Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/2

 

12.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 12

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavia 30.1.- 6.2.2019 tehtyjä päätöksiä:

Kasvatuksen ja koulutuksen perusopetusjohtaja 30.- 31.1.2019

4 § Apuraha Robotiikka- ja tiedekasvatusyhdistys ry:ltä, kasvatuksen ja koulutuksen toimialue Pakilan yläkoulu

5 § Valtionavustuksen hakeminen Opetushallitukselta opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen, Strategialähtöinen kyvykkyyksien johtaminen -kehittäen ja kokeillen

Kasvatuksen ja koulutuksen varhaiskasvatusjohtaja 25.1.- 4.2.2019

5 § Määräaikainen toiminta-ajan muuttaminen, Leikkipuisto Loru

6 § Hankinta, julkisena palveluvelvoitteena järjestettävä päiväkotihoito, korvauksen hyväksyminen ajalle 1.1.-31.7.2019

7 § Varhaiskasvatuspaikkojen lisääminen varhaiskasvatus- ja esiopetusalueelle 6 varhaiskasvatusyksikkö Veräjämäki-Pikku-Veräjän yhteyteen

Kasvatuksen ja koulutuksen hallintojohtaja 6.2.2019

4 § Lounasseteleiden käyttöoikeus vuonna 2019, Hallinto- ja tukipalvelut

Kasvatuksen ja koulutuksen lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaansivistystyön johtaja 6.2.2019

§ 7 Lounasseteleiden käyttö keväällä 2019 suomenkielinen työväenopisto

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja 7.-11.2.2019

11 § Alppilan lukion irtokalustehankinta, minikilpailutus

12 § Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tulojen, laskujen, maksujen ja muistiotositteiden hyväksyminen

Kasvatuksen ja koulutuksen lukio- ja ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö, vapaan sivistystyön päällikkö 11.2.2019

3 § Työväenopiston vuoden 2018 ja kevään 2019 poikkeavat kurssimaksut

Viranhaltijapäätökset

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566