Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/13

 

17.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 75

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta koskien päiväkotibussien käyttöä Helsingissä

HEL 2018-000643 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta koskien päiväkotibussien käyttöä Helsingissä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhtenä strategisena painotuksena on vuosille 2018-2020, että toimintaa järjestetään siten, että koko kaupunki on oppimisen ympäristönä. Tämä tarkoittaa, että oppiminen tapahtuu koko kaupungissa, myös koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien ulkopuolella. Kaupunkia hyödynnetään oppimisympäristönä muun muassa museoita, kirjastoja, liikuntapaikkoja, kahviloita, yrityksiä, metsiä, puistoja ja liikennevälineitä.

Varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden ajan ollut käytössä erilaisia metsä- ja ulkokerhoja sekä ryhmiä. Tämä on mahdollistanut muun muassa varhaiskasvatuksen tilojen joustavaa käyttöä tilanteissa, joissa palvelujen tarve on nopeasti kasvanut. Helsingissä osa päiväkodeista sijaitsee alueilla, joissa lähialueelta löytyy helposti toimintaympäristöjä metsäryhmille, osa päiväkodeista hyödyntää Helsingin erittäin toimivaa julkisen liikenteen verkostoa oppimisympäristöjen laajentamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhtynyt yhdessä kaupunkiympäristöntoimialan kanssa pohtimaan ja selvittämään pysyvien päiväkotitilojen ja paviljonkipäiväkotien rinnalle erilaisia joustavampia tilaratkaisuja tukemaan palveluiden järjestämistä. Keskustelua on käyty kotaratkaisujen kehittämisestä. Helsingissä toimii tällä hetkellä yksi päiväkotikota, jonka toiminnasta on erittäin hyviä kokemuksia ja niitä on toivottu eripuolille kaupunkia. Lisäksi esille on noussut esimerkiksi siirrettävät konttiratkaisut ja päiväkotibussit. Myös ranta-alueisiin kiinnitettäviä meressä kelluvia päiväkotiratkaisuja on selvitetty, niissä kuitenkin on sijoittamiseen, kustannuksiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka ovat vielä ratkaisematta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kaupungin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisuja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkotipaikkojen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdollisena toimintatapana tulevaisuudessa.

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että lausunnon viimeinen kappale kuuluu seuraavasti:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kaupungin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisuja. Lyhyen tähtäimen prioriteettina on kuitenkin riittävä päiväkotipaikkojen tarjonta. Päiväkotibusseja tullaan tutkimaan yhtenä mahdollisena toimintatapana tulevaisuudessa.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi

Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1

Oskala Hannu Aloite Kvsto 17012018 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta koskien päiväkotibussien käyttöä Helsingissä:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhtenä strategisena painotuksena on vuosille 2018-2020, että toimintaa järjestetään siten, että koko kaupunki on oppimisen ympäristönä. Tämä tarkoittaa, että oppiminen tapahtuu koko kaupungissa, myös koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien ulkopuolella. Kaupunkia hyödynnetään oppimisympäristönä muun muassa museoita, kirjastoja, liikuntapaikkoja, kahviloita, yrityksiä, metsiä, puistoja ja liikennevälineitä.

Varhaiskasvatuksessa on jo usean vuoden ajan ollut käytössä erilaisia metsä- ja ulkokerhoja sekä ryhmiä. Tämä on mahdollistanut muun muassa varhaiskasvatuksen tilojen joustavaa käyttöä tilanteissa, joissa palvelujen tarve on nopeasti kasvanut. Helsingissä osa päiväkodeista sijaitsee alueilla, joissa lähialueelta löytyy helposti toimintaympäristöjä metsäryhmille, osa päiväkodeista hyödyntää Helsingin erittäin toimivaa julkisen liikenteen verkostoa oppimisympäristöjen laajentamiseen.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on ryhtynyt yhdessä kaupunkiympäristöntoimialan kanssa pohtimaan ja selvittämään pysyvien päiväkotitilojen ja paviljonkipäiväkotien rinnalle erilaisia joustavampia tilaratkaisuja tukemaan palveluiden järjestämistä. Keskustelua on käyty kotaratkaisujen kehittämisestä. Helsingissä toimii tällä hetkellä yksi päiväkotikota, jonka toiminnasta on erittäin hyviä kokemuksia ja niitä on toivottu eripuolille kaupunkia. Lisäksi esille on noussut esimerkiksi siirrettävät konttiratkaisut ja päiväkotibussit. Myös ranta-alueisiin kiinnitettäviä meressä kelluvia päiväkotiratkaisuja on selvitetty, niissä kuitenkin on sijoittamiseen, kustannuksiin ja turvallisuuteen liittyviä tekijöitä, jotka ovat vielä ratkaisematta.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä, että kasvavan kaupungin palvelujen turvaamiseksi haetaan monipuolisia ja joustavia ratkaisuja. Päiväkotibusseja ei kuitenkaan nähdä ensisijaisena ratkaisuna tilatarpeeseen. Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että lisääntyvän palvelutarpeen ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi tarvitaan uusia joustavia keveitä tilaratkaisuja käyttöön jo vuonna 2019.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus on pyytänyt 17.4.2018 mennessä kasvatus- ja koulutuslautakunnalta lausuntoa Hannu Oskalan ym. valtuustoaloitteesta koskien päiväkotibussien käyttöä Helsingissä

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Satu Järvenkallas, varhaiskasvatusjohtaja, puhelin: 310 43368

satu.jarvenkallas(a)hel.fi

Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju(a)hel.fi

Liitteet

1

Oskala Hannu Aloite Kvsto 17012018 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

kaupunginhallitus

kaupunkiympäristötoimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566