Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

17.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 77

Varhaiskasvatusyksikkö Omenapuisto-Porslahden perustaminen varhaiskasvatus- ja esiopetusalueelle 2

HEL 2018-003712 T 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa varhaiskasvatusyksikkö Omenapuisto-Porslahden varhaiskasvatus- ja esiopetusalueelle 2.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Antti Lehto-Raevuori, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 62842

antti.lehto-raevuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupungin hallintosäännön mukaan kasvatus- ja koulutuslautakunta päättää suomenkielisen päiväkodin perustamisesta (15 luku 1§).

Varhaiskasvatusalue Vartiokylä-Vuosaari-Östersundomin yksikkörakenteeseen suunnitellaan muutosta siten, että se vaatii uuden varhaiskasvatusyksikkö Omenapuisto-Porslahti perustamisen. Tulevat kokonaisuudet ovat Py Koralli 25 vakanssia, Py Meritähti 25 vakanssia ja Py Omenapuisto-Porslahti 25 vakanssia. Vakanssit ovat vakinaisia, perustuen päiväkotien paikkamäärään. Päiväkoteihin voidaan tarvittaessa lisätä osapäivä- tai kerhotoimintaa, perustuen metsä- ja luontopedagogiikkaan.

2015 keväällä Vuosaari-Östersundom alueella Omenapuisto-Porslahti yksikön johtajan siirtyessä toisiin tehtäviin, muokattiin yksikkörakennetta, jolloin päiväkoti Koralliin yhdistettiin päiväkoti Omenapuisto (Py Koralli-Omenapuisto) ja päiväkoti Meritähteen yhdistettiin päiväkoti Porslahti (Py Meritähti-Porslahti).

Molempiin yksiköihin on lisätty 2015 jälkeen useita vakansseja. Tällä hetkellä Py Koralli-Omenapuistossa on käytössä 41 vakanssia ja Py Meritähti-Porslahdessa 38. Näiden vakanssien joukossa yksiköissä on käytössä tilapäisiä avustajan vakansseja, jotka myönnetään toimintakausi kerrallaan. Yksikkörakennetta on arvioitu alueella ja sen mukaan esitetään, että näistä kolmesta yksiköstä muodostetaan kaksi yksikköä.

Varhaiskasvatustyön tavoitteita tukeva toimintakulttuuri luo suotuisat olosuhteet lasten kehitykselle, oppimiselle, osallisuudelle, turvallisuudelle, hyvinvoinnille sekä kestävälle elämäntavalle. Toimintakulttuuriin vaikuttaa keskeisesti johtaminen.

Varhaiskasvatusyksikkö Omenapuisto-Porslahden perustaminen lisää käyttömenoja yhteensä arviolta 47 000 euroa vuodessa, joka koostuu uuden päiväkodinjohtajan viran henkilöstökuluista. Tähän varaudutaan vuoden 2018 ennusteessa ja vuoden 2019 talousarviossa. Yksikkörakennemuutoksessa vakinaisen henkilöstön työsuhde kaupunkiin säilyy samoissa päiväkodeissa. Työntekijöiden siirtyessä uuteen yksikköön virka- ja työehtosopimusten mukaiset etuudet pysyvät ennallaan. Henkilöstön tiedottaminen muutoksesta on tapahtunut ja tapahtuu yhteistoimintamenettelyn mukaisesti.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Antti Lehto-Raevuori, varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, puhelin: 310 62842

antti.lehto-raevuori(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Varhaiskasvatus ja esiopetusalue 2

Taloushallinto

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566