Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

18.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 191

Varhaiskasvatuksen toimipisteiden kertaluonteiset lattioiden peruspesut ja ikkuna- ja lasipintojen pesut sekä korkealla sijaitsevien pintojen puhdistustyöt ajalla 1.9.2018 - 31.8.2019

HEL 2018-006669 T 02 08 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen toimipisteiden kertaluonteiset lattioiden peruspesut ja ikkuna- ja lasipintojen pesut sekä korkealla sijaitsevien pintojen puhdistustyöt ajalla 1.9.2018 - 31.8.2019 hankitaan Kiinteistösiivous Metsänen Oy:ltä ja Services Netolta.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä Dancke Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta oikeutti toimialajohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset.

Hankinnan kokonaisarvo on 1 385 000 euroa, alv. 0 %.

Hankintaan sisältyy yhden (1) vuoden optio, jonka käyttöönotosta päättää toimialajohtaja.

Sopimus tulee voimaan vasta molempien osapuolten allekirjoituksella, kuitenkin aikaisintaan 14 pv päätöksen tiedoksi saannista.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vare, hinta- ja laatuvertailu 2018

2

Yhteenveto_laatu_vare13082018

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hankintapalvelut kilpailutti tarjouspyynnöllä HEL2018-006669/12.6.2018 varhaiskasvatuksen toimipisteiden kertaluonteiset lattioiden peruspesut, ikkuna- ja lasipintojen pesut sekä korkealla sijaitsevien pintojen puhdistuspalvelut.

Palvelua tilaavat päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit ja leikkipuistot.

Tarjouksen jätti määräaikaan 16.7.2018 klo 16.00 mennessä kolme (3) palveluntarjoajaa; Dancke Oy, Kiinteistösiivous Metsänen Oy ja Services Netto.

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkastettiin tarjoajien
taloudellinen ja tekninen osaaminen ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus.

Dancke Oy:n tarjous hylättiin tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouksesta puuttui vähimmäisvaatimuksena edellytetty  Rating Alfa raportti yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi laadunvarmistuksesta oli esitetty vain reklamaatiolomake.

Tarjousvertailuun valittiin Kiinteistösiivous Metsänen Oy ja Services Netto.

Liitteenä on hinta- ja laatuvertailu.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Päivi Koskinen, johtava hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 86341

paivi.koskinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Vare, hinta- ja laatuvertailu 2018

2

Yhteenveto_laatu_vare13082018

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjouksen jättäneet

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1
Liite 2

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566