Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/16

 

12.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 26

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävän liiketoiminnan ammattitutkinnon hankinta

HEL 2018-012930 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että oppisopimuskoulutuksena järjestettävä liiketoiminnan ammattitutkinto hankitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmassa järjestyksessä seuraavasti:

Liiketoiminnan palveluiden osaamisala (2407):
1. EdupoliPointCollege Oy (Y-tunnus 2918298-7)
2. Ami-säätiö (Y-tunnus 0213612-0)
3. Markkinointi- instituutti (Y-tunnus 0201689-0)

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala (2408):
1. EdupoliPointCollege Oy (Y-tunnus 2918298-7)
2. Management Institute of Finland MIF Oy (2460281-5)
3. Helsinki Business College Oy (Y-tunnus 2162576-3)
4. Ami-säätiö (Y-tunnus 0213612-0)
5. Markkinointi- instituutti (Y-tunnus 0201689-0)
6. AVA- instituutin kannatusyhdistys ry (0211060-9)

Kiinteistönvälityksen osaamisala (2409):
1. EdupoliPointCollege Oy (Y-tunnus 2918298-7)
2. Markkinointi- instituutti (Y-tunnus 0201689-0)

Finanssipalveluiden osaamisala (2410):
1. EdupoliPointCollege Oy (Y-tunnus 2918298-7)
2. Management Institute of Finland MIF Oy (2460281-5)
3. Markkinointi- instituutti (Y-tunnus 0201689-0)

Taloushallinnon osaamisala (2411):
1. EdupoliPointCollege Oy (Y-tunnus 2918298-7)
2. Management Institute of Finland MIF Oy (2460281-5)
3. Helsinki Business College Oy (Y-tunnus 2162576-3)
4. Ami-säätiö (Y-tunnus 0213612-0)

Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala (2412):
1. EdupoliPointCollege Oy (Y-tunnus 2918298-7)
2. Management Institute of Finland MIF Oy (2460281-5)

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikön allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa oppisopimuspalveluiden koulutuspäällikön tekemään päätökset optiokausien käyttöönotosta.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 3 000 000 euroa (alv 0%) sisältäen mahdolliset optiokaudet.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Satu Paljakka, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

satu.paljakka(a)hel.fi

Sari Slöör, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 64093

sari.sloor(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu hankintapalveluiden Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalveluiden toimeksiannosta tekemään kilpailutukseen HEL 2018-012930 oppisopimuskoulutuksena järjestettävä liiketoiminnan ammattitutkinto. Kyseessä on hankintalain liitteen E mukainen kansallisen kynnysarvon ylittävä palveluiden hankinta, jonka kilpailutus tehtiin käyttäen avointa menettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa ja Tarjouspalvelu.fi-palvelussa 21.1.2018. Korjausilmoitus julkaistiin 8.1.2019.

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalvelut on koulutuksen järjestäjä. Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalveluilla ei ole järjestämislupaa kyseessä oleviin koulutuksiin, joten koulutukset piti kilpailuttaa. Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella. Tavoitteena on tuottaa työpaikan ja työntekijän tarpeista lähtevää koulutusta. Työssä tarvittavan osaamisen lisäksi tutkintotavoitteisuudella halutaan varmistaa koulutettavan muodollinen pätevyys, joka edistää liikkuvuutta työmarkkinoilla.

Tarjouspyyntö oli jaettu kuuteen (6) osa-alueeseen siten, että tarjoaja sai jättää tarjouksen yhteen tai useampaan osa-alueeseen.

Liiketoiminnan ammattitutkintoon kuuluvat osaamisalat (osa-alueet):
1. Liiketoiminnan palveluiden osaamisala
2. Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala
3. Kiinteistönvälityksen osaamisala
4. Finanssipalveluiden osaamisala
5. Taloushallinnon osaamisala
6. Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala

Hankinnasta perustetaan puitejärjestely seuraavasti:

Liiketoiminnan palveluiden osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan kuusi (6) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan kuusi (6) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Kiinteistönvälityksen osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan neljä (4) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Finanssipalveluiden osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan kolme (3) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Taloushallinnon osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan neljä (4) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala:
Puitejärjestelyyn valitaan kolme (3) palveluntuottajaa, ellei vaatimukset täyttäviä tarjoajia ole vähemmän.

