Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

18.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 193

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Petra Malinin toivomusponnesta koskien Postipuiston alkuvaiheen päiväkoti- ja koulutilojen riittävyyttä

HEL 2018-005453 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pohjois-Pasilan Postipuiston asemakaavamuutos mahdollistaa asumiselle noin 240 000 k-m², tämä tarkoittaa noin 5700 uutta asukasta. Postipuiston asemakaavassa on kaksi yleisten rakennusten tonttia. Lisäksi yhteen asuinkortteliin tulee rakentaa vähintään 450 k-m² päiväkotitilaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on osallistunut kaupunginkanslian Pasilan alueprojektiryhmän työskentelyyn palvelutonttien ja tilojen suunnittelun osalta. Tässä yhteydessä yhteistyötä on tehty aktiivisesti muun muassa kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituksen ja tilapalveluiden kanssa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä kaupunkiympäristötoimialan palveluverkkoyksikkö on hyödyntänyt palvelutilojen tarpeen arvioinnissa väestöennusteita sekä tietoja alueelle kaavoitettavasta uudesta asuinkerrosalasta. Tällä hetkellä on arvioitu, että alueella tarvitaan enimmillään paikkoja noin 360 päiväkoti-ikäiselle ja 600 perusopetusikäiselle lapselle.

Talonrakentamisohjelma vuosille 2018-27 sisältää hankkeen lasten päiväkoti Pasila Pohjoinen (Lavakatu), jonka laajuus on 1200 brm² eli noin 120 paikkaa. Sen toteuttamiseen on varauduttu vuosina 2022-23. Talousarvioehdotuksen 2019 valmistelun yhteydessä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt talonrakentamisohjelmaan vuosille 2019-28 koulu/päiväkoti-hanketta Pohjois-Pasilaan yhteensä 9000 brm² toteutettavaksi vuosina 2024-26. Tämä on 2000 brm² enemmän kuin y-tontille kaavassa varattu kerrosala, mutta johtuu ruotsinkielisten palveluiden esille tulleista mahdollisista tilatarpeista. Paikkoina tämä tarkoittaa noin 500 suomenkielistä perusopetuksen paikkaa, 200 päiväkotipaikkaa sekä 200 paikkaa ruotsinkieliselle palvelulle. Kivijalkapäiväkodin (450 brm²) on arvioitu valmistuvan vasta vuonna 2028, mutta kohteen toteutusta on mahdollista aikaistaa. Päiväkoti voi olla yksityinen tai kunnallinen. Lisäksi asemakaavan valmistelun yhteydessä on tarkasteltu, että alueelta löytyy sijoituspaikka kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön väliaikaiselle paviljonkirakennukselle, mikäli se alueen väestönkasvun tai palvelukäytön kasvun takia osoittautuu tarpeelliseksi. Tämän hetkisten arvioiden mukaan ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle 2021 - 2022. Lautakunta kehottaa toimialaa selvittämään kivijalkapäiväkodin rakentamisen aikaistamista.

Postipuiston koulu- ja päiväkotitilatarpeiden huippu ajoittuu eri aikoihin, varhaiskasvatus vuoteen 2027 ja perusopetus vuoteen 2032. Tästä syystä pidetään mahdollisena, että Pohjois-Pasilaan rakennettavan koulu/päiväkoti-rakennuksen tilojen joustavalla käytöllä on mahdollista turvata alueen palveluiden riittävyyttä.

Alueena Postipuisto kuuluu tällä hetkellä perusopetuksen osalta Maunulan ala-asteen ja Maunulan yhteiskoulun oppilaaksiottoalueeseen. Alueen rakentumisen alkuvaiheessa sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen palveluiden järjestämisessä turvaudutaan myös lähialueisiin. Lautakunta korostaa, että päiväkoti- ja koulupaikan tulisi löytyä mahdollisimman läheltä myös alueen rakentumisen alkuvaiheessa. Lautakunta pitää tärkeänä, että kaavoituksessa ja investoinneissa varaudutaan kaupungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun.

Koko Pasilan palveluita on tarkasteltu kokonaisuutena alueprojektissa lisäksi kaupunkiympäristö toimialan asemakaavapalvelut tilasi Pasilan koulu- ja päiväkotiverkon kehittämisselvityksen vuosille 2025 - 2040. Tämä konsulttiselvitys Pasilan tulevaisuuden palvelutilatarpeista valmistui kesäkuussa 2018 ja sitä hyödynnetään jatkosuunnittelussa ja kaavavalmistelussa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys lausunnon neljänteen kappaleeseen: "Lautakunta kehottaa toimialaa selvittämään kivijalkapäiväkodin rakentamisen aikaistamista."

