Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (5)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 381

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilan hankesuunnitelmasta osoitteeseen Ruoholahdenkatu 23

HEL 2019-009685 T 10 01 02

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunkiympäristölautakunnan
rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle puoltavan lausunnon Ressun peruskoulun ja Ressun lukion, Ruoholahdenkatu 23, lisätilan 31.10.2019 päivätystä hankesuunnitelmasta ja lausuu lisäksi seuraavaa:

Hankesuunnitelma vastaa hyvin kasvatuksen ja koulutuksen toiminnallisia tavoitteita. Tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee kuitenkin edelleen työskennellä yhdessä käyttäjätoimialan kanssa. Erityisesti ääneneristyksen ja -vaimennuksen huolellinen toteutus tulee varmistaa. Myös valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, sillä toimivalla valaistuksella edistetään turvallisuutta ja tuetaan monipuolisia työskentelyasentoja. Tilat ja pintarakenteet tulee suunnitella helposti siivottaviksi, huollettaviksi ja korjattaviksi.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota hankkeen kustannusseurannan ja laadunvalvonnan tärkeyteen koko prosessin ajalta. Toteutuksen tavoitteena tulee olla terveellinen ja turvallinen oppimisympäristö, jonka käyttökustannukset ovat toimialalle kohtuulliset. Myös aikataulun pitävyydestä on huolehdittava.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää edelleen huomioida henkilöstön ja opiskelijoiden näkemykset tilojen kehittämisessä.

Hanke on esitelty kasvatus- ja koulutustoimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 4.9.2019. Tarkentuneet suunnitelmat esitellään työsuojelun yhteistoimintahenkilöstölle 27.11.2019. Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön lausuntona suunnitelma on tässä vaiheessa hyväksyttävissä esitetyllä tavalla. Työsuojelun näkökulma huomioidaan jatkosuunnittelussa ja työsuojelun lausunto liitetään hankesuunnitelma-aineistoon.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Ressun peruskoulun ja lukion lisätilat, alustava hankesuunnitelma

2

Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa 31.10.2019 päivätystä Ressun peruskoulun ja Ressun lukion, Ruoholahdenkatu 23, lisätilan hankesuunnitelmasta. Hankesuunnitelma koskee peruskoulun ja lukion lisätiloja. Lisätiloihin suunnitellaan tilat Ressun lukion käyttöön 300 opiskelijalle sekä 450 Ressun peruskoulun oppilaalle.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–21 on linjattu, että englanninkielisen koulutuksen paikkamäärä tulisi kaksinkertaistaa. Ressun peruskoulu ja Ressun lukio tarjoavat jo nykyisellään sekä suomen- että englanninkielistä opetusta. Nykyiset tilat ovat kuitenkin oppilasmäärän kasvun vuoksi käyneet ahtaiksi.

Ressun peruskoulussa annetaan suomenkielisen perusopetuksen lisäksi IB-ohjelman mukaista englanninkielistä opetusta. Englanninkielisen opetuksen kaksinkertaistaminen tarkoittaa lisätilaa mitoittavien oppilaspaikkojen kokonaismääräksi 450. Oppilasmäärän lisääminen toteutetaan vaiheittain lisäämällä 1. ja 7. luokalla aloittavien oppilaiden määrää.

Ressun lukiossa järjestetään suomenkielisen lukiokoulutuksen lisäksi IB-opetusohjelman mukaista englanninkielistä Diploma Programme -opetusta. Englanninkielisen opetuksen kaksinkertaistamiseksi ja kaupungin lukion aloituspaikkojen määrän kasvavaan tarpeeseen vastaamiseksi tarvitaan lukiolle 300 opiskelijapaikkaa lisää.

Lisätilojen tavoitteena on ennen kaikkea turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö. Tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö tukee monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä.

Suunnitellut tilat Ruohonlahdenkatu 23:ssa otetaan käyttöön vaiheittain syksyn 2020 aikana. Ensimmäinen vaiheen tilat tarvitaan käyttöön kalustettuina 8/2020 mennessä. Toisen vaiheen tilat valmistuvat 15.10. mennessä ja kaikki tilat ovat valmiit viimeistään 31.12.2020. Tilojen käyttöönoton myöhästyminen aiheuttaa haittaa toiminnan järjestämiselle ja voi aiheuttaa lisäkustannuksia toimialalle.

