Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/23

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 387

Osoitteeseen Teinintie 12 toteutettavien Oulunkylän ala-asteen lisätilojen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2019-011837 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Oulunkylän ala-asteen lisätilojen tarveselvityksen (liite 1).

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarveselvitys Oulunkylän ala-asteen lisätilat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oulunkylän ala-aste sijaitsee pohjoisen suurpiirin alueella Oulunkylän peruspiirissä. Viimeisimmän väestöennusteen mukaan alueen 7–12-vuotiaiden lasten ja nuorten määrän kasvu on noin 40 vuoteen 2023 mennessä.

Oulunkylän ala-asteen koulussa toimii 1–6 luokat. Koulu toimii kahdessa toimipisteessä; Oulunkylässä osoitteessa Teinintie 12 ja Veräjälaaksossa osoitteessa Otto Brandtintie 13. Koulussa on oppilaita yhteensä noin 720. Koulun pysyvän laajennushankkeen arvioidaan valmistuvan Teinintielle v. 2023.

Alueen kasvusta johtuen koulu tarvitsee lisätiloja jo ennen laajennuksen valmistumista. Tilaelementtinä toteutettavia lisätiloja noin 40 oppilaalle suunnitellaan Teinintien toimipaikan yhteyteen. Oulunkylän ala-asteen Teinitien toimipisteen peruskorjaus valmistui vuonna 2016.

Tilaratkaisun tavoitteena on turvallinen, terveellinen, tarkoituksenmukainen ja joustava oppimisympäristö, joka tukee monialaista oppimista, yhteisöllisyyttä sekä yksilön ja ryhmän kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kehittymistä.

Tarveselvitys on tehty kaupunkiympäristön ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan välisenä yhteistyönä.

Tilahanke parantaa alueen palvelujen järjestämistä

Kasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida alueiden palvelutarpeet.

Oulunkylän ala-asteen nykyiset tilat ovat ala-asteen oppilasmäärän kasvun myötä riittämättömät. Nykyiset tilat eivät laajuudeltaan riitä täyttämään opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Oulunkylän ala-asteen Teinintien toimipaikan pysyvä laajennus ja C-osan korvaava hanke sisältyy talonrakennusohjelmaan vuosille 2022–23.

Lisätilojen piha-alueena toimii rakennusten lähialueet ja peruskoulun piha. Yhteydet lisätilaan päärakennuksesta edistävät yhteisöllisyyttä ja yhtenäistä opinpolkua.

Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin teknologian ymmärtämistä ja osaamista.

Tilat mahdollistavat varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien toteutumisen

Koulun nykyiset tilat ovat riittämättömät kasvavalle käyttäjämäärälle, eivätkä ne kaikilta osin vastaa opetussuunnitelmien mukaisia toiminnallisia tavoitteita.

Hankkeessa toteutetaan koululle pedagogisesti monipuoliset, tarkoituksenmukaisesti mitoitetut ja joustavat tilat. Turvalliset, terveelliset ja riittävät lisätilat luovat hyvät edellytykset Oulunkylän ala-asteen toiminnalle pysyvien lisätilojen valmistumiseen saakka. Tilat suunnitellaan kaupunkitasoisten mitoitusperiaatteiden ja suunnitteluohjeiden mukaan ja ne mahdollistavat opetussuunnitelmien tavoitteiden toteuttamisen.

Lisätilojen laajuus, aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Oulunkylän ala-asteen lisätilat suunnitellaan 40 lapselle ja ne ovat laajuudeltaan n. 400 bruttoneliötä. Lisätilat tarvitaan käyttöön elokuusta 2020.

Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että koulutilat tulee saada käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa valmiiksi kalustettuna.

Lisätilojen arvioidut vuokrakulut ovat noin 194 400 euroa/vuosi. Siivouskustannusarvio on noin 9 000 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio on noin 8 000 euroa ja käynnistämiskustannuksia varataan 40 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarveselvitys Oulunkylän ala-asteen lisätilat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566