Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/5

 

18.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 190

Liikunta- ja urheiluvälineiden hankinta lukuvuosina 2018-2021

HEL 2018-005056 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että liikunta- ja urheiluvälineet hankitaan lukuvuosina 2018-2021 seuraavasti:

        Kohderyhmän 1. Palloilulajien välineet ja tarvikkeet hankitaan Kerko Group Oy:ltä (Y-tunnus 2161589-9).

        Kohderyhmän 2. Yleisurheilun ja suunnistuksen välineet ja tarvikkeet hankitaan Tevella Oy:ltä (Y-tunnus 2575744-8).

        Kohderyhmän 3. Voimisteluvälineet ja tarvikkeet hankitaan Kerko Group Oy:ltä (Y-tunnus 2161589-9).

        Kohderyhmän 4. Talviurheilun välineet ja tarvikkeet hankitaan Kerko Group Oy:ltä (Y-tunnus 2161589-9).

        Kohderyhmän 5. Muut tarvikkeet hankitaan Kerko Group Oy:ltä (Y-tunnus 2161589-9).

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että

        Pohjavirta Finland Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena.

        Oy Piresma Ab:n tarjous hylätään kohderyhmän 1. Palloilulajit osalta tarjouspyynnön vastaisena.

        JI Sport A/S:n tarjous hylätään kohderyhmän 2. Yleisurheilu ja suunnistus osalta tarjouspyynnön vastaisena.

        Gymnastica Oy:n tarjous hylätään kohderyhmän 3. Voimisteluvälineet ja tarvikkeet osalta tarjouspyynnön vastaisena.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti valtuuttaa toimialajohtajan allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavat hankintasopimukset ja tekemään päätöksen optiokauden käyttöönotosta.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Satu Paljakka, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

satu.paljakka(a)hel.fi

Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hankinta perustuu Hankintapalveluiden tekemään tarjouspyyntöön HEL2018-005056 Liikunta- ja urheiluvälineiden hankinta. Kyseessä on EU-kynnysarvot ylittävä hankinta ja kilpailutus tehtiin käyttäen avointa menettelyä. Tarjouspyyntö julkaistiin Hilma-ilmoituskanavassa ja Tarjouspalvelu.fi -palvelussa 15.5.2018. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, jonka kaikki ehdot on vahvistettu.

Tarjottavien tuotteiden tuli olla yleisesti kouluissa käytettäviä ja laadultaan ja ominaisuuksiltaan peruskoulu- ja lukiokäyttöön sopivia (esim. urheilulukio tai koulun urheilupainotteisuus). Lisäksi tarvikkeiden ja välineiden tulee olla turvallisia, huollettavia, kunnostettavia ja niihin tulee saada varaosia vähintään kolmen (3) vuoden ajan.

Hankinnassa olennaisin ympäristönäkökulma on välineiden kestävyys ja huollettavuus ja niiden myötä käyttöiän pidentäminen.

Tarjouspyyntö oli jaettu viiteen (5) eri kohderyhmään: 1. Palloilulajit, 2. Yleisurheilu ja suunnistus, 3. Voimisteluvälineet ja tarvikkeet, 4. Talviurheilu ja 5. Muut tarvikkeet. Tarjouksen sai antaa yhteen, useampaan tai kaikkiin kohderyhmiin, mutta kuitenkin siten, että tarjouspyynnössä esitetyt kohderyhmät tuli tarjota kokonaisina.

Kilpailutuksen tarjousten viimeinen jättöaika oli 13.6.2018 klo 15.00. Määräaikaan mennessä tarjouksia saapui kuusi (6) kappaletta: Gymnastica Oy, JI Sport A/S, Kerko Group Oy, Oy Piresma Ab, Pohjavirta Finland Oy, Tevella Oy. Saapuneet tarjoukset jakautuivat seuraavasti eri kohderyhmien välillä:

        Kohderyhmä 1: JI sport A/S, Kerko Group Oy, Oy Piresma Ab, Pohjavirta Finland Oy

        Kohderyhmä 2: JI sport A/S, Kerko Group Oy, Oy Piresma Ab, Tevella Oy

        Kohderyhmä 3: Gymnastica Oy, JI sport A/S, Kerko Group Oy

        Kohderyhmä 4: Kerko Group Oy

        Kohderyhmä 5: JI sport A/S, Kerko Group Oy, Oy Piresma Ab, Tevella Oy

Kaikki tarjoajat täyttivät soveltuvuusvaatimukset alustavan näytön perusteella. Tarjousvertailun voittajien osalta tarkistettiin, että tarjoajia eivät rasita hankintalain 80§:n pakolliset poissulkuperusteet eikä 81§:n mukaiset harkinnanvaraiset poissulkuperusteet.

