Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

18.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 200

Oikaisuvaatimus kielikylpyryhmään valinnasta

HEL 2018-008894 T 05 01 02

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen päiväkodin johtajan 19.4.2017 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Marjo Virtanen, vs. varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41511

marjo.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 240518

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Huoltajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, varhaiskasvatuslaki

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vanhemmat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen (liite 1) varhaiskasvatusta koskevasta päätöksestä (19.4.2017). Vanhemmat vaativat varhaiskasvatuspaikkaa koskevan hakemuksen hyväksymistä, koska valinta on tehty virheellisesti. Lähemmin oikaisuvaatimuksen perustelut ilmenevät liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta

Vuonna 2017 kielikylpyryhmän valinnoista ei tehty kirjallisia hallintopäätöksiä.

Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle viranomaiselle, koska kirjallista hallintopäätöstä muutoksenhakuohjeineen ei ollut tehty.

Varhaiskasvatuksen ruotsin kielen kielikylpyyn valinnan periaatteet 19.4.2017 ovat olleet seuraavat:

Ohje 23.5.2016:
Kielikylpyyn haetaan 31.3. mennessä ja päätökset tehdään huhtikuun loppuun mennessä. Kielikylpyyn voidaan sijoittaa kielikylpyluokan opetusryhmän mukainen määrä lapsia / ikäluokka. Kielikylpyyn valinnan edellytyksiä ovat:  
Kielikylpykieli on lapselle uusi kieli, 4–6 vuoden ikä, huoltajat ovat valmiita sitoutumaan kielikylpytoimintaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa ja  perheen kotikieli on suomi. Huoltajien kanssa arvioidaan lapsen suomen kielen taitoa ja kieli-identiteettiä. Jos kielikylvyn edellytykset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin voidaan sijoittaa, suoritetaan valinta arvonnalla.

Päiväkoti Ruskeasuon ja Pihlajan kielikylpyryhmien valinnat toimintakaudelle 2017-2018 tehtiin samanaikaisesti ja ne on tehty seuraavasti:

Ruskeasuolle valittiin kaikki 19 esiopetushakijaa ja ryhmä täydennettiin 10 kpl 5-vuotiailla. Yksi 5-vuotias lapsi valittiin 13.6.18. Perusteina tässä on ollut lapsen ikä ja ryhmän ikärakenne sekä varmistaa yksi koululuokallinen lapsia yhdessä PK Pihlajan kielikylpyryhmän kanssa.

Valinnassa on noudatettu valintahetkellä voimassa olevia valintaperiaatteita. Lisäksi toimintakaudelle 2017-2018 ei voi enää ottaa lasta kielikylpyyn takautuvasti.

Esittelijä katsoo, että oikaisuvaatimus tulisi hylätä.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Marjo Virtanen, vs. varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 41511

marjo.virtanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Oikaisuvaatimus 240518

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, varhaiskasvatuslain mukainen toimielimen päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Huoltajat

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, varhaiskasvatuslaki

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566