Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/17

 

17.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 79

Eron myöntäminen vapaan sivistystyön päällikön virasta

HEL 2018-004159 T 01 01 04 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti myöntää 1.12.2018 lukien eron seuraavalle viranhaltijalle:

********** vapaan sivistystyön päällikkö, virka nro 35143.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ao. henkilö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

********** on pyytänyt 26.3.2018 päivätyllä erohakemuksella 1.12.2018 lukien eroa vapaan sivistystyön päällikön virasta.

Hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta päättää palvelukokonaisuuden johtajan suoran alaisen sekä toimialan hallintojohtajan sekä virkaan ottamisesta.

Hallintosäännön 23 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan virka-suhteeseen ottava viranomainen päättää virkasuhteen päättymisestä.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Kirsti Tanttu, henkilöstösuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 86281

kirsti.tanttu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Ao. henkilö

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Talpa

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566