Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/10

 

17.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 72

Kannettavien tietokoneiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

HEL 2018-003833 T 02 08 01 01

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että toimialalle tilataan perusopetuksen digiohjelman mukaisesti uusia kannettavia tietokoneita peruskouluihin ja vanhentuneiden tietokoneiden tilalle hankintaan uusia tietokoneita päiväkoteihin, ammatillisiin oppilaitoksiin, peruskouluihin, lukioihin ja hallintoon. Yhteensä koneita hankintaan 15 000 kpl vuoden 2018 aikana.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan tekemään hankinnat. Laitteet tilataan Tietokeskus Oy:ltä.

Hankinnan arvioitu arvo on 6 500 000 euroa (alv 0 %).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tällä hankinnalla jatketaan koulujen oppilaskoneiden hankintaa digitalisaatiohankkeen mukaisesti. Digitalisaatiohankkeen tavoitteena on, että 50 %:lla 1.–2.-luokkalaisista, 75 %:lla 3.–6.-luokkalaisista ja 100 %:lla 7.–9.-luokkalaisista on käytössään kannettava tietokone.

Lisäksi tällä hankinnalla korvataan elinkaarensa päässä olevia laitteita.

Hankintakeskus on kilpailuttanut tietotekniikan laitteet, hankinta Tietokeskus Oy:ltä perustuu tähän kilpailutukseen ja puitesopimukseen H029-14 (Dnro HEL 2014-007557).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Pasi Hotari, ICT-kehityspäällikkö, puhelin: 310 33965

pasi.hotari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Tiedoksi

ICT-hankinnat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566