Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/20

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 384

Osoitteeseen Koulutanhua 1 toteutettavien Laajasalon peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2019-011832 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Laajasalon peruskoulun lisätilojen tarveselvityksen (liite 1).

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Laajasalon peruskoulun lisätilojen tarveselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Laajasalon peruskoulun molemmat toimipisteet sijaitsevat kaakkoisessa suurpiirissä, Laajasalon peruspiirissä. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan alueen 7-15-vuotiaiden lasten ja nuorten määrän kasvu on noin 200 vuoteen 2025 mennessä.

Laajasalon peruskoulu toimii kahdessa toimipisteessä osoitteessa Koulutanhua 1 ja Holmanmoisionpolku 1. Koulussa on oppilaita yhteensä noin 910. Koulun pysyvän laajennushankkeen arvioidaan valmistuvan Koulutanhualle vuonna 2030.

Alueen kasvusta johtuen koulu tarvitsee lisätiloja jo ennen laajennuksen valmistumista. Tilaelementtinä toteutettavia lisätiloja noin 200 oppilaalle suunnitellaan Koulutanhuan toimipaikan yhteyteen.

Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä.

Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välisenä yhteistyönä.

Tilahanke parantaa alueen palvelujen järjestämistä

Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida alueiden palvelutarpeet.

Laajasalon peruskoulun nykyiset tilat ovat koulun oppilasmäärän kasvun myötä riittämättömät. Nykyiset tilat eivät laajuudeltaan riitä täyttämään opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Laajasalon peruskoulun Koulutanhuan toimipaikan perusparannus ja pysyvä laajennus hanke sisältyy talonrakennusohjelmaan vuosille 2029–30.

Lisätilojen piha-alueena toimii rakennusten lähialueet ja peruskoulun piha. Yhteydet lisätilaan päärakennuksesta edistävät yhteisöllisyyttä ja yhtenäistä opinpolkua.

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien toteutumisen

Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle, eivätkä ne kaikilta osin vastaa opetussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita.

Hankkeessa toteutetaan koululle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Turvalliset, terveelliset ja riittävät lisätilat luovat hyvät edellytykset Laajasalon peruskoulun toiminnalle pysyvien lisätilojen valmistumiseen saakka. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen.

Lisätilojen laajuus, aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Laajasalon peruskoulun lisätilat suunnitellaan 200 lapselle ja ne ovat laajuudeltaan n. 2 000 bruttoneliötä. Lisätilat tarvitaan käyttöön elokuusta 2020.

Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että koulu- ja esiopetustilat tulee saada käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa valmiiksi kalustettuna.

Lisätilojen arvioidut vuokrakulut ovat noin 972 000 euroa/vuosi. Siivouskustannusarvio on noin 52 000 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio on noin 40 000 euroa ja käynnistämiskustannuksia varataan noin 200 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Laajasalon peruskoulun lisätilojen tarveselvitys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566