Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

18.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 198

Oikaisuvaatimus opettajan määräajaksi ottamista koskevasta päätöksestä

HEL 2018-008746 T 01 01 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jättää tutkimatta ********** tekemän oikaisuvaatimuksen, jonka hän on tehnyt Hiidenkiven peruskoulun rehtorin päätöksestä 30.7.2018. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on tehnyt oikaisuvaatimuksen rehtorin 30.7.2018 tekemästä päätöksestä, jolla rehtori otti musiikin lehtoriksi määräajaksi 1.8.2018-31.7.2019 musiikin maisteri **********

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätös annetaan asianosaiselle tiedoksi lähettämällä pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen. Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Jos päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on antanut luvan sähköiseen tiedoksiantoon. Pöytäkirjanote on lähetetty hänelle sähköisesti 31.7.2018. Tiedoksisaanti on tapahtunut 3.8.2018. Oikaisuvaatimus olisi tullut tehdä viimeistään 17.8.2018. Oikaisuvaatimus on saapunut Helsingin kaupungin kirjaamoon 19.8.2018. Oikaisuvaatimusta ei ole tehty kuntalain 138 §:ssä säädetyssä ajassa.

Esittelijä esittää edellä lausuttuun viitaten, että oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Esittelijä

perusopetusjohtaja

Outi Salo

Lisätiedot

Aira Saarni, johtava lakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 32 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566