Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/19

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 258

Vallilaan tulevien väliaikaisten lisäpäiväkotitilojen tarveselvityksen hyväksyminen ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto hankesuunnitelmasta sekä päätös päiväkodin perustamisesta

HEL 2018-011107 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan tarveselvityksen Vallilaan tulevista väliaikaisista lisäpäiväkotitiloista.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi päiväkotihankkeen 1.11.2018 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon. Päiväkotitilat sijaitsevat osoitteessa Rautalammintie 2, 00550 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkodin osoitteeseen Rautalammintie 2, 00550 Helsinki.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että puhtaaseen sisäilmaan pitää kiinnittää erityishuomiota remontissa. Lautakunta edellyttää, että käyttöönoton jälkeen tehdään asiakas- ja työntekijäkysely ensimmäisen vuoden aikana sisäilman laadusta ja tuodaan tulokset tiedoksi lautakunnalle.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Kasvatus- ja koulutuslautakunta katsoo, että puhtaaseen sisäilmaan pitää kiinnittää erityishuomiota remontissa. Lautakunta edellyttää, että käyttöönoton jälkeen tehdään asiakas- ja työntekijäkysely ensimmäisen vuoden aikana sisäilman laadusta ja tuodaan tulokset tiedoksi lautakunnalle.

Kannattaja: Vesa Korkkula

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi Petra Malinin vastaehdotuksen yksimielisesti.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 1.11.2018

Muutoksenhaku

Tarveselvityksen hyväksymisen ja hankesuunnitelmaa koskevan lausunnon osalta

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päiväkodin perustamisen osalta

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan tarveselvityksen Vallilaan tulevista väliaikaisista lisäpäiväkotitiloista. Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa päiväkotihankkeen 1.11.2018 päivätystä hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon. Päiväkotitilat sijaitsevat osoitteessa Rautalammintie 2, 00550 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää perustaa päiväkodin osoitteeseen Rautalammintie 2, 00550 Helsinki.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön mukaan (15 luvun 1 §:n 1 mom. 3 kohta) kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää suomenkielisen päiväkodin perustamisesta.

Keskisellä varhaiskasvatusalueella varhaiskasvatuspalvelutarve on tarjontaa suurempi. Tilantarvetta alueella voidaan helpottaa väliaikaisillä lisätiloilla uusien pysyvien palvelutilojen valmistumiseen saakka. Vallilan terveysaseman käytöstä vapautuneet ensimmäisen kerroksen tilat osoitteesta Rautalammintie 2 ovat kaupunkiympäristön toimialan mukaan muutettavissa päiväkodin tiloiksi. Päiväkotitiloja tarvitaan arvion mukaan noin kymmenen vuoden ajan.

Tiloihin tulee 98 tilapaikkainen päiväkoti (781 htm²), jolla on käytössään kaksi piha-aluetta. Hollolantien puolelle sijoittuvan päiväkodin oman sisäänkäynnin yhteydessä on pieni piha-alue, ja viereiseen Hollolan puistoon päiväkodille rajataan laajempi aidattu leikkialue. Päiväkodissa työskentelee yhteensä noin 25 työntekijää lasten määrästä ja iästä riippuen.

Palveluverkko ja väestön muutos

Varhaiskasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida alueiden palvelutarpeet. Muutosten yhteydessä koko varhaiskasvatusalueen palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena. Palveluverkkoa suunnitellaan siten, että perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin lähipäiväkotiperiaatteella.

Päiväkoti sijaitsee Vallilan peruspiirin alueella, jossa se palvelee Vallilan ja lähialueiden lapsia ja heidän perheitään. Vuosille 2019-2028 ulottuvan väestöennusteen mukaan alueen 1−6-vuotiaiden lapsimäärä kasvaa Vallilan peruspiirin alueella vielä parin seuraavan vuoden ajan, ja kääntyy tämän jälkeen lievään laskuun. Koko varhaiskasvatusaluetta tarkasteltaessa väestönkasvu kuitenkin jatkuu, ja 1−6-vuotiaita suomen- ja muunkielisiä lapsia on vuonna 2028 ennusteen mukaan noin 500 nykyistä enemmän.

