Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 379

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Ted Apterin toivomusponnesta Tehtaankadun ala-asteen henkilökunnan sisäilmaoireiden ilmoitusprosessin toimivuudesta ja kehittämisestä

HEL 2019-006264 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että työterveyshuolto kerää tietoa henkilöstön kokemasta sisäilmaoireilusta. Henkilöstöä ohjeistetaan aina, kun on epäily sisäilman aiheuttamasta oireesta olemaan yhteydessä työterveyshuoltoon. Tehtaankadun ala-asteella rehtori on informoinut henkilöstöä tästä. Tehtaankadun ala-asteen prosessin aikana on käytäntöä täsmennetty ja yhteistyötä tiivistetty myös työterveyshuollon ja rehtorin välillä. Käytännön täsmennyksen jälkeen on ilmoituksia tullut enemmän työterveyshuoltoon ja ne on selkeästi kirjattu sekä saatua tietoa hyödynnetty tilanteen seurannassa. 

Palvelupäällikkö Marjaana Saarelan, työterveys Helsinki, mukaan: Tehtaankadun ala-asteen henkilöstön työterveyshuollon yhteydenotot (kaikki vastaanottokäynnit ja sisäilmaoire -yhteydenotot myös puhelimitse ja eTyöterveyden kautta) on käyty läpi lukuvuosien 2017-18 ja 2018-19 osalta ja tämä tieto on sisäilma-asiantuntijoiden käytettävissä. Työterveyshuolto on osallistunut kevään 2019 aikana kahteen (sekä syksyllä yhteen) henkilöstön tiedotustilaisuuteen, joissa on esitelty myös työterveyshuollon prosessia ja tehtyjä havaintoja.

Työterveyshuolto kerää systemaattisesti oman toimintansa kautta työpaikkojen sisäilmaoiretietoa, mitä hyödynnetään yhdessä sisäilma-asiantuntijoiden kanssa terveydellisen merkityksen arvioinnissa.  Kuten koko kaupungin myös työterveyshuollon periaatteena on, että kaikki oireilu otetaan vakavasti. Perusperiaatteena kuitenkin on, että sisäilmahaittoihin ja erityisesti kosteusvaurioihin tulee puuttua ilman, että tiloissa oireillaan lainkaan. Kehittämiskohteena on, että ongelmiin pystytään puuttumaan ennakoiden ja tärkeänä osana tätä on varhainen tiedottaminen, jossa myös työterveyshuolto on mukana.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että työterveyshuollon kanssa tehdään säännöllisesti yhteistyötä sisäilmaan liittyvissä kysymyksissä. Työterveyshuolto on mukana sekä Helsingin kaupungin, että kasvatuksen ja koulutuksen sisäilmaryhmissä ja osallistuu näin ollen yhteiseen kehittämistyöhön sisäilma-asioissa. Osallisuus em. ryhmissä takaa myös sen, että kaikki uudet tavat tulevat kaikkien tietoon. Ilmoitusprosessi työterveyshuoltoon toimii henkilöstön osalta. Tehdyt ilmoitukset ovat olleet käytettävissä ja ne on huomioitu. Työterveyshuolto on käynyt omat käytäntönsä läpi sisäilmaan liittyvien oireiluilmoitusten kirjaamiseen. He ovat arvioineet omaa toimintaansa ja tämän pohjalta täsmentäneet ilmoituksen vastaanottajan tehtävää ja roolia.

Tehtaankadun ala-asteen osalta koko prosessia on arvioitu ja todettu, että tietoisuutta ilmoituskäytännöistä tulee lisätä kasvatuksen ja koulutuksen työpaikoilla. Tehtaankadun ala-asteen osalta on henkilöstön tilannetta seurattu aktiivisesti yhdessä työterveyshuollon kanssa. Lisäksi työterveyshuolto on ollut mukana Tehtaankadun ala-asteen seurantaryhmässä, jossa on myös henkilöstön, kouluterveyshuollon ja vanhempien edustus.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jari Mäenmaa, työsuojelupäällikkö, puhelin: 310 44139

jari.maenmaa(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 31.12.2019 mennessä Ted Apterin toivomusponnesta: Hyväksyessään hankesuunnitelman kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki selvittää lisäksi, miten ilmoitukset Tehtaankadun ala-asteella sisäilmaoireista työterveyteen tällä hetkellä toimivat sekä miten Tehtaankadun ala-asteella näitä prosesseja voidaan kehittää ja samalla hyödyntää näitä kokemuksia laajemmin myös muissa Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jari Mäenmaa, työsuojelupäällikkö, puhelin: 310 44139

jari.maenmaa(a)hel.fi

Oheismateriaali

1

Apterin toivomusponsi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566