Hankinnat tullaan tekemään sopimuskaudella tämän kilpailutuksen mukaisessa ensisijajärjestyksessä. Jos ensisijajärjestyksessä ensimmäisenä oleva ei pysty toteuttamaan hankittavaa koulutusta tai näyttöä vaaditussa aikataulussa, hankinta tehdään järjestyksessä seuraavalta palveluntuottajalta. Jos opiskelijan tarvitseman koulutuksen painotusta ei ole ensisijajärjestyksessä ensimmäisellä tarjoajalla, voidaan koulutus tilata sijajärjestyksessä seuraavalta tarjoajalta, jolla on kyseinen koulutuksen painotus mahdollinen.

Kilpailutuksen tarjousten viimeinen jättöaika oli 22.1.2019 klo 14.00. Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui yhteensä kuusi (6): Ami-säätiö, AVA- instituutin kannatusyhdistys ry, EdupoliPointCollege Oy, Helsinki Business College Oy, Management Institute of Finland MIF Oy, Markkinointi- instituutti.

EdupoliPointCollege Oy (Y-tunnus 2918298-7) jätti tarjouksensa nimellä Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Liikelaitos Edupoli (Y-tunnus 0210838-1). Tarjouksen mukana olleen selvityksen mukaan EdupoliPointCollege Oy vastaa 1.1.2019 alkaen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän velvoitteista.

Saapuneiden tarjousten jakautuminen osa-alueiden välillä on kerrottu päätöksen liitteessä 1 Vertailutaulukko.

Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset ja kaikki saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, paras hinta-laatusuhde:

Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperusteina olivat hinta (80 pistettä) ja laatu (20 pistettä). Tarjouspyynnön maksimipisteet yhteensä 100.

1. Kokonaishinta, maksimipisteet 80 pistettä.

Kokonaishinnaltaan edullisin tarjous sai mainittujen maksimipisteiden verran vertailupisteitä. Muiden tarjousten vertailupisteet laskettiin siten, että edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaettiin kyseisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottiin maksimipisteillä (X/Y*80).

2. Laatu, maksimipisteet 20 pistettä.

2.1 Koulutustarjotin pakollisille ja valinnaisille tutkinnon osille, maksimipisteet 10 pistettä.

Tarjoajalla on koulutustarjotin pakollisille ja valinnaisille tutkinnon osille.
Pisteytys:
10 pistettä: Koulutustarjottimesta selviää kaikki vaadittavat tiedot tutkinnon osista vuosikellon omaisesti.
0 pistettä: Koulutustarjotin on puutteellinen.

2.2 Tarjottavien osaamisalojen määrä

Tarjoaja tarjoaa kaikki osaamisalat tai osan osaamisaloista.
Pisteytys:
10 p. Tarjoaja tarjoaa 5-6 osaamisalaa.
5 p. Tarjoaja tarjoaa 3-4 osaamisalaa.
0 p. Tarjoaja tarjoaa 1-2 osaamisalaa.

Vertailu tehtiin osa-alueittain. Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset ja tarjousten vertailu on esitetty liitteessä 1 Vertailutaulukko.

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on 3 000 000 euroa (alv 0%) sisältäen mahdolliset optiokaudet.

Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta. Hankintaan sisältyy kaksi yhden (1) vuoden optiokausien mahdollisuutta (optiot 1 v + 1 v). Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä palveluntuottajalle kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi maaliskuussa 2019.  Hankintasopimukset tulevat voimaan molempien osapuolten allekirjoituksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Satu Paljakka, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

satu.paljakka(a)hel.fi

Sari Slöör, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 64093

sari.sloor(a)hel.fi

Liitteet

1

Liite 1 Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Tiedoksi

Kasvatus- ja koulutus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566