Tilat mahdollistavat opetussuunnitelmien toteuttamisen

Rakennukseen tehdään laaja toiminnallinen ja tekninen perusparannus sekä käyttötarkoituksen muutos. Hankkeessa muutetaan ja järjestetään tilat opetuksen vaatimusten mukaisesti, uusitaan talotekniset asennukset ja parannetaan energiatehokkuutta. Lisätiloihin toteutetaan pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat olemassa olevan rakennuksen puitteissa. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne takaavat opiskelijoille hyvän ympäristön oppia ja kasvaa. Tilojen suunnittelussa huomioidaan tarvittavat aineenopetustilat sekä IB-opetuksesta seuraavat tarpeet.

Sekä peruskoululle että lukiolle toteutetaan yleisopetustilaa sekä yhteisöllistä tilaa. Lisäksi ensisijaisesti perusopetuksen käyttöön tehdään tiloja liikkumiselle, kotitaloudelle, käsityölle ja kuvataiteille. Ensisijaisesti lukion käyttöön toteutetaan luonnontieteen tiloja ja sekä IB-opetukseen tarvittavaa kirjastotila. Kaikki tilat voivat toimia sekä perusopetuksen että lukion käytössä. Lisäksi rakennukseen toteutetaan tilat ruokahuollolle, oppilashuollolle ja riittävät wc-tilat. Henkilökunnalle tehdään työ- ja taukotiloja sekä pyöräilyyn kannustavat sosiaalitilat.

Riittävät palvelutilat tukevat lasten ja nuorten arkea

Tilat suunnitellaan kaikille nuorille sopiviksi, nuoren kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Lukion ja perusopetuksen toiminnan suunnitteluun osallistetaan nuoret ja perheet. Tilat mahdollistavat yhteisöllisyyden lisäämisen Helsingissä.

Digitalisaatio ja ilmiöpohjainen oppiminen luovat edellytykset toteuttaa omia ideoita perus- ja lukio-opetuksen tukemana. Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin korkean teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Lisätilojen vaikutus tila- ja toimintakustannuksiin

Hankkeen toteutuksen jälkeen arvioidut vuokrakulut ovat noin 1 868 000 euroa/vuosi. Tuleva vuokra on noin 26,43 euroa/htm²/kk, josta pääomavuokran osuus on 21,93 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 4,50 euroa/htm²/kk. Neliövuokran perusteena oleva pinta-ala on 5 890 htm².

Siivouskustannusarvio on noin 199 000 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio on noin 81 000 euroa ja käynnistämiskustannuksia varataan noin 600 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Esitystekniikan kustannusarvio on noin 102 000 euroa.

Aikaisemmat päätökset, osallistaminen ja muu valmistelu

Helsingin kaupungin Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt 24.9.2019 Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen tarveselvityksen.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialojen yhteistyönä. Hankkeen suunnittelun yhteydessä kuullaan asiantuntijoina rakennusvalvonnan, kaupunginmuseon, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia, esteettömyysasiamiestä sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä.

Lukion ja koulun henkilökuntaa on osallistettu hankkeen suunnitelmien valmistelemiseen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala korostaa, että hankkeen jatkosuunnittelussa ja toteuttamisessa pitää huomioida opiskelijoiden, oppilaiden ja opettajien näkemykset tilojen kehittämisessä. Osallistavalla suunnittelulla ohjataan käyttäjiä aktiivisesti osallistumaan oman työn ja toimintaympäristönsä sekä asukkaita oman ympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa lausunnon

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan tilahanketta koskevan hankesuunnitelman lausunnon hyväksymisestä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Viivi Snellman, johtava arkkitehti, puhelin: 310 22378

viivi.snellman(a)hel.fi

Liitteet

1

Ressun peruskoulun ja lukion lisätilat, alustava hankesuunnitelma

2

Ressun peruskoulun ja Ressun lukion lisätilojen hankesuunnitelman liitteet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566