Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

2/2019

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/51

 

12.02.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 61

Oikaisuvaatimus kasvatus- ja koulutuslautakunnan kotihoidontuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevaan päätökseen

HEL 2019-000426 T 05 01 07

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.12.2018 (§ 267) tekemästä kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistoa yli kaksivuotiailta lapsilta koskevasta päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Käsittely

Palautusehdotus:
Pia Kopra: Esitys palautetaan uudelleen valmisteluun siten, että kasvatus- ja koulutuslautakunta esittää oikaisuvaatimuksen hyväksymistä ja Helsinki-lisän jatkumista myös tulevaisuudessa yli 2-vuotialle lapsille.

Perustelut: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Henkilöstö-, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan edes harkita Helsinki-lisän poistoa.

Pia Kopran ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Pia Kopra jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: Aiempi päätös poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisä ei tuota säästöjä. Helsingissä ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja tällä hetkellä. Säästöjen hakeminen lapsista on väärä kohde, tukea on tarpeen jatkaa. Päätös leikata Helsinki-lisää oli ristiriitainen; ei voida tietää etukäteen mikä on kehityksen suunta tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei voida varmistaa, että kotihoidossa oleville lapsille on tarjolla päiväkotipaikka ilman jonotusaikaa kohtuullisen matkan päässä kotoa. Päiväkotipaikoista on pulaa jo nyt monilla alueilla Helsingissä ja pulaa on myös koulutetuista henkilöistä, etenkin lastentarhanopettajista sekä pätevistä sijaisista. Helsinki-lisän poistaminen asettaa eri kaupunginosien asukkaat eriarvoiseen asemaan, koska varhaiskasvatuspaikkoja ei ole tarjolla tarpeeksi eikä subjektiivinen oikeus toteudu. Helsinki-lisän poistaminen muodostaa esteen erityisesti yksinhuoltajien työllistymiselle ja opiskelulle. Henkilöstö-, tila- ja paikkatilanne tulee saada vastaamaan tarvetta ennen kuin voidaan harkita Helsinki-lisän poistoa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019

2

Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 18.12.2018 (§ 267) päättänyt poistaa kotihoidon tuen Helsinki-lisän yli kaksivuotiailta (liite 1).

Muutoksenhakija vaatii päätöksen kumoamista sekä asian palauttamista valmisteluun ja päätöksen voimaan tulon siirtämistä, koska Helsingissä
ei ole varhaiskasvatuksessa riittäviä resursseja ja muutoin oikaisuvaatimuksesta (liite 2) lähemmin ilmenevillä perusteilla.

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion 28.11.2018 (§ 378) vuodelle 2019 päättäen samalla, että varhaiskasvatuksen kotihoidon tuen kuntalisästä luovutaan yli kaksivuotiaiden lasten osalta vuoden 2019 aikana. Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti 18.12.2018 kokouksessaan kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistamisesta 1.5.2019 alkaen.

Kaupunginvaltuuston sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista
julkaistaan kokousta edeltävällä viikolla. Esityslistan julkiset asiat tulevat kuntalaisten tietoon ennen kokousta. Helsingin Sanomat uutisoi 19.12.2018 kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätöksen kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistosta 1.5.2019 alkaen.

Kokouksen jälkeen kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla laadittiin tiedote kotihoidontuen poistamisesta, joka käännettiin kuudelle eri kielelle. Tiedote toimitettiin sosiaali- ja terveystoimen toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lapsiperheiden kanssa työskenteleville. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala lähettää kaikille vuonna 2016 ja 2017 syntyneiden lasten huoltajille kirjeen, jossa kerrotaan kotihoidon tuen Helsinki-lisän poistosta ja varhaiskasvatukseen hakeutumisesta. Kirje on suomen, ruotsin, englannin, venäjän ja somalin kielillä. Tämän lisäksi asiasta on tiedotettu kasvatuksen ja koulutuksen verkkosivulla, facebookissa ja twitterissä.

Päätöksen toimeenpanon aikataulussa on huomioitu neljän kuukauden aika, joka on varhaiskasvatuslain 17 §:n mukainen varhaiskasvatushakemuksen käsittelyn enimmäisaika. Kaikille varhaiskasvatuspaikkaa tarvitseville lapsille hoitopaikka annetaan, sillä kyseessä on subjektiivinen oikeus.

Varhaiskasvatuksen alueellista tarjontaa kehitetään vuoden 2019 aikana lähipäiväkotiperiaatteen mukaisesti.

Kotihoidon tuen Helsinki-lisän poiston yli 2-vuotiailta arvioitu kustannusvaikutus vuositasolla on 2,8 miljoonaa euroa. Lautakunnan päätöksen mukaan kotihoidon tuen Helsinki-lisä poistuu yli 2-vuotiailta lapsilta 1.5. 2019 alkaen. Tällöin kustannusvaikutus on noin 1,87 miljoonaa euroa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, lautakunta ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole lainvastainen. Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus on hylättävä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 18.12.2019

2

Oikaisuvaatimus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1
Liite 2

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566