Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

12.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 27

Kaasukäyttöisten linja-autojen (2 kpl) hankinta Stadin ammatti- ja aikuisopiston kuljettajaopetukseen

HEL 2018-011868 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että Stadin ammatti- ja aikuisopiston kuljettajaopetukseen hankitaan lisävarusteineen kaksi (2), D-luokan tutkintovaatimukset täyttävää, kaasukäyttöistä linja-autoa (Scania K280 UB4X2 Citywide Suburban) Scania Suomi Oy:ltä.

Hankintaan sisältyy vaihto-autona M3 Iveco 397E.12.33 EuroRider Viaggio 350 linja-auto, rekisterinumero VCZ-325. Auto luovutetaan siinä kunnossa, missä se oli kilpailutuksen päätöspäivänä 31.12.2018.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti toimialajohtajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavan hankintasopimuksen ja lisäksi vaihdossa annettavasta linja-autosta luovutussopimuksen.

Hankinnan kokonaisarvo on 518 000 euroa (alv. 0 %) ja hyvitys vanhasta autosta 15 000 euroa.

Hankintasopimus syntyy molempien osapuolten allekirjoituksella, kuitenkin aikaisintaan 14 päivän kuluttua päätöksen tiedoksiannosta.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kopio asiakas Stadi offer (1)

2

Gas by Scania1 (3)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoaja

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopiston opetuskäyttöön hankittavat linja-autot (2 kpl) kilpailutettiin tarjouspyynnöllä HEL 2018-011868/28.11.2018. EU-hankinta-ilmoitus julkaistiin Hilmassa ja Cloudia tarjouspalvelussa 28.11.2018.

Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä ja valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-laatusuhde.

Määräaikaan 31.12.2018 klo 12.00 mennessä tarjouksen jätti yksi tarjoaja, Scania Suomi Oy, jonka tarjous täytti tarjoajalle asetetut vaatimukset ja tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.

Hankittavaksi esitettävien linja-autojen malli on Scania K280 UB4X2 Citywide Suburban ( alusta ja kori ) ja moottorin tyyppi autoissa on OC09 101/280 hp Euro 6.

Tarjouspyynnössä edellytettiin lisäksi, että tarjoaja sitoutuu ottamaan vaihdossa M3 Iveco 397E.12.33 EuroRider Viaggio 350 linja-auton, rekisterinumero VCZ-325. Auto on oppilaitoksessa otettu käyttöön 30.12.2008 ja se luovutetaan siinä kunnossa, missä se on kilpailutuksen päätöspäivänä 31.12.2018. Luovutuksesta tehdään erillinen päätös.

Hinnoittelu:
2 x 259 000 euroa = 518 000 euroa - 15 000 (hyvitys vaihtoautosta) = 503 000 euroa, alv. 0 %

Hankinnassa on käytetty vähimmäisvaatimuksissa kestävän kehityksen mukaisia periaatteita.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kopio asiakas Stadi offer (1)

2

Gas by Scania1 (3)

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoaja

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566