Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/4

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 246

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

HEL 2018-011709 T 00 01 03

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Tuomas Lamminheimo, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 21272

tuomas.lamminheimo(a)hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan toimialalautakunta päättää toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen hyväksymisestä. Kuvaus toimii näyttönä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä luo perustan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seurannalle, arvioinnille ja kehittämiselle.

Kuvauksessa toimialat kuvaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeisimmät tavoitteet, toimintaperiaatteet ja menettelyt. Kuvauksessa määritellään, miten toimialoilla toteutetaan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa huomioiden toiminnan ominaisluonne ja laajuus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus on valmisteltu yhdessä toimialan johdon ja asiantuntijoiden kanssa. Kuvaus on laadittu kaupunginhallituksen ja kaupunginkanslian ohjeiden mukaisesti. Kuvauspohja on annettu toimialaoille määrämuotoisena. Se koostuu viidestä osiosta, joissa on kuvattu mm. toimialan tarkoitus, keskeisimmät toiminnassa noudatettavat lait ja säädökset sekä tärkeimmät toimialalla käytössä olevat sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat valvontatoimenpiteet.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi(a)hel.fi

Tuomas Lamminheimo, riskienhallinnan asiantuntija, puhelin: 310 21272

tuomas.lamminheimo(a)hel.fi

Anna Tarkkala-Hellström, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86442

anna.tarkkala-hellstrom(a)hel.fi

Liitteet

1

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566