Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 248

Päiväkoti Immolan, daghemmet Staffanin ja leikkipuisto Tervapääskyn korvaavien tilojen tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2018-011541 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä päiväkoti Immolan, daghemmet Staffanin ja leikkipuisto Tervapääskyn korvaavien tilojen pitkäaikaisen tilaelementtiratkaisun tarveselvityksen. Uudisrakennus sijaitsee osoitteessa Immolantie 9, 00780 Helsinki.

Tehtävällä päätöksellä ei oteta kantaa suomenkielisessä jaostossa tehtävään päätökseen 1- ja 2 -luokkien sijainnista eikä suljeta pois suomenkielisen jaoston tulevan päätöksen mukaista ratkaisua. Paviljongin hankinta tulee suunnitella niin, että varaudutaan erilaisiin päätösvaihtoehtoihin.

Käsittely

Vastaehdotus:
Pia Pakarinen: "Tehtävällä päätöksellä ei oteta kantaa suomenkielisessä jaostossa tehtävään päätökseen 1- ja 2 -luokkien sijainnista eikä suljeta pois suomenkielisen jaoston tulevan päätöksen mukaista ratkaisua. Paviljongin hankinta tulee suunnitella niin, että varaudutaan erilaisiin päätösvaihtoehtoihin."

Esittelijä muutti ehdotustaan Pia Pakarisen vastaehdotuksen mukaisesti.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Pöydällepanoehdotus:
Vesa Korkkula: Pöydälle.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Pöydälle.

Jaa-äänet: 9
Tarik Ahsanullah, Fatim Diarra, Martina Harms-Aalto, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, Petra Malin, Abdirahim Mohamed, Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 3
Emma Kari, Pia Kopra, Vesa Korkkula

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Ted Apter

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarveselvitys_Tapaninvainion paviljonkipäiväkoti ja leikkipuistotilat_7.11.2018 (6)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää hyväksyä päiväkoti Immolan, daghemmet Staffanin ja leikkipuisto Tervapääskyn korvaavien tilojen pitkäaikaisen tilaelementtiratkaisun tarveselvityksen. Uudisrakennus sijaitsee osoitteessa Immolantie 9, 00780 Helsinki.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Päiväkoti Immolan, daghemmet Staffanin ja leikkipuisto Tervapääskyn uudisrakennus toteutetaan tilaelementtiratkaisuna aikataulullisista syistä. Päiväkodissa on arviolta 22-25 hoito- ja kasvatushenkilöä riippuen hoidossa olevien lasten määrästä ja iästä. Leikkipuistossa henkilökuntaa on 2-3. Ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstöä on 3-4 henkilöä.

Palveluverkko ja väestön muutos

Varhaiskasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida alueiden palvelutarpeet. Muutosten yhteydessä koko varhaiskasvatusalueen palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena. Palveluverkkoa suunnitellaan niin, että perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin lähipäiväkoti periaatteella.

Uudisrakennus toteutetaan tilaelementtiratkaisuna aikataulullisista syistä ja ratkaisu tulee pysyvään tarpeeseen. sijaitsee Tapaninkylän osa-alueella, jossa se palvelee erityisesti Tapaninvainion ja sen lähialueiden lapsia ja heidän perheitään. Hankesuunnitelman mukaan uudisrakennus tulee korvaamaan päiväkoti Immolan (46 tilapaikkaa), daghemmet Staffanin (75 tilapaikkaa) ja leikkipuisto Tervapääskyn nykyisen rakennukset.

Tilapaikkoja on mitoitettu 8 htm² / lapsi, joten uudisrakennuksessa noin 120 tilapaikkaa. Uudishanke mahdollistaa varautumisen varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvuun alueella.

Toiminnalliset tavoitteet

Kaksikerroksista päiväkodin suunnittelua ohjaa Helsingin kaupungin päiväkotien suunnitteluohjeen periaatteet, noudatettavat rakentamisohjeet ja saadut kokemukset jo rakennetuista paviljonkipäiväkotiloista.