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä tuotteille vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimuksissa on asetettu hankittaville tuotteille laadullisia vaatimuksia (laatukriteereitä), jotka tarjottavien tuotteiden on pitänyt täyttää. Jos laadulliset vähimmäisvaatimukset eivät ole täyttyneet, on tarjous hylätty tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnössä oli edellytetty, että tarjoajalla tulee olla laadunvarmistus- ja ympäristöjärjestelmä, josta ilmenee mm. reklamaatiot ja niiden käsittely, tuotevaihdokset, palautusten hoitaminen ja niihin liittyvien hyvitysten käsittely. Tarjoukseen on tullut liittää selvitys tarjoajan laadunvarmistus- ja ympäristöjärjestelmästä, jotka voivat olla kuvauksia tai viittaukset sertifioituihin ISO 9000 ja ISO 14001:n tai vastaaviin. Mikäli laadunvarmistus- ja/tai ympäristöjärjestelmä ei ole sertifioitu, tulee selvityksestä ilmetä laadunvarmistuksen ja ympäristöjärjestelmän menettelytavat, laadunvarmistusta ja ympäristöä koskevan ohjeistuksen rakenne ja johdon sitoutuminen laatupolitiikkaan ja ympäristöpolitiikkaan.

Pohjavirta Finland Oy:n tarjoukseensa liittämä selvitys laadunvarmistuksesta ja ympäristöjärjestelmästä oli puutteellinen eikä siitä selvinnyt kaikki vaaditut tiedot. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä Pohjavirta Finland Oy:n tarjous tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnössä kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit, oli määritelty tuotteille vähimmäisvaatimukset. Jotta kilpailua ei olisi rajoitettu liian tiukoilla vaatimuksilla, hyväksyttiin tuotteiden pienet poikkeamat vaatimuksista sellaisten tuotteiden kohdalla, missä vähimmäisvaatimuksena oli mittojen ennalta määritelty vaihteluväli. Vaihteluvälinä annettuihin mittoihin hyväksyttiin 20 mittayksikköä. Tuotteet, joilla oli suurempi eroavaisuus vaadittuun, hylätään tarjouspyynnön vastaisina.

Tarjouspyynnön kohderyhmässä 1. oli edellytetty, että tuotteen Salibandymaali koko on noin 105 - 90 cm. Oy Piresma Ab oli tarjouksessaan tarjonnut tuotetta Salibandymaali 140x105 cm. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä Oy Piresma Ab:n tarjous kohderyhmän 1. osalta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnön kohderyhmässä 2. oli edellytetty, että tuotteen Heittopallo koko on noin 100g. JI sport A/S oli tarjouksessaan tarjonnut tuotetta Heittopallo 145g. Lisäksi oli edellytetty, että toisen Heittopallo tuotteen koko on noin 200g, johon tarjoaja oli tarjonnut tuotetta Heittopallo 250g. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä JI sport A/S:n tarjous kohderyhmän 2. osalta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjouspyynnön kohderyhmässä 3. oli edellytetty, että tuotteen Käsipainopallo koko on 0,5 kg. Oy Gymnastica Oy oli tarjouksessaan tarjonnut tuotetta Weight Ball 2 x 1kg. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintayksikön on hylättävä Gymnastica Oy:n tarjous kohderyhmän 3. osalta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjousten vertailuperusteena oli halvin hinta. Vertailuperusteena käytettiin ainoastaan halvinta hintaa, koska laatu on otettu huomioon tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksissa. Vertailu tehtiin kohderyhmittäin.

Tarjousten vertailuhinta muodostui hankinnan kohteen kriteereissä ilmoitettujen tietojen pohjalta seuraavasti: Tuotteiden suositushinnat laskettiin tuoteryhmittäin yhteen ja summasta vähennettiin tarjoajan antama alennus. Lopuksi tuoteryhmien alennetut hinnat laskettiin yhteen, mistä saatiin kohderyhmien (1-5) kokonaisvertailuhinnat.

Hinnaltaan edullisin tarjous sai maksimipisteiden (100 pistettä) verran vertailupisteitä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan siten, että edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaetaan kyseisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrotaan maksimipisteillä (X/Y*100).

Kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset kohderyhmittäin:

        Kohderyhmä 1: Kerko Group Oy, arvonlisäveroton vertailuhinta 10890,21 euroa

        Kohderyhmä 2: Tevella Oy, arvonlisäveroton vertailuhinta 568,46 euroa

        Kohderyhmä 3: Kerko Group Oy, arvonlisäveroton vertailuhinta 10317,47 euroa

        Kohderyhmä 4: Kerko Group Oy, arvonlisäveroton vertailuhinta 1443,03 euroa

        Kohderyhmä 5: Kerko Group Oy, arvonlisäveroton vertailuhinta 529,68 euroa 

Tarkemmat hintavertailut on liitteessä 1, vertailutaulukko.

Sopimuskausi on 1.9.2018 - 30.6.2021. Hankintaan sisältyy yhden (1) vuoden optiokausi, tilaaja päättää optiokauden käyttöönotosta kohderyhmä- ja toimittajakohtaisesti. Tilaukset tullaan tekemään sopimuskaudella tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu mihinkään hankintamäärään ja tilausmäärät voivat vaihdella vuosittain.

Hankinnan arvonlisäveroton arvioitu kokonaisarvo on noin 620 000 euroa sisältäen optiokauden. Kokonaisarvo on arvioitu edellisten vuosien aikana tehtyjen hankintojen arvosta.

Hankintasopimukset tulevat voimaan molempien osapuolten allekirjoituksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Satu Paljakka, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 21150

satu.paljakka(a)hel.fi

Kari Salovaara, hankintapäällikkö, puhelin: 310 43033

kari.salovaara(a)hel.fi

Liitteet

1

Vertailutaulukko

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tarjoajat

Esitysteksti
Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta
Liite 1

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566