Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/7

 

17.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 69

Ennakkoilmoitus yksityisille sopimuskouluille perusopetuksen vuoden 2018 korvauksesta

HEL 2018-003786 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti tarkistaa yksityisten sopimuskoulujen ennakoitua perusopetuksen korvausta koskevaa päätöstään 31.10.2017 § 92 Helsingin Kristillisen Koulun osalta siten, että Helsingin Kristillisen Koulun korvaus vuodelle 2018 on 340 562 euroa.

Käsittely

Esteelliset: Vesa Korkkula (hallintolain 28.1 § 4 -kohta).

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1

2018 ennakko liitelaskelman tarkistus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Korvausten laskennan yleisperiaatteena on, että sopimuskoulut saavat oppilasta kohti saman rahoituksen kuin Helsingin kaupungin koulut. Sopimuskoulut saavat perusrahoituksen lakisääteisinä kotikuntakorvauksina, jotka vähennetään oppilaiden kotikuntien saamista valtionosuuksista. Korvaus oppilasta kohti lasketaan vähentämällä Helsingin kaupungin koulujen oppilasta kohti saamasta määrärahasta sopimuskoulujen saamat lakisääteiset kotikuntakorvaukset oppilasta kohti. Tarkemmat laskentaperiaatteet on määritelty sopimuksissa. Korvaus maksetaan sopimusten mukaan vain helsinkiläisistä oppilaista.

Yksityisten sopimuskoulujen ennakoitu perusopetuksen korvauslaskelma laaditaan sopimuksen mukaan seuraavalle talousarviovuodelle 31.10. mennessä. Laskelmaa korjataan tarvittaessa lainsäädännön, valtion maksamien kotikuntakorvausperusteiden tai kaupungin koulujen rahoitusperiaatteiden muuttuessa. Kotikuntakorvaus lasketaan opetuksenjärjestäjittäin ja ikäryhmittäin kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (676/2014) 38 §:n mukaisesti. Kaupungin koulujen rahoitusperiaatteista päättää kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Ennakkolaskelmaa laadittaessa lokakuussa 2017 ei ollut käytettävissä valtionvarainministeriön vuodelle 2018 vahvistamia kotikuntakorvausperusteita.

Valtiovarainministeriö vahvisti vuoden 2018 perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosaksi 6 511,92 euroa. Ennakkolaskelmassa kotikuntakorvauksen perusosa oli laskettu 6 573,54 euron suuruisena. Ennakkolaskelma perustui vuoden 2018 talousarvioehdotukseen, jossa kaupungin peruskouluille oli asetettu noin prosentin tuottavuustavoite. Tämä tuottavuustavoite ei kuitenkaan sisältynyt vuoden 2018 tulosbudjettiin.

Näiden muutosten ja valtionvarainministeriön kotikuntakorvaustulojen perusteena olevien oppilasmäärien tarkistusten perusteella Helsingin Kristillisen Koulun korvaus muuttui verrattuna ennakkolaskelmaan. Helsingin Kristillisen Koulun sopimuskorvaus oli ennakkolaskelmassa 100 605 euroa. Tarkistuslaskennan tuloksena korvauksen määrä nousi 340 562 euroon.

Muiden yksityisten sopimuskoulujen kohdalla ei ollut korvauslaskelmaan vaikuttavia muutoksia.

Lakisääteisen kotikuntakorvauksen pieneneminen ja kaupungin koulujen saaman rahoituksen kasvu (tuottavuustavoitteen poistaminen tulosbudjetissa) nostavat sopimusten mukaista korvausperustetta oppilasta kohden.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Jarkko Heikkilä, taloussuunnittelija, puhelin: 310 86696

jarkko.heikkila(a)hel.fi

Liitteet

1

2018 ennakko liitelaskelman tarkistus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566