Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/14

 

20.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 243

Oikaisuvaatimus työnohjauksen hankinnasta

HEL 2018-010430 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** 5.10.2018 tekemän oikaisuvaatimuksen, jonka tämä oli tehnyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan 18.9.2018 (§ 189) tekemästä päätöksestä. Lautakunta katsoo, etteivät oikaisuvaatimuksen perusteet anna aihetta alkuperäisen päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin perusteisiin.

Käsittely

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti käsitellä neljännentoista esityksen kokouksen neljäntenä asiana.

Asian aikana kuultavana oli hankintapäällikkö Kari Salovaara.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus päätökseen 18.9.2018 § 189

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksen tekijä esitti, että Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunnan alkuperäinen hankintapäätös (diaarinumero: HEL 2018-004645) tulee kumota perusteettomana. Hänen esityksensä mukaan aiemmin hankittu työnohjaajakoulutus, alaan liittyvä jatkokoulutus sekä työnohjaukseen liittyvä työkokemus yleisesti olisi tullut rinnastaa nykyisiin 60 op / 40 ov laajuisiin koulutuksiin. Kantaa perustellaan muun muassa sillä, että Suomen Työnohjaajat ry on arvioinut hänet päteväksi työnohjaajaksi työnohjaajakoulutuksen ja pitkän työkokemuksen takia, minkä lisäksi oikaisuvaatimuksessa vedotaan muun ohella henkilön 30 vuoden kokemukseen työnohjaajana. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan päätös hänen työnohjauskoulutuksensa toteamisesta riittämättömäksi ajan kuluessa on syrjinyt häntä verrattuna myöhemmin työnohjauskoulutuksen suorittaneisiin tarjoajiin. Oikaisuvaatimuksen tekijä hakee hankintapäätöksen oikaisua siten, että alkuperäinen päätös kumotaan, ja hakijan tarjous hyväksytään.

Hankintayksikkö katsoo, ettei perusteita alkuperäisen hankintapäätöksen oikaisulle tai ********** tarjouksen hyväksymiselle ole. Ei ole tullut osoitetuksi, että oikaisuvaatimuksen hakijalla olisi tarvittavaa 40 ov / 60 op työnohjaajakoulutusta, mikä oli tarjouspyynnössä edellytetty vähimmäisvaatimus. Oikaisuvaatimuksen tekijän työnohjauskoulutus on vuodelta 1989, ja sen laajuus on ollut 20 ov eli vain puolet vaaditusta opintojen laajuudesta. Henkilöllä ei myöskään ole mitään myöhempää työnohjaajakoulutusta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Janne Tarkoma, hankintalakimies, puhelin: 310 21582

janne.tarkoma(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus päätökseen 18.9.2018 § 189

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Palveluntarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, hankintaoikaisupäätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566