Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

12.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 28

Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

HEL 2019-000709 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jättää tutkimatta ********** oikaisuvaatimuksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) tekemästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevasta päätöksestä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019

2

Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamista valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kuntalain 140 § 3 momentin mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirja on ollut nähtävänä 27.12.2018. Oikaisuvaatimus olisi tullut tehdä Helsingin kaupungin kirjaamoon 17.1.2019 klo 16.00 mennessä. Oikaisuvaatimus on lähetetty 17.1.2019 klo 16.35 ja saapunut kirjaamoon klo 18.35 eli oikaisuvaatimusajan päättymisen jälkeen.

Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on liian myöhään tehtynä jätettävä tutkimatta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019

2

Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566