Kannattaja: Kirsi Pihlaja

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra Malinin tekemän ja Kirsi Pihlajan kannattaman vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Petra Malin: Lisäys lausunnon kuudennen kappaleen loppuun: "Lautakunta korostaa, että päiväkoti- ja koulupaikan tulisi löytyä mahdollisimman läheltä myös alueen rakentumisen alkuvaiheessa. Lautakunta pitää tärkeänä, että kaavoituksessa ja investoinneissa varaudutaan kaupungin strategian mukaiseen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousuun."

Kannattaja: Kirsi Pihlaja

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Petra Malinin tekemän ja Kirsi Pihlajan kannattaman vastaehdotuksen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Pohjois-Pasilan Postipuiston asemakaavamuutos mahdollistaa asumiselle noin 240 000 k-m², tämä tarkoittaa noin 5700 uutta asukasta. Postipuiston asemakaavassa on kaksi yleisten rakennusten tonttia. Lisäksi yhteen asuinkortteliin tulee rakentaa vähintään 450 k-m² päiväkotitilaa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on osallistunut kaupunginkanslian Pasilan alueprojektiryhmän työskentelyyn palvelutonttien ja tilojen suunnittelun osalta. Tässä yhteydessä yhteistyötä on tehty aktiivisesti muun muassa kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituksen ja tilapalveluiden kanssa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä kaupunkiympäristötoimialan palveluverkkoyksikkö on hyödyntänyt palvelutilojen tarpeen arvioinnissa väestöennusteita sekä tietoja alueelle kaavoitettavasta uudesta asuinkerrosalasta. Tällä hetkellä on arvioitu, että alueella tarvitaan enimmillään paikkoja noin 360 päiväkoti-ikäiselle ja 600 perusopetusikäiselle lapselle.

Talonrakentamisohjelma vuosille 2018-27 sisältää hankkeen lasten päiväkoti Pasila Pohjoinen (Lavakatu), jonka laajuus on 1200 brm² eli noin 120 paikkaa. Sen toteuttamiseen on varauduttu vuosina 2022-23. Talousarvioehdotuksen 2019 valmistelun yhteydessä kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on esittänyt talonrakentamisohjelmaan vuosille 2019-28 koulu/päiväkoti-hanketta Pohjois-Pasilaan yhteensä 9000 brm² toteutettavaksi vuosina 2024-26. Tämä on 2000 brm² enemmän kuin y-tontille kaavassa varattu kerrosala, mutta johtuu ruotsinkielisten palveluiden esille tulleista mahdollisista tilatarpeista. Paikkoina tämä tarkoittaa noin 500 suomenkielistä perusopetuksen paikkaa, 200 päiväkotipaikkaa sekä 200 paikkaa ruotsinkieliselle palvelulle. Kivijalkapäiväkodin (450 brm²) on arvioitu valmistuvan vasta vuonna 2028, mutta kohteen toteutusta on mahdollista aikaistaa. Päiväkoti voi olla yksityinen tai kunnallinen. Lisäksi asemakaavan valmistelun yhteydessä on tarkasteltu, että alueelta löytyy sijoituspaikka kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttöön väliaikaiselle paviljonkirakennukselle, mikäli se alueen väestönkasvun tai palvelukäytön kasvun takia osoittautuu tarpeelliseksi. Tämän hetkisten arvioiden mukaan ensimmäiset asukkaat muuttavat alueelle 2021 - 2022.

Postipuiston koulu- ja päiväkotitilatarpeiden huippu ajoittuu eri aikoihin, varhaiskasvatus vuoteen 2027 ja perusopetus vuoteen 2032. Tästä syystä pidetään mahdollisena, että Pohjois-Pasilaan rakennettavan koulu/päiväkoti-rakennuksen tilojen joustavalla käytöllä on mahdollista turvata alueen palveluiden riittävyyttä.

Alueena Postipuisto kuuluu tällä hetkellä perusopetuksen osalta Maunulan ala-asteen ja Maunulan yhteiskoulun oppilaaksiottoalueeseen. Alueen rakentumisen alkuvaiheessa sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen palveluiden järjestämisessä turvaudutaan myös lähialueisiin.

Koko Pasilan palveluita on tarkasteltu kokonaisuutena alueprojektissa lisäksi kaupunkiympäristö toimialan asemakaavapalvelut tilasi Pasilan koulu- ja päiväkotiverkon kehittämisselvityksen vuosille 2025 - 2040. Tämä konsulttiselvitys Pasilan tulevaisuuden palvelutilatarpeista valmistui kesäkuussa 2018 ja sitä hyödynnetään jatkosuunnittelussa ja kaavavalmistelussa.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään 25.4.2018 Postipuiston asemakaavaan nro 12475 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan kaupunginvaltuutettu Petra Malinin tekemän toivomusponnen:

Selvitetään mahdollisuudet varmistaa, että päiväkoti- ja koulutiloja on alueella riittävästi myös alkuvaiheessa, jolloin alueella voidaan ennakoida asuvan paljon saman ikäisiä lapsia ja nuoria.

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoa 28.9.2018 mennessä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

kaupunginhallitus

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566