Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2019

1 (3)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/26

 

03.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 390

Ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtin lakkauttaminen

HEL 2019-012160 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lakkauttaa ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtin toiminnan osoitteessa Krämertintie 27, 00620 Helsinki, 2.1.2020 lukien.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41222

raila.tiainen-ala-maunus(a)hel.fi

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtti sijaitsee Metsälässä, osoitteessa Krämertintie 27. Ryhmäperhepäiväkoti on toiminut asuntokäyttöön tarkoitetussa kaupungin ulkopuoliselta vuokranantajalta vuokratuissa tiloissa.  Ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtin tilannetta on tarkasteltu osana rakennusluvattomien päiväkotien selvitystä.

Ryhmäperhepäiväkodin perusmitoitus sallii tiloissa, joiden käyttötarkoitus on asuminen, 8-10 lasta. Ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtin tiloihin lisättiin vuoden 2018 alusta alueen palvelutarpeen kasvusta johtuen hoitopaikkoja ja mitoituksen mukaisesti yksi ryhmäperhepäivähoitaja. Ajalla 1.1.2018- 31.7.2019 tilassa toimi kaksi ryhmäperhepäivähoitoryhmää yhteensä 16 lasta. Lapsimäärää on vähennetty ja Metsäpirtissä on ollut 1.8.2019 lähtien yhdeksän lasta. 

Osana tilojen tarkastelua on ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtissä tutkittu ilmanvaihdon toimintaa ja rakenteiden kuntoa kesällä 2019. Tutkimusten mukaan sekä ilmanvaihdon toiminnassa, että rakenteiden tiiveydessä on puutteita, jotka vaativat merkittäviä vuokravaikutteisia korjauksia.  Ryhmäperhepäiväkodilla ei ole ollut käytössä pihaa. Ulkoilu on koettu vuosien aikana hankalana, koska kaikki ryhmän lapset ovat pieniä. Iltapäiväulkoilua varten vuokranantaja kunnosti rakennuksen viereen pienen aidatun alueen.

Kaupunkiympäristön toimialalta saadun tiedon mukaan tiloihin vaadittavat korjaukset ovat välttämättömiä varhaiskasvatustoiminnan näkökulmasta ja sen kaltaisia, että toiminta jouduttaisiin siirtämään väistötiloihin. Lisäksi niiden toteuttamista ei nähdä taloudellisesti tarkoituksenmukaiseksi aiheutuvien kustannusten näkökulmasta huomioiden rakennuksen ikä ja kunto. Kaupunki suunnittelee tiloista luopumista ja toiminnan siirtämistä muualle.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on tulossa varhaiskasvatuksen käyttöön uutta lisätilaa noin 42 lapselle vuoden 2020 alussa osoitteeseen Onnentie 18. Uudet hoitopaikat Metsäpirtin lapsille on mahdollista osoittaa sieltä. Huoltajia kuullaan muissa mahdollisissa siirtotoiveissa. Ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtin nykyiset hoitajat ovat kelpoisia lastenhoitajan tehtävään ja ovat kertoneet halukkuutensa siirtyä lapsiryhmän mukana Onnentielle.

Maunulan peruspiirin alueella on valmistumassa päiväkoti Suursuo tämän hetkisen tiedon mukaan kesällä 2020, johon on tulossa lisäpaikkoja. Maunulan ala-asteen perusparannus- ja laajennushanke on talonrakentamisohjelmassa vuosina 2022-24 toteutettavana hankkeena, jolloin on tarkoitus lisätä esiopetuspaikkoja. Lisäksi Pohjois-Pasilan alueelle on valmistumassa 2020-luvun alussa uusia päiväkotitiloja.

Ryhmäperhepäiväkodin lakkauttamista on valmisteltu perhepäivähoidon esimiehen kanssa ja käsitelty alueen esimieskokouksessa. Toiminnan muutosta on käsitelty yhteistoimintaperiaatteiden mukaisesti henkilöstön kanssa. Metsäpirtin lasten huoltajille tilanteesta on tiedotettu 22.11.2019 ja vanhempaintilaisuus järjestetty 26.11.2019. Lakkauttamissuunnitelmasta on keskusteltu myös kaupunkiympäristö toimialan kanssa.

Ryhmäperhepäiväkoti Metsäpirtin tilat ovat laajuudeltaan 150m². Vuokrakustannukset ovat vuositasolla noin 22 000 euroa.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta
päättää suomenkielisen päiväkodin lakkauttamisesta (15 luku 1§).

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Raila Tiainen-Ala-Maunus, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41222

raila.tiainen-ala-maunus(a)hel.fi

Carola Harju, yksikön päällikkö, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

kaupunkiympäristön toimiala

taloushallintopalvelu

kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566