroa heinäkuun 2019 kustannustasossa.

        Kaupunginhallitus 11.11.2019 § 767 Päiväkoti Honkasuon uudisrakennuksen hankesuunnitelma: Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Honkasuon 9.9.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 500 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 6 200 000 euroa  heinäkuun 2019 kustannustasossa.

        Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 21.11.2019 § 237 Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston esitys kaupunginhallitukselle Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamisesta sekä hoito- ja käyttösuunnitelman 2020-2030 vahvistamisesta

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566