Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/12

 

18.09.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 197

Oikaisuvaatimus apulaisrehtorin päätöksestä määräaikaisen tuntiopettajan virkasuhteen purkamisesta koeajalla

HEL 2018-006676 T 01 01 04 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hylätä ********** oikaisuvaatimuksen apulaisrehtorin 30.5.2018 tekemästä päätöksestä, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhtyy ensivaiheen lopputulokseen ja viittaa perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1

oikaisuvaatimus

2

Koeaikapurkupäätös

3

Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Päätös ja oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksentekijä on palkattu määräaikaiseksi tuntiopettajaksi Stadin ammattiopistoon Digitalents-hankkeeseen nuorten työpajoille perustettavan ICT -pajan toimintaan osallistuvien nuorten ohjaajaksi ja opettajaksi sekä sisältöjen kehittäjäksi 1.1.2018 - 31.12.2018. Apulaisrehtori päätti 30.5.2018 purkaa koeaikana määräaikaisen oikaisuvaatimuksentekijän virkasuhteen.

Kuntalain 134 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Kuntalain 137 §:n 1 momentin mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksentekijä on tehnyt oikaisuvaatimuksen 11.6.2018. Oikaisuvaatimus on tehty määräajassa oikealle toimielimelle.

Oikaisuvaatimuksentekijän vaatimukset

Oikaisuvaatimuksentekijä vaatii, että koeaikapurkupäätös kumotaan. Vaatimuksiaan oikaisuvaatimuksentekijä perustelee seuraavasti:

1. Nuorten kohtaaminen

Oikaisuvaatimuksentekijä toteaa, että hän on kokouksessa käyttänyt väärää sanaa kuvaillessaan nuoria. Hän ei ole missään vaiheessa vähätellyt tai pitänyt nuoria vähempiarvoisina.

2. Kokouskäytännöt ja yhteistyö

Oikaisuvaatimuksentekijä kertoo, ettei hänellä ole ollut tietoa kokouksista ja hänelle ilmoitettiin erään kokouksen jälkeen, että Digitalentsin kokoukset eivät ole häntä varten.

3. Työntekijän saama ohjaus

Oikaisuvaatimuksentekijä katsoo, että esimies on ollut häneen yhteydessä ohjausmielessä vain muutaman kerran, eikä ole saanut muuta perehdytystä.

Lähemmin muutoksenhakijan perustelut ilmenevät liitteenä olevasta oikaisuvaatimuksesta.

Saatu selvitys ja oikeudellinen arviointi

Nuorten kohtaaminen

Esimies on ollut paikalla yhteistyökokouksessa, jossa oikaisuvaatimuksentekijä on puhunut nuorista asiattomasti. Lisäksi työvalmentajan ja muiden nuorten kanssa työskentelevien kautta on saatu palautetta. Oikaisuvaatimuksentekijä kohtelee työkokeilussa olevia erityistä tukea tarvitsevia nuoria asiattomasti.

Kokouskäytännöt ja yhteistyö

Työvalmentaja ja Digitalents-hankkeen henkilöstö kokivat kevään aikana, että yhteistyö oikaisuvaatimuksentekijän kanssa on haastavaa. Työpajaesimies keskusteli saadun palautteen vuoksi oikaisuvaatimuksentekijän kanssa sekä järjesti tapaamisen yhteistyön parantamiseksi. Toimista huolimatta yhteistyö ei parantunut. Yhteistyön haasteet liittyivät oikaisuvaatimuksentekijän joustamattomuuteen ja oma-aloitteisuuden vähäisyyteen mm. yhteiseen suunnitteluun ja toimintaan liittyen. Lisäksi oikaisuvaatimuksentekijä ei ole oma-aloitteisesti pitänyt ajan tasalla muita työntekijöitä nuorten tilanteista, omasta työajastaan ja opetusjärjestelyistä. Oikaisuvaatimuksentekijän työsuoritus ei vastaa työnantajan asettamia vaatimuksia.

Ohjeistus

Esimiehen antaman ohjeistuksen ja palautteen lisäksi Digitalentsin projektipäällikkö on keskustellut oikaisuvaatimuksentekijän kanssa yhteistyöstä, nuorten ohjauksesta sekä työn tavoitteista.

Johtopäätös

Vuoden 2018 alussa käynnistyi uudenlaista työpajatoimintaa (Digitalents-hanke). Hankkeeseen etsittiin hakuilmoituksella (liite) monipuolista opettajaa, jonka tehtävänä oli toimia nuorten työpajoille perustettavan ICT-pajan toimintaan osallistuvien nuorten oppimisen ohjaajana ja opettajana sekä toiminnan sisältöjen kehittäjänä yhdessä Digitalentsin ICT-tiimin ja nuorten työpajojen työvalmentajan kanssa.

Oikaisuvaatimuksentekijä ei ole tuonut oikaisuvaatimuksessaan esiin mitään uutta ja asiaan oikeudellisesti vaikuttavaa. Koeajan kuluessa virkasuhde voidaan molemmin puolin purkaa päättymään välittömästi. Työnantaja katsoo, että purkaminen ei ole tapahtunut syrjivällä tai koeajan tarkoitukseen nähden muutoin epäasiallisella perusteella. 

Työnantaja katsoo, että oikaisuvaatimuksentekijän työsuoritus ei vastaa työnantajan asettamia vaatimuksia ja hän on kohdellut työkokeilussa olevia erityistä tukea tarvitsevia nuoria asiattomasti.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Tarja Malmivirta, palvelussuhdepäällikkö, puhelin: 310 86235

tarja.malmivirta(a)hel.fi

Liitteet

1

oikaisuvaatimus

2

Koeaikapurkupäätös

3

Hakuilmoitus

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimuksen tekijä

Esitysteksti
Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Liite 3

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566