Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

12.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 23

Tietokoneiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2019-000821 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että toimialalle tilataan uusia tietokoneita. Yhteensä laitteita hankitaan arviolta 20 000 kappaletta vuoden 2019 aikana.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan tai hänen valtuuttamansa henkilöt tekemään hankinnat. Laitteet tilataan puitesopimuksen mukaisesti.

Hankinnan arvioitu arvo on 10 000 000 euroa (alv 0%).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Antti Kokkola, ICT-hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21428

antti.kokkola(a)hel.fi

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Liitteet

1

Lautakuntapäätös 2019 tietokoneet. (Liite)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sopimustoimittajat

Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tällä hankinnalla jatketaan peruskoulujen oppilaskoneiden hankintaa digitalisaatiohankkeen mukaisesti. Hankkeen tavoitteena on, että 50 %:lla 1.–2.-luokkalaisista, 75 %:lla 3.–6.-luokkalaisista ja 100 %:lla 7.–9.-luokkalaisista on käytössään kannettava tietokone.

Lisäksi elinkaarensa päässä olevia tietokoneita korvataan sekä uusia hankitaan tarveperusteisesti toimialalle.

Hankintakeskus on kilpailuttanut tietotekniikan laitetoimittajat. Vakiolaitteet hankitaan ensisijaisesti Tietokeskus Finland Oy:ltä perustuen tähän kilpailutukseen ja puitesopimukseen (H015-18 / HEL 2018-007901) IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut. Hankittavat tehokoneet ja Mac-laitteet minikilpailutetaan puitesopimustoimittajien kesken. 

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Antti Kokkola, ICT-hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21428

antti.kokkola(a)hel.fi

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Liitteet

1

Lautakuntapäätös 2019 tietokoneet. (Liite)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Sopimustoimittajat

Muutoksenhakukielto, hankinnat
Liite 1

Tiedoksi

ICT-hankinnat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566