Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/82

 

12.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 92

Oikaisuvaatimus Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäälliköksi ottamisesta

HEL 2018-013175 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatillisen koulutuksen päällikön 19.12.2018 tekemää päätöstä (§ 58) koskevan oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Asian näin päätyttyä, enemmän lausunnon antaminen täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

2

vaatimus täytäntöönpanokielto

3

Työpaikkailmoitus, työavain 5-3475-18

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös, oikaisuvaatimus ja toimivalta

Stadin ammatti- ja aikuisopiston ammatillisen koulutuksen päällikkö päätti 19.12.2019 (§ 58) valita musiikin maisteri ********** koulutuspäällikön virkaan 1.2.2019 lukien.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa ja oikealle toimielimelle.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaan ellei toisin ole määrätty toimialajohtaja ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijat ja työntekijät. Toimialajohtajan henkilöstöasioiden delegoinneista 15.6.2018 tekemään päätökseen perustuen Stadin ammatti- ja aikuisopiston koulutuspäällikön ottaa ammatillisen koulutuksen päällikkö.

Haku ja kelpoisuusehdot

Hakuilmoituksessa kelpoisuusehdot määräytyivät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 opettajalta vaadittavan kelpoisuuden mukaan. Vaadittiin myös soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä johtamiskokemusta ja ammatillisen koulutuksen ajantasaista tuntemusta.

Lisäksi edellytettiin vahvaa pedagogista osaamista, valmentavaa otetta johtamiseen sekä erinomaista tiimityöskentelykykyä, muutosketteryyttä ja paineensietokykyä, kokemusta asiantuntijatiimin toiminnan suunnittelusta, organisoinnista ja johtamisesta, verkosto-osaamista, ymmärrystä itseohjautuvan organisaation toiminnan periaatteista ja kykyä soveltaa niitä omaan työhönsä, rahoituksen ja viranomaismääräysten tuntemista (ammatillinen koulutus, työllistyminen, kotoutuminen) sekä ymmärrystä itseohjautuvan organisaation toiminnan periaatteista ja kykyä soveltaa niitä omaan työhönsä.

Hakuilmoituksessa todettiin, että koulutuspäällikkö johtaa vastuualueensa oppimisyhteisöjen työn tuloksellisuutta ja toimii opettajien ja muun henkilöstön lähiesimiehenä Stadin osaamiskeskuksessa. Osaamiskeskus yhdistää koulutuksen ja työllistymisen palvelut helsinkiläisille aikuisille maahanmuuttajille.

Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Hallituksen esityksen (HE1/1998 vp.) perustelujen mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja tai taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Stadin osaamiskeskukseen osoitettu koulutuspäällikön virka oli julkisessa haussa 20.11.2018 – 4.12.2018. Määräaikaan mennessä tehtävää haki 41 henkilöä, joista 5 hakijaa haastateltiin.  Kaikilla haastatteluun kutsutut täyttivät kelpoisuusvaatimukset ja muut vaatimukset. Heillä on kokemusta johtamistehtävistä ammatillisessa koulutuksessa. Oikaisuvaatimuksen tekijää ei kutsuttu haastatteluun.

Oikaisuvaatimuksen tekijän vaatimukset

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii päätöstä kumottavaksi ja valitsemaan hakijoiden joukosta tehtävään paremmin soveltuvan korkeakoulututkinnon ja käytännön kokemusta maahanmuuttajakoulutuksesta omaavan henkilön. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo, että valitun johtamiskokemus on ohut ja hänellä on ollut vähän paineensietokykyä vaativia tehtäviä.

Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut oikaisuvaatimuksenalaisena olevan päätöksen täytäntöönpanokieltoa ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.

Lähemmin oikaisuvaatimuksen tekijän perustelut ilmenevät liitteinä olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Perustelut ja johtopäätös

Valittu on suorittanut musiikin maisterin tutkinnon, joka katsottiin tehtävään soveltuvaksi korkeakoulututkinnoksi. Koulutuspäällikön tehtävässä soveltuva korkeakoulututkinto voi olla hyvin laajalta alueelta, koska myös itse tehtävän asiantuntijuus ei ole kohdistunut määrättyyn tutkintoon tai pääaineeseen.

Valitun valintaa koulutuspäällikön virkaan puoltaa pitkä työkokemus esimiestehtävissä (7 vuotta) sekä monipuolinen ammatillisen koulutuksen ja maahanmuuttajatyön tuntemus. Hänellä on monialaista ja ansioitunutta kokemusta ammatillisen koulutuksen suunnittelusta, organi-soinnista ja johtamisesta. Hän on toiminut mm. maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen, kuntouttavan toiminnan ja erityisopiskelijoiden hallinnon parissa kolmessa eri ammatillisessa oppilaitoksessa. Hän on työssään osoittanut osaamistaan verkostojen luomisessa sekä eri rahoituslähteiden hallinnoinnissa. Valittu osoitti haastattelussa omaavansa hyvät lähtökohdat ja näkemykset vaativan ja monialaisen yksikön johtamiseen. Haastattelussa syntynyttä kuvaa valitun sopivuudesta tehtävään tukivat arvostetun suosittelijan antamat kuvaukset hakijan suoriutumisesta aiemmasta vastaavasta tehtävästä.

