Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/83

 

12.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 93

Oikaisuvaatimus hinnoittelutunnuksen ja palkan määrän muuttamisesta

HEL 2018-012178 T 01 02 01 08

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jättää tutkimatta ********** oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimusta ei ole tehty viranomaisen päätöksestä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen.

Koska oikaisuvaatimus ei kohdistu viranomaisen päätökseen tulee oikaisuvaatimus jättää tutkimatta. Asia koskee viranhoitomääräyksessä olevan hinnoittelutunnuksen ja palkan määrän muuttamisesta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimukset

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että hänen virkasuhteen palkan muuttamista koskeva päätös kumotaan. Lisäksi palkka tulisi palauttaa aiemmalle 30.9.2018 saakka voimassaolleelle tasolle ja hänelle tulisi maksaa 1.10.2018 alkaen saamatta jääneet palkat.

Vaatimuksiaan oikaisuvaatimuksen tekijä perustelee seuraavasti:

1.Palkan määrää koskeva selvitys.

Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo selvityksessään, että työnantaja olisi käyttänyt harkintaansa antaessaan parempaa palkkaa kuin kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES).

2.Hallintolain soveltaminen

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että ei ole antanut hallintolain 50 §:ssä edellytettyä suostumusta päätöksen korjaamiseen hänen vahingokseen. Hän toteaa, että kaupungin tekemä muutos virkasuhteen ehtoihin on lainvastainen ja tulee siten tältä osin kumota hallintolakiin perustumattomana.

3.Oikeusvoima

Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että oikeusvoimalla on hallintopäätöstä tulevaisuuteen suuntautuva sitova vaikutus, joka suojaa hallintopäätöksen pysyvyyttä ja päätöksellä perustettua oikeusasemaa. Positiivinen oikeusvoimavaikutus edellyttää, että asiassa annettu päätös otetaan tulevissa viranomaismenettelyissä, esimerkiksi palkanmaksussa, sitovana huomioon. Negatiivinen vaikutus estää oikeusvoimaisesti ratkaistun asian uudelleen käsittelemisen, esimerkiksi päätöksen peruuttamisen, jollei erityinen lainsäännös anna valtuutusta uuteen käsittelyyn. Hallintopäätöksen oikeusvoimavaikutus ulottuu yleensä asian-osaisiin ja sivullisiin, päätöksen tehneeseen viranomaiseen ja muihin hallintoviranomaisiin.

4.Luottamuksensuojaperiaate

Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa myös, että periaatteen mukaan yksilön tulee voida luottaa viranomaisten toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen sekä viranomaisten tekemien hallintopäätösten pysyvyyteen. Luottamuksensuojaperiaate rajoittaa yksilölle myönteisten päätösten peruuttamista taannehtivin vaikutuksin ja yleensäkin päätösten peruuttamista yksilölle haitalliseen suuntaan. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan oikeuskäytännössä on katsottu, että yksilöllä voidaan katsoa olevan perusteltu syy luottaa siihen, että esim. hänen palkkansa on suoritettu virkaehtosopimuksen mukaisesti oikein. Edellytyksenä luottamuksensuojaperiaatteen soveltamiselle on, että päätös ei perustu asianosaisen antamiin virheellisiin tai olennaisesti puutteellisiin tietoihin. Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että hän ei ole missään vaiheessa antanut virheellisiä eikä puutteellisia tietoja ja hänellä on ollut täysi syy luottaa, että palkka on maksettu oikein.

5.Päätöksen kohtuuttomuus

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että työnantajan tekemä virkasuhteen palkkausta koskeva muutospäätös on kohtuuton, koska hän tekee nykyisin tismalleen samaa työtä kuin aiemmin.

Lähemmin oikaisuvaatimuksentekijän perustelut ilmenevät liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Hinnoittelutunnuksen muuttaminen

Esittelijä toteaa, että rehtori ********** on ottanut oikaisuvaatimuksen tekijän Stadin aikuisopistoon 27.5.2013 (§ 85). Päätöksen lisäksi on tehty viranhoitomääräys palkanlaskentaa varten, jossa ilmenee mm. hinnoittelutunnus ja palkan määrä. Hinnoittelutunnus ja palkanmäärä on merkitty viranhoitomääräykseen virheellisesti ylemmän korkeakoulututkinnon (43004004) mukaan, vaikka siihen olisi tullut merkitä opistoasteen hinnoittelutunnus ja palkka.

Rehtori ********** on 26.9.2018 muuttanut oikaisuvaatimuksen tekijän viranhoitomääräyksessä olleen virheellisen hinnoittelutunnuksen oikeaksi hinnoittelutunnukseksi eli opistoasteen hinnoittelutunnukseksi (43004006) ja oikaissut palkan määrän oikean hinnoittelutunnuksen mukaiseksi.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on ollut ennen Stadin aikuisopistossa työskentelyä Helsingin kaupungin Stadin ammattiopistossa ja sosiaali- ja terveysalanoppilaitoksessa. Tällöin hänelle on OVTES:n mukaan maksettu oikean hinnoittelutunnuksen mukaista palkkaa eli opistoasteen mukaista palkkaa.

Stadin ammatti- ja aikuisopistossa noudatetaan kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta. Rehtorilla ei ole toimivaltaa sijoittaa opettajaa muuhun kuin OVTES:n mukaiseen oikeaan palkkahinnoittelu-kohtaan. ********** on myös todennut, että oikaisuvaatimuksen tekijän nyt esittämä väite siitä, että rehtori olisi tarkoituksella ylittänyt toimivaltansa antaakseen oikaisuvaatimuksen tekijälle parempaa palkkaa, kuin OVTES:n palkkahinnoittelukohta edellyttää, ei pidä paikkaansa.

Oikaisuvaatimus ei ole kohdistunut rehtori Syväniemen virkaan ottamispäätökseen 27.5.2013 (§ 85).

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 23 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566