Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 256

Oikaisuvaatimus kori 2:n siivouspalvelujen hankintaan ryhmän 13 osalta

HEL 2018-005308 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti muuttaa 9.10.2018 (§206) tekemäänsä hankintapäätöstä SOL Palvelut Oy:n tekemän hankintaoikaisun johdosta siten, että korin 2, ryhmän 13 siivouspalvelut hankitaan RTK Palvelu Oy:ltä. 

Hankinnan kokonaisarvo ryhmän 13 osalta on 1 394 353 euroa, alv. 0 %. Kokonaishinnassa on huomioitu mahdollinen, enintään 2 %:n hinnankorotus option käyttöönottovaiheessa.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hel 2018-005308 Hankintaoikaisuvaatimus 22.10

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 9.10.2018 (§206), että korin 2, ryhmän 13 siivouspalvelut hankintaan SOL Palvelut Oy:ltä.

Palveluntarjoaja teki 22.10.2018 päätöksestä hankintaoikaisun, jossa pyydetään kumoamaan hankintapäätös siivouspalvelujen ryhmän 13 osalta, koska heillä oli tapahtunut tietojen syöttämisessä näppäilyvirhe. He ilmoittivat, etteivät he pysty toteuttamaan tarjouspyynnön mukaista palvelua antamallaan virheellisellä hinnalla.

Hankintalain mukaan palveluntarjoaja vastaa tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisuudesta. Tässä asiassa ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista velvoittaa palveluntarjoajaa hankintasopimuksen tekemiseen ja palvelut tulisi hankkia kilpailutuksen perusteella toiseksi tulleelta palveluntarjoajalta.

Kilpailutuksen perusteella ryhmässä 13 toiseksi tullut tarjoaja on RTK Palvelu Oy.
Heillä on mahdollisuus tuottaa siivouspalvelut tarjoamillaan hinnoilla ja resursseilla sopimuskauden 1.1.2019 - 31.7.2022.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Hel 2018-005308 Hankintaoikaisuvaatimus 22.10

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintaoikaisupäätökseen

Tiedoksi

Kasvatus ja koulutus

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 09.10.2018 § 206

HEL 2018-005308 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että korin 2 ruoka-, siivous- ja käyttäjäpalvelut hankitaan ajalla 1.1.2019 - 31.7.2022 seuraavasti:

Ruokapalvelut:
Fazer Food Services Oy (Ryhmät 1, 5, 20, 21 ja 22)
Palmia Oy (Ryhmät 12 ja 14)
Sodexo Oy (Ryhmä 13)

Siivouspalvelut:
Coor Service Management Oy (Ryhmä 1)
Siskon Siivous Oy (Ryhmä 24)
SOL Palvelut Oy (Ryhmät 3, 8, 11 ja 13)
Palmia Oy (Ryhmät 4, 6, 7, 9 ja 10)
RTK Palvelu Oy (Ryhmät 2, 5, 12 ja 23)

Käyttäjäpalvelut:
Palmia Oy (Ryhmä 13)
SOL Palvelut Oy (Ryhmät 1 - 12)

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä SMC Palvelut Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset ja päättämään option käyttöönotosta.

Hankinnan kokonaisarvo on n. 30,6 milj. euroa, alv. 0% sisältäen optiovuodet.

Sopimusaika on 3,5 vuotta ja hankintaan sisältyy kahden (2) vuoden optio.

Sopimus tulee voimaan molempien osapuolten allekirjoituksella, kuitenkin aikaisintaan 14 pv päätöksen tiedoksi saannista.

Käsittely

09.10.2018 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli ruokapalvelupäällikkö Airi Rintamäki.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86307

airi.rintamaki(a)hel.fi

Erja Hammarén, puhtauspalveluasiantuntija, puhelin: 310 20464

erja.hammeren(a)hel.fi

Sirpa Jalovaara, ruokapalveluvastaava, puhelin: 301 86491

sirpa.jalovaara(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566