Tehtävä on ensisijaisesti esimiestehtävä, jossa sisällöllisen asiantuntijuuden edelle menevät johtamiseen ja esimiehisyyteen liittyvät tiedot ja taidot. Näitä asioita korostettiin myös hakuilmoituksessa (asiantuntijatiimin johtaminen, valmentava johtaminen).

Esittelijä toteaa, että ammatillisen koulutuksen päällikkö on valintaa tehdessään ottanut huomioon perustuslain mukaiset nimitysperusteet ja valinnut kokonaisarvion perusteella taitavimman ja soveltuvimman hakijan. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen.

Edellä lausutun perusteella esittelijä esittää, että oikaisuvaatimus hylätään.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

2

vaatimus täytäntöönpanokielto

3

Työpaikkailmoitus, työavain 5-3475-18

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätöshistoria

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön palvelukokonaisuus Ammatillinen koulutus Ammatillisen koulutuksen päällikkö 19.12.2018 § 58

HEL 2018-013175 T 01 01 01 01

Päätös

Ammatillisen koulutuksen päällikkö päätti ottaa Stadin ammatti- ja aikuisopistoon koulutuspäällikön virkaan (vakanssinumero 422533) musiikin maisteri ********** sekä 1. varasijalle filosofian kandidaatti **********

Päätös on tehty ehdolla, että virkaan valittu esittää hyväksyttävän työterveyshuollon arvion edellytyksistään hoitaa virkaa ja että virkaan valittu esittää lasten kanssa työskentelevien rikostausta selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterialain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen. Työhöntulotarkastuslausunto on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virantoimitus alkaa 1.2.2019. Virkaan valitulle määrätään virantoimituksen alkamisesta kuuden (6) kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopiston organisaatio uudistettiin 1.8.2018 alkaen. Uudistukseen liittyen kaupunginhallitus perusti 21.5.2018 30 uutta koulutuspäällikön virkaa, joista oli nyt haettavana julkisella hakumenettelyllä yksi virka.

Haku koulutuspäällikön virkaan oli avoinna 20.11.2018 – 4.12.2018 välisenä aikana Helsingin kaupungin rekrytointijärjestelmässä sekä työ- ja elinkeinopalveluiden mol.fi internet-sivuilla.

Virkaa haki 41 hakijaa, joista viisi kutsuttiin haastatteluun. Haastattelut toteutti ammatillisen koulutuksen päällikkö Maria Sarkkinen ja rehtori Annele Ranta. Apulaisrehtori Marko Kallio oli mukana kolmessa haastattelussa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (15.6.2018 § 46) mukaan koulutuspäällikön ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää ammatillisen koulutuksen päällikkö.

Koulutuspäälliköltä edellytetään opetushenkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukainen opettajalta vaadittava kelpoisuus. Lisäksi edellytettiin soveltuva korkeakoulututkinto sekä johtamiskokemusta ja ammatillisen koulutuksen tuntemusta.

Kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa ilmoitettiin katsottavan eduksi vahva pedagoginen osaaminen, valmentava ote johtamiseen sekä tiimityöskentelykyky, muutosketteryys ja paineensietokyky, kokemus asiantuntijatiimin toiminnan suunnittelusta ja johtamisesta, verkosto-osaaminen, itseohjautuvan organisaation johtamiskyky sekä rahoituksen tunteminen.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kaikilla haastatelluilla on hakuilmoituksessa edellytetty opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa asetuksessa (986/1998) opettajalta vaadittava kelpoisuus, soveltuva korkeakoulututkinto sekä johtamiskokemusta ja ammatillisen koulutuksen tuntemusta.

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa katsottiin, että ********** valintaa koulutuspäällikön virkaan puoltaa pitkä työkokemus esimiestehtävissä sekä monipuolinen ammatillisen koulutuksen ja maahanmuuttajatyön tuntemus. Hän on toiminut esimiehenä yli 7 vuotta. Hänellä on monialaista ja ansioitunutta kokemusta ammatillisen koulutuksen suunnittelusta, organisoinnista ja johtamisesta. Tehtävään valittu on toiminut mm. maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksen, kuntouttavan toiminnan ja erityisopiskelijoiden hallinnon parissa. Hän on työssään osoittanut osaamistaan verkostojen luomisessa sekä eri rahoituslähteiden hallinnoinnissa.

Haastattelun jälkeen tehdyssä hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnissa katsottiin, että ********** valintaa 1. varasijalle koulutuspäällikön virkaan puoltaa yli kahdeksan vuoden kokemus esimiestehtävissä sekä laaja ammatillisen koulutuksen tuntemus. Hän on työskennellyt mm. erityisopetuksen, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ohjauksen sekä erilaisten hankkeiden parissa. Hän on luonut verkostoja useiden eri tahojen kanssa sekä omaksunut hyvän lainsäädännön tuntemuksen eri työtehtävien myötä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaa hakeneille. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Lisätiedot

Annele Ranta, Rehtori, puhelin: 040 631 5667

annele.ranta(a)hel.fi

Maria Sarkkinen, ammatillisen koulutuksen päällikkö, puhelin: 09 310 23149

maria.sarkkinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566