Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

12.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 22

Itseoikaisu koulu- ja päiväkotikuvauksien hankintaan kohderyhmien 18, 19 ja 20 osalta

HEL 2018-006524 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa 20.11.2018 (§241) tekemäänsä itseoikaisupäätöstä koulu- ja päiväkotikuvauksista. Muutos koskeen kohderyhmiä 18, 19 ja 20. Nämä kohderyhmät jaetaan kilpailutuksessa seuraavaksi tulleille tarjoajille:

- Kohderyhmä 18 (Leipuri-Myllypuro): L. Nyblin Oy
- Kohderyhmä 19 (Alppikylä-Naava): Foto-Silmunen Oy
- Kohderyhmä 20 (Kumina-Suutarila): Kuvamuisto Oy

Arvioitu hankinnan kokonaisarvo kyseessä olevien kohderyhmien osalta on noin 100 000 euroa (alv. 0%) sisältäen mahdolliset optiokaudet.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset ja tekemään päätökset optiokausien käytöstä.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta valtuutti toimialajohtajan tekemään väliaikaiset hankintasopimukset, kunnes hankintapäätös on lainvoimainen.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Hankintaan sisältyy yhden (1) + yhden (1) vuoden optiokausien mahdollisuus.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Kohderyhmät (18,19, 20)

2

Liite 2 Kohderyhmien jako

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntarjoajat

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohderyhmien 18, 19 ja 20 palveluntarjoajaksi Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksellä 20.11.2018 §241 oli tullut valituksi Kuva-Ahti (nykyisin Fotoyks Oy). Kyseinen tarjoaja kuitenkin vetäytyi solmittavasta väliaikaisesta sopimussuhteesta, koska hankintayksikkö ei päässyt tarjoajan kanssa yhteisymmärrykseen palvelun toteuttamisen edellyttämistä järjestelyistä. Tämän lisäksi tarjoaja päätti vetäytyä myös varsinaiseen hankintasopimukseen liittyvästä sopimussuhteesta.

Kilpailutuksen ja vertailun perusteella tehdyn kohderyhmäjaon mukaisesti seuraavaksi olisivat sijoittuneet L. Nyblin, Foto-Silmunen Oy ja Kuvamuisto Oy. Kohderyhmäjako on esitetty liitteessä 1.

Edellä mainittuun viitaten esitetään, että kohderyhmien 18, 19 ja 20 koulu- ja päiväkotikuvauspalvelut hankitaan seuraavilta kilpailutuksen perusteella valituilta palveluntarjoajilta:

- Kohderyhmä 18 (Leipuri-Myllypuro): L. Nyblin Oy
- Kohderyhmä 19 (Alppikylä-Naava): Foto-Silmunen Oy
- Kohderyhmä 20 (Kumina-Suutarila): Kuvamuisto Oy

Kyseiset tarjoajat ovat ilmoittaneet suostumuksensa sopimuksen laajentamiseen samoilla ehdoilla. Näillä palveluntarjoajilla on mahdollisuus tuottaa koulu- ja päiväkotikuvaukset tarjoamillaan hinnoilla ja resursseilla koko sopimuskauden ajan.

Arvioitu hankinnan kokonaisarvo kyseessä olevien kohderyhmien osalta on noin 100 000 euroa (alv. 0%) sisältäen mahdolliset optiokaudet.

Palveluntuottajien kuuleminen

Hankintayksikkö on kuullut asiassa niitä asianosaisia, joiden asema itseoikaisupäätöksen myötä muuttuu ja joiden oikeuteen tai etuun asiassa tehtävä uusi päätös tulee vaikuttamaan. L. Nyblin Oy, Foto-Silmunen Oy sekä Kuvamuisto Oy ovat hyväksyneet hankintayksikön tässä itseoikaisupäätöksestä esittämät muutokset.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Hankintaan sisältyy yhden (1) + yhden (1) vuoden optiokausien mahdollisuus. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta jatkaa sopimusta samoilla ehdoilla. Optiokausien käytöstä päättää Tilaaja kohderyhmäkohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset asiakaspalautteet, yhteistyö Tilaajan, koulun/päiväkodin/leikkipuiston ja Palveluntuottajan välillä ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

Lisähankintamahdollisuudet

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yksityiset sopimuskoulut ja päiväkodit voivat halutessaan liittyä tähän käyttöoikeussopimukseen sen voimassaolon aikana.

