Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/22

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 261

Mustakiven korttelitalon laajennuksen ja toiminnallisten muutosten tarveselvityksen hyväksyminen

HEL 2018-011404 T 10 06 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä Mustakiven korttelitalon laajennuksen ja toiminnallisten muutosten tarveselvityksen liitteen mukaisena.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Mustakiven korttelitalon tarveselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Mustakiven ala-asteen koulu, Vuosaaren ala-asteen koulu ja Tehtaanpuiston yläasteen koulu yhdistyivät 1.8.2017 Puistopolun peruskouluksi, jossa on noin 850 oppilasta. Koulu toimii kahdessa eri rakennuksessa, luokat 7.-9. Yläpuistossa (sivukoulu) Mustakiven korttelitalossa osoitteessa Pohjavedenkatu 3 ja luokat 1.-6. Alapuistossa (pääkoulu) osoitteessa Punakiventie 4. Osa koulusta toimii tällä hetkellä väistötiloissa Lohikäärmepolun parakeissa ja lisäksi koulu käyttää joitakin Vuosaaren lukion aineluokkatiloja.

Mustakiven hankkeessa suunnitellaan aineopetus- ja oppimistilat n. 550 oppilaalle ja n. 45 hengen henkilöstölle. Hankkeessa
Mustakiven korttelitaloon rakennetaan tarvittavat aineopetustilat laajentamalla tiloja koulun piha-alueelle, jolloin käytössä olevista väistötiloista voidaan luopua.

Mustakiven korttelitalon tiloissa on peruskoulukäytön lisäksi päiväkoti ja asukaskäyttöä, joiden toiminta jatkuu nykyisellään. Rakennuksen päiväkotia ja koulua palveleva keittiö uusitaan hankkeen yhteydessä.

Laajennuksella saavutetaan uuden opetussuunnitelman vaatimat tilajärjestelyt. Ympäristön osalta on huomioitava sujuvat ja turvalliset kulkuyhteydet kouluun sekä turvalliset ja valvottavat piha-järjestelyt.

Toiminnalliset tavoitteet

Puistopolun peruskoulun nykyiset tilat eivät täytä uuden opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Mustakiven korttelitalon koulutilat on suunniteltu ala-astekäyttöön ja sieltä puuttuvat yläasteen opetukseen vaadittavat aineluokkatilat. Koulutilat on laajennettava vastaamaan Puistopolun peruskoulun yläkoulun oppilaskapasiteettimäärää, jotta väliaikaistiloista voidaan luopua. Ruokailutilat laajennetaan, astiapalautus ja keittiö uusitaan vastaamaan koulun tulevaa oppilasmäärää.

Tilojen muutosten suunnittelun ja toimintojen sijoittelun lähtökohtana on käyttäjien päivittäisen toiminnan sujuvuus sekä pedagogiset tarpeet ja tilojen tehokas käyttö. Muutoksilla parannetaan mahdollisuuksia yhteistyöhön ja monipuolisten työtapojen käyttöön. Suunnitteluratkaisussa tulee ottaa huomioon tilojen joustavuus, esteettömyys, saavutettavuus, viihtyisyys, ekologisuus, valaistus, akustiikka, ergonomia, esteettisyys, valvottavuus, siivottavuus, järjestyksen ylläpito ja sisäilman laatu. Muutoksen ja laajennuksen alaiset tilat varustetaan toimintoihin tarvittavalla tekniikalla. Tilojen akustiikkaan, valaistukseen, esteettömyyteen sekä materiaalien kestävyyteen ja siivottavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Rakennuksen tilat tulee suunnitella mahdollisimman selkeiksi, helposti suunnistettaviksi ja hahmotettaviksi. Suunnitelmia tulee tarkastella suunnittelun aikana esteettömyysnäkökulmasta kaupungin esteettömyyslinjausten mukaisesti.

Tilojen muunneltavuus mahdollistaa niiden tehokkaan käytön kulttuuri-, liikunta- ja muiden tilaisuuksien järjestämisen. Lisäksi tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan aktiivista ilta-, viikonloppu- ja loma-aikakäyttöä.