Suunnitteluperiaatteena on tuottaa yleispätevä ja muuntautumiskykyinen tilaratkaisu päiväkoti- ja leikkipuistotoiminnalle. Tilat täyttävät rakentamismääräysten uudisrakentamiselle asetetut terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset.

Tiloissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1-6-vuotiaille lapsille sekä leikkipuiston avointa ja ohjattua toimintaa lapsille ja heidän perheilleen. Tavoitteena ovat joustavat ja monipuoliset oppimisympäristöt sekä tilatoiminnoiltaan tehokas päiväkoti ja leikkipuisto. Tilat suunnitellaan vastaamaan varhaiskasvatuksen nykyisiä toimintatapoja. Tilat suunnitellaan esteettömäksi, huomiota kiinnitetään akustiikkaan, paloturvallisuuteen, valaistukseen sekä sisäilman laatuun. Paviljonki täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden rakentamismääräysten uudisrakentamisella asetetut vaatimukset.

Päiväkodille rakennetaan oma aidattu ulkoilupiha. Päiväkodin ja leikkipuiston pihat ovat alueen asukkaiden käytössä päiväkodin toiminta-aikojen ulkopuolella.

Tekniset ja taloudelliset perusteet

Kaupunkiympäristön toimialan tekemän selvityksen mukaan päiväkoti Immolan ja leikkipuisto Tervapääskyn nykyisten rakennusten kunto on heikko eikä niiden korjaaminen ole taloudellisesti perusteltua. Lisäksi ruotsinkielinen varhaiskasvatus on selvittänyt usean vuoden ajan korvaavia tiloja daghemmet Staffanille, jotta koululle saataisiin päiväkodin nykyiset tilat käyttöön.

Lapsivaikutusten arviointi

Varhaiskasvatuspalvelu on perheille arjen lähipalvelu. Hanke lisää varhaiskasvatuspaikkoja alueella. Lapsen näkökulmasta päiväkotipaikka omalla asuinalueella mahdollistaa kaverisuhteiden muodostumisen lähellä kotia ja tutustumisen ja liikkumisen omalla alueella. Oman alueen tuntemus lisää turvallisten reittien oppimista pienestä pitäen. Varhaiskasvatustilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille sopiviksi, lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Päiväkodin toiminnan suunnitteluun osallistetaan lapset ja perheet. Päiväkodit ovat alueen yhteisiä ja yhteisöllisyyttä mahdollistavia tiloja. 

Aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Tapaninvainion paviljonkipäiväkodin hanke sisältyy kaupunginhallituksen (29.10.2018) hyväksymään talousarvioon vuodelle 2019, vuosille 2019-21 suunnitteilla oleviin vuokra- ja osakekohteisiin. Paviljonkipäiväkoti on laajuudeltaan 1100 htm2.

Hanke toteutetaan vuokrahankkeena tilaelementtiratkaisuna. Valmistumisen tavoite on heinäkuun 2019 loppuun mennessä, siten että toiminta on mahdollista käynnistää elokuun alkupuoliskolla. Paviljonkipäiväkodille haetaan rakennuslupa viideksi vuodeksi.

Pysyvän paviljongin vuokrakulut ovat noin 490 000 euroa vuodessa, josta nousua on noin 280 000 euroa vuodessa. Uudishankkeen vuokra on 43,09 €/htm2/kk, mikä koostuu 37,33 €/htm2/kk pääomavuokrasta ja 5,76 €/htm2/kk ylläpitovuokrasta.

Toiminnankustannukset ilman vuokrakuluja ovat arviolta 1,2 milj. euroa, joista 0,9 milj. euroa on henkilöstökuluja. 

Uudishankkeen käynnistämiskustannuksiin varataan 66 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet.  Tietohallinnon käynnistämiskustannuksiin varataan 45 000 euroa. Muuttokustannukset ovat noin 20 000 euroa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Tarveselvitys_Tapaninvainion paviljonkipäiväkoti ja leikkipuistotilat_7.11.2018 (6)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566