Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 242

Työnohjauksen hankintaa koskeva itseoikaisupäätös (ryhmät B ja D)

HEL 2018-011581 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikaista hankintapäätöksensä 18.9.2018 (§ 189), koska alkuperäisessä hankintapäätöksessä on ollut virhe. Lautakunta päätti hylätä ********** tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena ja sen sijaan hyväksyä Jyväskylän koulutuskeskus/Kekkosen (ryhmä B) ja ********** (ryhmä D) tarjoukset, joiden tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti käsitellä kahdennentoista esityksen kokouksen kolmantena asiana.

Asian aikana kuultavana oli hankintapäällikkö Kari Salovaara.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1

Ryhmä B, taulukko

2

Ryhmä D, taulukko

3

Hankintapäätös 18.9.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankintaoikaisun tekemisestä on määrätty hankintalain 132 §:ssä.

Hankintayksikkö havaitsi virheen alkuperäisessä hankintapäätöksessään HEL 2018-004645. ********** oli valittu psykologien työnohjaajaksi ja kasvatus- ja opetushenkilöstön työnohjaajaksi Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työnohjauksen hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa (hankintapäätöksen diaarinumero: HEL 2018-004645). Alkuperäinen hankintapäätös oli ollut virheellinen, sillä valituksi tulleella ********** ei ollut tarjouspyyntöasiakirjoissa vähimmäisvaatimuksena edellytettyä työnohjaajakoulutusta (40 ov/60 op). Huomatessaan virheensä hankintayksikkö päätti oikaista alkuperäisen hankintapäätöksen siinä ilmenneen virheen osalta.

Alkuperäisen hankintapäätöksen oikaisun seurauksena työnohjauksen hankintaa koskevassa tarjouskilpailussa valituksi tulevat Jyväskylän koulutuskeskus/Kekkonen (ryhmä B) ja ********** (ryhmä D), joiden tarjoukset täyttävät tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Ryhmän B osa palveluntuottajan valinta tehtiin arvalla kolmen tarjoajan tarjousten ollessa hinnan ja laadun osalta tasapisteissä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1

Ryhmä B, taulukko

2

Ryhmä D, taulukko

3

Hankintapäätös 18.9.2018

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566