Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

12.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 25

Suomenkielisen työväenopiston avustukset vuodelle 2019

HEL 2019-001322 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jakaa Helsingin työväenopiston vuoden 2019 talousarvioon sisältyvät vapaan sivistystyön avustukset, yhteensä 80 000 euroa, liitteen 1 mukaisesti ja kaupunginhallituksen 12.12.2011 vahvistamien jako- ja maksattamisohjeiden periaatteita ja muita määräyksiä noudattaen. Liitteessä 2 on esitetty jakoperustelut.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että vuoden 2020 vapaan sivistystyön avustusten teemana on kotoutumisen tukeminen sekä kaupunkilaisten osallisuuden kehittäminen.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Avustussummat ltk

2

Liite 2 Avustusten yhteenveto

3

LIITE 3 Avustusten jaon perusteet 14.12.2010 Stojk

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin työväenopiston vuoden 2019 talousarviossa on 80 000 euron suuruinen, helsinkiläisille vapaan sivistystyön toimijoille haettavaksi tarkoitettu avustusmääräraha, jonka jaosta päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta. Vapaan sivistystyön avustusmääräraha perustuu Helsingin kaupungin tahtoon tukea myös ei-kunnallisia vapaan sivistystyön toimijoita Helsingissä ja määräraha on ollut vuosittaisissa talousarvioissa jo vuosikymmeniä.

Vapaan sivistystyön avustukset myönnetään yleisavustuksen luonteisesti tietyn teeman tai tiettyjen teemojen mukaiseen toimintaan, jonka tulee suuntautua helsinkiläisiin. Avustuksen suuruuteen vaikuttaa toiminnan laajuus, innovatiivisuus, toiminnan kustannukset, toiminnan kohdistuminen erityisryhmiin ja se, onko toiminta tehty yhteistyössä tai yhteistyöprojektina suomenkielisen työväenopiston kanssa. Tämän lisäksi talousarvion avustusmäärärahasta voidaan myöntää avustusta Helsingin suomenkielisen työväenopiston opistolaisyhdistys ry:lle. Työväenopiston johtokunta on tehnyt vuonna 2010 linjauksen avustusten jakoperusteista (liite 3).

Vuoden 2019 määrärahoista on päätetty 13.2.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksessa, että vuoden 2019 avustukset suunnataan teeman tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy mukaiseen toimintaan. Hakuaika päättyi 9.11.2018 klo 16.00. Hakemuksia tuli seitsemän, joista kuudelle esitetään avustuksen myöntämistä. Helsingfors Släktforskare r.f.:lle ei esitetä myönnettäväksi avustusta, sillä hakemus ei koskenut vapaata sivistystyötä eikä hakemuksen sisältö vastannut hakukriteereitä. Hakemusten yhteenveto on liitteessä 2.

Ehdotuksessa on huomioitu johtokunnan vahvistama teema tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja yksinäisyyden ennaltaehkäisy ja otettu huomioon, miten hakemuksen mukainen toiminta edistää helsinkiläisille suunnattua vapaata sivistystyötä. Ehdotetut avustussummat ovat liitteessä 1.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Avustussummat ltk

2

Liite 2 Avustusten yhteenveto

3

LIITE 3 Avustusten jaon perusteet 14.12.2010 Stojk

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566