Mikäli käyttöoikeussopimus joudutaan irtisanomaan/purkamaan sopimuskauden aikana, valitaan uusi palveluntuottaja kyseiseen kohderyhmään muista sopimuskumppaneista. Valintaperusteena käytetään tämän kilpailutuksen vertailutaulukkoa siten, että kyseiseen kohderyhmään tarjonneet muut sopimuskumppanit voivat ilmaista mielenkiintonsa laajentaa sopimustaan kyseiseen kohderyhmään. Mielenkiintonsa ilmaisseiden palveluntuottajien väliltä valitaan tämän kilpailutuksen vertailussa seuraavaksi tullut kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.

Hankintasopimukset tulevat voimaan molempien osapuolten allekirjoituksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista, sillä edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Kohderyhmät (18,19, 20)

2

Liite 2 Kohderyhmien jako

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntarjoajat

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 20.11.2018 § 241

HEL 2018-006524 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikaista 9.10.2018/§205 tekemäänsä hankintapäätöstä. Hankintayksikön itseoikaisun myötä koulu- ja päiväkotikuvauksia hankitaan esittelijän perusteluissa esitetyin perustein seuraavasti:

Focusoiva Oy (kohderyhmät: 2, 5, 15, 16, 21)
Foto-Silmunen (kohderyhmät 26, 28)
Kuva-Ahti Oy (kohderyhmät: 18, 19, 20)
Kuvahaka Oy (kohderyhmät: 13, 14, 17, 38, 39)
Kuvamuisto Oy (kohderyhmä 35)
Kuvaverkko Oy (kohderyhmät: 6, 8, 25, 30, 31)
L. Nyblin Oy (kohderyhmät: 11, 12, 34)
Seppälän koulukuvat Oy (kohderyhmät: 3, 4, 29, 36, 37)
Suomen Koulukuvaus Oy (kohderyhmät: 9, 10, 27, 32, 33)
Suomen Mallikuvat Oy (kohderyhmät: 1, 7, 22, 23, 24)

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittelijän perusteluissa esitetyin perustein sulkea pois tarjouskilpailusta seuraavat tarjoajat:

Express-Kuva Oy
Express-Bild AB
Foto-Dax AB
Västerås Fotokompani AB

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittelijän perusteluissa esitetyin perustein sulkea pois tarjouskilpailusta seuraavat tarjoajat, koska tarjoajien soveltuvuusvaatimukset eivät täyty:

Frendikuva Oy
Foto-Expressen AS
N-Kuva Ky
Osuuskunta Lilith

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittelijän perusteluissa esitetyin perustein hylätä seuraavat tarjoukset, koska tarjoukset ovat tarjouspyynnön vastaisia:

Foto Airaksinen Oy
Markus Bergman Oy
Studio Koivulahti
Studio Kuvapaja Oy

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti esittelijän perusteluissa esitetyin perustein hylätä seuraavat tarjoukset poikkeuksellisen alhaisten hintojen takia:

Retouch Group Oy
Studio Salama

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset ja tekemään päätökset optiokausien käyttöönotosta.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta valtuutti toimialajohtajan tekemään väliaikaiset hankintasopimukset, kunnes hankintapäätös on lainvoimainen.  

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Hankintaan sisältyy yhden (1) + yhden (1) vuoden optiokausien mahdollisuus.

Arvioitu hankinnan kokonaisarvo on noin 3,6 milj. euroa (alv. 0%) sisältäen mahdolliset optiokaudet.

Käsittely

20.11.2018 Ehdotuksen mukaan

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti käsitellä kolmannentoista esityksen kokouksen toisena asiana.

Asian aikana kuultavana oli hankintapäällikkö Kari Salovaara.

09.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Satu Paljakka, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

satu.paljakka(a)hel.fi

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566