Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

12.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 24

Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan jäsenten valitseminen

HEL 2019-000838 T 00 00 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikuntaan seuraavat viisi jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

**********

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valita toimikunnan puheenjohtajaksi ********** ja varapuheenjohtajaksi ********** Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että toimikunnan toimikausi on 1.1.2019–31.12.2021.

Edelleen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että opiskeluoikeuden peruttamista ja palauttamista koskevassa asiassa lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja nimeää ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikuntaan tutkinnon suorittajan koulutustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ammatillisesta koulutuksesta annettu lain 93 §:n mukaan opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin.

Hallintosäännön 15 luvun 1 momentin 1§:n 6 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan asettamisesta.

Uusien jäsenien valinta on tarpeen, koska ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan kolmivuotinen toimikausi on päättynyt 31.12.2018.

Stadin ammattiopiston johtava rehtori esittää kasvatus- ja koulutuslautakunnalle toimikuntaan kahta työelämää edustavaa jäsenehdokasta. Edelleen Stadin ammattiopiston opettajat, opiskeluhuollon henkilöstö ja opiskelijat esittävät kasvatus- ja koulutuslautakunnalle kukin keskuudestaan kaksi jäsenehdokasta toimikuntaan. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee näistä esitetyistä ehdokkaista toimikunnan jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi valitaan yksi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palveluksessa olevista henkilöistä koulutuksen järjestäjää edustavaksi toimikunnan jäseneksi ja yksi hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta nimeää jäsenten keskuudesta toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat muita kuin opiskelijoita edustavia jäseniä.

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

Esittelijä esittää, että kasvatus- ja koulutuslautakunta valitsee toimikunnan jäsenet, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan päätösesityksen mukaisesti ja, että toimikunnan toimintakausi on 1.1.2019–31.12.2021

Edelleen ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 93 §:n 2 momentin mukaan opiskeluoikeuden peruttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää lisäksi toimielimeen tutkinnon suorittajan koulutustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan. Esittelijä esittää, että lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja nimeää nämä edustajat.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Anu Kangaste, lakimies, puhelin: 310 87180

anu.kangaste(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566