Piha-alueille ei tehdä toimenpiteitä hankkeessa. Muutos- ja laajennustöiden jäljiltä piha ennallistetaan. Toiminnan monipuolisuuden kannalta tulevaisuudessa olisi syytä kehittää rakennuksen piha-alueita erillisenä hankkeena. Piha-alue pienenee laajennuksen myötä.

Tekniset ja taloudelliset perustelut

Mustakiven korttelitalo on valmistunut vuonna 1998. Muutos- ja laajennustyö ei edellytä asemakaavamuutosta. Muutos- ja laajennustöiden aikana opetus järjestetään Mustakiven tiloissa, osittain Vuosaaren lukion tiloissa ja Punakiven kentän paviljongeissa.

Laajennuksen myötä myös 1-6 luokan oppilaita tai vähintään 6-luokkalaisia mahtuu Pohjavedenkadun toimipisteeseen (Mustakiveen), jolloin Punakiventielle voidaan sijoittaa myös esikouluryhmiä. Varhaiskasvatuksen kanssa on selvitetty, että joistakin varhaiskasvatuksen käytössä olevista huonokuntoisista vuokratiloista voidaan mahdollisesti tällöin luopua.

Vaikutusten arviointi ja strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa

Hanke mahdollistaa turvalliset, terveelliset ja riittävät tilat toiminnalle. Tilajärjestelyin luodaan oppimista ja uuden opetussuunnitelman tavoitteita tukeva oppimisympäristö ja mahdollisuudet tilojen monipuoliseen käyttöön. Tarkoituksenmukaisesti mitoitetut tilat ovat lisäksi alueen asukkaiden käytössä. Teknisillä ratkaisuilla edistetään tietoyhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja lisätään näin korkean teknologian ymmärtämistä ja osaamista Helsingissä.

Hankkeella on terveysvaikutuksia. Esityksen mukaisilla toimenpiteillä parannetaan koulurakennuksen toiminnallisuutta, viihtyisyyttä, ilmanvaihtoa ja energiataloutta.

Aikataulu, mitoitus ja kustannukset

Mustakiven korttelitalon aineopetustilojen rakentaminen on Helsingin kaupungin hyväksytyssä talousarviossa ohjelmoitu vuosille 2018-2019.

Hankkeen aikataulussa tulee ottaa huomioon, että tilat tulee saada käyttöön aina viimeistään toimintakauden alussa valmiiksi kalustettuna. Tilojen käyttöönotosta kesken toimintakauden voi aiheutua lisäkustannuksia tuottavia väliaikaisia tilajärjestelyjä ja haittaa asiakkaille.

Hanke on laajuudeltaan 1 475,5 hym². Hankkeen kustannusennuste on kaupunkiympäristön 3.10.2018 antamien tietojen mukaan noin 7,1 milj. euroa ilman arvonlisäveroa.

Hankkeen arvioidut vuokrakulut ovat noin 1 140 889 euroa/vuosi
(27,7 € /hym2/kk), josta nousua 396 914 euroa/vuosi. Summissa ei ole huomioitu väistötilatarpeita. Siivouskustannusarvio on noin 104 160,00 euroa/vuosi, josta nousua lisätilasta johtuen noin 40 884,00 euroa/vuosi. Muuttokustannusarvio on noin 11 000 euroa ja käynnistämiskustannuksiin varataan 310 000 euroa. Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Luku ei sisällä tietohallinnon hankintoja. Toimintakustannukset eivät hankkeen johdosta nouse.

Hankkeen aikataulu

Rakennustyö on suunniteltu aloitettavaksi toukokuussa 2019 ja valmistuvaksi elokuussa 2020.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Sari Lehtonen, projektiarkkitehti, puhelin: 310 15124

sari.k.lehtonen(a)hel.fi

Liitteet

1

Mustakiven korttelitalon tarveselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunkiympäristön toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566