Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (5)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/24

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 388

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Koskelan ala-asteen lisätilojen hankesuunnitelmasta osoitteessa Käpyläntie 8

HEL 2019-010506 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon 4.10.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta (liite 1) ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti tulee varmistaa ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus. Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja ja edistetään turvallisuutta. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyttä koko prosessin ajan. Niillä on suuri vaikutus terveelliseen ja turvalliseen oppimisympäristöön sekä toimialan käyttökustannuksiin. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Koskelan ala-asteen koulun lisätilojen tarveselvityksen 22.10.2019.

Kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö on antanut 24.10.2019 hankesuunnitelmasta lausunnon (liite 2). Lausunto tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja lasten näkemykset tilojen kehittämisessä.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 2821P21317 Koskelan ala-asteen lisätilat

2

koskelan ala-aste käpyläntie työsuojelulausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 4.10.2019 päivätystä  Koskelan ala-asteen lisätilat -hankkeen hankesuunnitelmasta. Lisätilat rakennetaan osoitteessa Käpyläntie 8 sijaitsevan kiinteistön entisiin terveysaseman tiloihin. Tilat korjataan teknisesti ja toiminnallisesti koulukäytön vaatimusten mukaisiksi. Lisätilojen rakentaminen on käynnistynyt elokuussa 2019 ja ne valmistuvat tammikuussa 2020 Koskelan ala-asteen koulun käyttöön.

Hanke toteutetaan kattamaan osoitteessa Juhana Herttuatie 13 sijaitsevan Koskelan ala-asteen lisätilantarve. Koulun nykyinen oppilasmäärä on liian suuri tilojen kapasiteettiin nähden ja alueen oppilasmäärä on tulevina vuosina kasvava.

Hankkeessa lisätilat rakennetaan kiinteistöön tilapäisenä käyttötarkoituksen muutoksena. 

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina rakennusvalvonnan, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia.

Nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle lapsimäärälle

Koskelan ala-aste sijaitsee osoitteessa Juhana Herttuantie 13. Oppilaita koulussa on  yhteensä 138 luokka-asteilla 1–4.  Koulun tilojen kapasiteetti on mitoitettu 95 oppilaalle, joten nykyinen oppilasmäärä on tiloihin nähden liian suuri. Oppilasmäärä on kasvussa, koulussa tulee olemaan lisätilantarve on 75 oppilaalle vuoden 2020 aikana. Kohteena oleva rakennus mahdollistaa tilakokonaisuuden suunnittelun 100 oppilaan käyttöön, mikä on tarkoituksenmukaista, sillä alueen oppilasmäärä on tulevina vuosina kasvava. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee käyttämään hankkeessa rakennettavia lisätiloja joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan.

Koskelan ala-aste tulee kasvamaan yhtenäiseksi peruskouluksi,  jonka on investointiohjelmaehdotuksessa vuosille 2020–2029 suunniteltu valmistuvan vuonna 2026. Hankkeessa rakennettavat lisätilat kattavat oppilasmäärän kasvusta johtuvan tilantarpeen ja tarjoavat terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön. Koskelan peruskoulun rakentamisen ajaksi tullaan tarvitsemaan täydentävä väistötilaratkaisu. 

Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea

Perusopetuspalvelut ovat perheille arjen lähipalvelu. Perusopetuspaikkojen lisääminen vahvistaa strategian mukaisia lähipalveluja sekä tukee lasten ja nuorten arkea.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille ja nuorille sopiviksi, lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin korkean teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Tilat tukevat opetussuunnitelmien toteuttamista

Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä.

Hankkeessa toteutetaan peruskoululle tilat, joissa pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat edistävät toimintaa sekä takaavat lapsille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisen.

Oppilaiden välituntiulkoilu tulee tapahtumaan Käpylän pelastusaseman kentällä, jonne järjestetään turvallinen kulkuyhteys. Ruokailu järjestetään läheisillä kouluilla Kottby lågstadiet ja Koskelan ala-asteen pääkoulu. 

Kustannukset ja aikataulu

Kaupunkiympäristön toimiala vastaa hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta.

Vuokrattavat tilat ovat laajuudeltaan 910 htm². 

Investoinnin kustannusarvio eli hankesuunnitelman enimmäishinta on 1,4 miljoonaa euroa (alv 0 %). Kaupunkiympäristön toimialan arvioima kokonaisvuokra on 25,87 €/htm²/kk eli noin 282 500 euroa/vuosi. Vuokrasopimus tehdään viideksi (5) vuodeksi. 

Muuttokustannusarvio on 12 300 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan 99 000 euroa, alv 0 %. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja. Siivouskustannusarvio on 18 600 euroa vuodessa, sisältäen ylläpitosiivouksen, perussiivouksen ja mahdollisesti käyttöönottosiivouksesta aiheutuvia kuluja. Arvio vuosittaisista toiminnankustannuksista ilman henkilöstö- ja vuokrakustannuksia on 199 000 euroa.

Aikaisemmat päätökset, kuuleminen, osallistaminen ja muu yhteisvalmistelu

Koulun henkilökunta on osallistunut hankkeeseen tuoden tilasuunnitteluun ja kalustamiseen pedagogisen ja toiminnallisen käyttäjänäkökulman. Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristötoimialan ja kasvatus- ja koulutustoimialan yhteistyönä.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Ulla Manninen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 22493

ulla.k.manninen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 2821P21317 Koskelan ala-asteen lisätilat

2

koskelan ala-aste käpyläntie työsuojelulausunto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 31.10.2019 § 99

HEL 2019-010506 T 10 06 00

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti hyväksyä Koskelan ala-asteen lisätilan 4.10.2019 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 910 htm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 400 000 euroa elokuun 2019 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta tekee tarvepäätöksen ja antoi hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Samalla kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen valmistelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä

vs. tekninen johtaja

Sari Hilden

Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566