Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 254

Oikaisuvaatimus työnohjauksen hankinnasta

HEL 2018-010485 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Vivate Oy:n 5.10.2018 tekemän oikaisuvaatimuksen, jonka se on tehnyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.9.2018 (§ 189) tekemästä työohjauspalveluiden hankintaa koskevasta päätöksestä (diaarinumero: HEL 2018-004645), koska oikaisuvaatimuksen tekijän esittämät perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin perusteisiin.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintaoikaisuvaatimus 8.10.2018 Vivate Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä on vaatinut, että hankintayksikkö oikaisee alkuperäisen hankintapäätöksen virheellisenä ja lainvastaisena sekä käsittelee uudelleen Vivate Oy:n hankintakohdetta A koskevan tarjouksen. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii, että hankintayksikkö hyväksyy hankintailmoituksen tarkoittamaksi ”koulutuksella hankituksi esimiesten ja johdon työnohjaajan pätevyydeksi” Vivaten työnohjaaja ********** suorittaman sosiaalipedagogiikan säätiön Työnohjaaja- ja työyhteisöjen kehittäjäkoulutuksen. Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, edellä mainitun työnohjaajan todettu pätevyys käy hankintailmoituksessa vaaditulla tavalla selkeästi ja yksiselitteisesti ilmi Vivate Oy:n tarjouksen liitteenä olevasta koulutusyhteisön virallisesti antamasta todistuksesta

Hankintayksikkö katsoo, ettei perusteita alkuperäisen hankintapäätöksen muuttamiselle ole. Se toteaa, ettei Vivate Oy:n tarjouksessa mainitulla ********** ole vaadittua esimiesten tai johdon työnohjaajan pätevyyttä. Hankintayksikkö toteaa lisäksi, ettei tarjoajan työnohjaajakoulutustodistuksesta ilmene muuta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankintaoikaisuvaatimus 8.10.2018 Vivate Oy

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566