Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/20

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 259

Sörnäistenniemelle (Kalasatamaan) tulevan paviljonkipäiväkodin tarveselvityksen hyväksyminen sekä päätös päiväkodin perustamisesta

HEL 2018-011623 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan tarveselvityksen Sörnäistenniemeen tulevasta väliaikaisesta paviljonkipäiväkodista.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkodin osoitteeseen Arielinkatu 6, 00580 Helsinki. 

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sörnäistenniemi tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Hankesuunnitelmaa koskevan lausunnon osalta

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päiväkodin perustamisen osalta

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä.

Väliaikaisessa paviljonkipäiväkodissa on noin 120 tilapaikkaa. Päiväkodissa on arviolta 23-25 hoito- ja kasvatushenkilöä riippuen hoidossa olevien lasten määrästä ja iästä. Ruokapalvelu- ja siivoushenkilöstöä on kiinteistössä 2-3 henkilöä.

Palveluverkko ja väestön muutos

Varhaiskasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Näin toimien voidaan huomioida alueiden palvelutarpeet. Muutosten yhteydessä koko varhaiskasvatusalueen palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena. Palveluverkkoa suunnitellaan niin, että perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin lähipäiväkoti periaatteella.

Päiväkoti sijaitsee Kalasataman osa-alueella, jossa se palvelee erityisesti rakentuvan Kalasataman alueen perheitä.

Kallion peruspiirin, Kalasataman osa-alueen 1-6 vuotiaiden lasten määrä lisääntyy vuoteen 2022 mennessä noin 600 lapsella. Tällä hetkellä alueen päiväkodit ovat täynnä ja seuraavat kunnalliset päiväkodit saadaan käyttöön vasta vuosina 2022 - 2023.

Tilapaikkoja on mitoitettu 8 htm² / lapsi. Paviljonkipäiväkodissa on noin 120 tilapaikkaa. Uudishanke mahdollistaa varautumisen varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvuun alueella

Toiminnalliset tavoitteet

Kaksikerroksisen päiväkodin suunnittelua ohjaa Helsingin kaupungin päiväkotien suunnitteluohjeen periaatteet, noudatettavat rakentamisohjeet ja saadut kokemukset jo rakennetuista paviljonkipäiväkotiloista.

Suunnitteluperiaatteena on tuottaa yleispätevä ja muuntautumiskykyinen tilaratkaisu päiväkotitoiminnalle. Tilat täyttävät rakentamismääräysten uudisrakentamiselle asetetut terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset.

Tavoitteena ovat joustavat ja monipuoliset oppimisympäristöt sekä tilatoiminnoiltaan tehokas päiväkoti. Tilat suunnitellaan vastaamaan varhaiskasvatuksen nykyisiä toimintatapoja. Tilat on suunniteltu esteettömäksi, huomiota kiinnitetään akustiikkaan, paloturvallisuuteen, valaistukseen sekä sisäilman laatuun. Päiväkoti täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden rakentamismääräysten uudisrakentamisella asetetut vaatimukset.

Päiväkodille rakennetaan oma ulkoilupiha, joka on alueen asukkaiden käytössä päiväkodin toiminta-aikojen ulkopuolella.

Tekniset ja taloudelliset perusteet

Alueelta ei ole löytynyt muita vaihtoehtoja järjestää tiloja varhaiskasvatukselle, eikä tulevia päiväkotihankkeita ole mahdollista aikaistaa.

Lapsivaikutusten arviointi

Varhaiskasvatuspalvelu on perheille arjen lähipalvelu. Hanke lisää varhaiskasvatuspaikkoja alueella. Lapsen näkökulmasta päiväkotipaikka omalla asuinalueella mahdollistaa kaverisuhteiden muodostumisen lähellä kotia ja tutustumisen ja liikkumisen omalla alueella. Oman alueen tuntemus lisää turvallisten reittien oppimista pienestä pitäen. Varhaiskasvatustilat suunnitellaan esteettömiksi ja kaikille lapsille sopiviksi, lapsen kasvua ja kehitystä tukevaksi oppimisympäristöksi. Päiväkodin toiminnan suunnitteluun osallistetaan lapset ja perheet. Päiväkodit ovat alueen yhteisiä ja yhteisöllisyyttä mahdollistavia tiloja. 

Aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Sörnäistenniemen paviljonkipäiväkodin hanke sisältyy kaupunginhallituksen (29.10.2018) hyväksymään talousarvioon vuodelle 2019, vuosille 2019-21 suunnitteilla oleviin vuokra- ja osakekohteisiin ( nimenä ”Lasten päiväkoti Kalasataman väliaikaset lisätilat”). Paviljonkipäiväkoti on laajuudeltaan 1200 htm2.

Tilaelementteinä toteutettavan vuokrapaviljonkihankkeen valmistumisen tavoite on heinäkuun 2019 loppuun mennessä, siten että toiminta on mahdollista käynnistää elokuun alkupuoliskolla. Paviljonkipäiväkodille haetaan rakennuslupa viideksi vuodeksi.

Sörnäistenniemen vuokrapaviljongin vuokrakulut ovat noin 430 000 euroa vuodessa. Vuokra on 43,09 €/htm2/kk, mikä koostuu 37,33 €/htm2/kk pääomavuokrasta ja 5,76 €/htm2/kk ylläpitovuokrasta.

Toiminnankustannukset ilman vuokrakuluja ovat arviolta 1,2 milj. euroa, joista 0,9 milj. euroa on henkilöstökuluja.  Siivouskustannukset ovat noin 160 000 euroa.

Uudishankkeen käynnistämiskustannuksiin varataan 66 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Tietohallinnon käynnistämiskustannuksiin varataan 45 000 euroa.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Sörnäistenniemi tarveselvityslomake

Muutoksenhaku

Hankesuunnitelmaa koskevan lausunnon osalta

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päiväkodin perustamisen osalta

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566