Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/11

 

18.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 196

Oikaisuvaatimus Stadin ammattiopiston tekniikan ja logistiikan toimialarehtorin viranhaltijan irtisanomista koskevasta päätöksestä

HEL 2018-007614 T 01 01 04 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti jättää tutkimatta ********** oikaisuvaatimuksen toimialarehtorin 28.6.2018 tekemästä päätöksestä irtisanoa oikaisuvaatimuksentekijä, koska toimialarehtori on kumonnut antamansa päätöksen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimuksentekijä on tehnyt oikaisuvaatimuksen 2.7.2018 saamastaan irtisanomispäätöksestä ja katsoo, että irtisanominen on laiton.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan, niiden jaostojen sekä niiden alaisten viranomaisten päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Toimialarehtori on kumonnut irtisanomista koskevan päätöksensä 31.7.2018.

Koska päätös on kumottu, ei oikaisuvaatimuksentekijällä ole enää oikeussuojan tarvetta, jonka vuoksi asia jätetään tutkimatta.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566