Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/3

 

12.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 13

Ilmoitusasiat

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä tiedoksi seuraavan ilmoitusasian:

Kaupunginvaltuusto 30.01.2019 § 28 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen valinta:

Kaupunginvaltuusto

        myönsi Otso Kivekkäälle eron kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta ja

        valitsi Ozan Yanarin jäseneksi kasvatus- ja koulutuslautakuntaan vuoden 2021 toukokuun lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566