Tilapaikat on suunnittelussa mitoitettu 8 htm²/lapsi. Hankkeen myötä varhaiskasvatusalueelle saadaan arviolta 98 uutta tilapaikkaa, mikä huomioidaan alueen palveluverkkotarkastelussa. Hanke mahdollistaa varautumisen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen lisäämiseen sekä lähipäiväkotikäytäntöön siirtymiseen.

Toiminnalliset tavoitteet

Tilojen suunnittelussa on huomioitu Helsingin kaupungin päiväkotisuunnitteluohjeiden periaatteet, noudatettavat rakentamisohjeet ja määräykset sekä saadut kokemukset jo toteutetuista päiväkotitiloista.

Tavoitteena ovat joustavat ja monikäyttöiset tilat sekä tiloiltaan tehokas päiväkoti. Tilat suunnitellaan vastaamaan varhaiskasvatuksen nykyisiä toimintatapoja, joissa korostuu lasten osallisuus ja pienryhmätoiminta. Käyttöönottovaiheessa oppimisympäristöjä rakennettaessa kuullaan lasten mielipiteitä.

Tilat toteutetaan esteettömiksi ja varhaiskasvatuksen toiminnalle soveltuviksi. Eritystä huomiota kiinnitetään akustiikkaan, paloturvallisuuteen, valaistukseen, ergonomiaan ja sisäilman laatuun.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Helsingin kaupungin omistamassa rakennuksessa on toiminut aiemmin Vallilan terveysasema. Ensimmäinen kerros muutetaan lasten päiväkotitiloiksi sosiaali- ja terveystoimialan jatkaessa vuokralaisena rakennuksen 2.−4. kerroksessa.

Lapsivaikutusten arviointi

Varhaiskasvatuspalvelu on perheille arjen lähipalvelu. Hanke lisää varhaiskasvatuspaikkoja alueella. Lapsen näkökulmasta päiväkotipaikka omalla asuinalueella mahdollistaa kaverisuhteiden muodostumisen lähellä kotia ja tutustumisen ja liikkumisen omalla alueella. Oman alueen tuntemus lisää turvallisten reittien oppimista pienestä pitäen. Varhaiskasvatustilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille sopiviksi, lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Päiväkodin toiminnan suunnitteluun osallistetaan lapset ja perheet. Päiväkodit ovat alueen yhteisiä ja yhteisöllisyyttä mahdollistavia tiloja. 

Aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Päiväkotihankkeen muutostöiden on suunniteltu ajoittuvan välille 4/2019–12/2019. Tavoitteena tilojen käyttöönotolle on tammikuu 2020.

Päiväkodin tilat ovat laajuudeltaan 986,5 brm² ja 781 htm². Hanke rahoitetaan talousarvion talonrakennushankkeiden rakentamisohjelman kohdentamattomista korjausmäärärahoista.

Arvio tilojen rakentamiskustannuksista on 2,9 miljoona euroa
(2 970 €/brm², alv 0 %) syyskuun 2018 kustannustasossa. Arvioidut vuokrakulut ovat 256 699 euroa vuodessa. Vuokra on 27,39 €/htm²/kk, mikä koostuu 24,51 €/m²/kk pääomavuokrasta ja 2,88 €/m²/kk ylläpitovuokrasta. Kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus, ja sopimuksen ensimmäinen irtisanomisaika on 10 vuoden kuluttua.

Hankkeen käynnistämiskustannuksiin varataan 78 000 euroa.  Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja. Siivouskustannusarvio on noin 76 000 euroa vuodessa.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Leena Kalalahti, suunnittelija, puhelin: 040 760 2515

leena.kalalahti(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 1.11.2018

Muutoksenhaku

Tarveselvityksen hyväksymisen ja hankesuunnitelmaa koskevan lausunnon osalta

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päiväkodin perustamisen osalta

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566