Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/6

 

17.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 68

Avustusperusteet perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustuksiin

HEL 2018-003483 T 02 05 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kumota opetuslautakunnan 25.4.2017 (§ 53) tekemän päätöksen ja hyväksyä seuraavat perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusperusteet:

1. Avustus on tarkoitettu Helsingin kaupungissa tarjottavaan perusopetuslain 8 a luvun mukaiseen iltapäivätoimintaan, jota toteutetaan Opetushallituksen perusteiden ja opetuslautakunnan hyväksymän kaupungin iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisesti.

2. Avustuksia myönnetään vuosittain talousarvioon hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Palveluntuottaja hakee avustusta arvioidun oppilasmäärän ja talousarvionsa perusteella seuraavan lukuvuoden toimintaan.

3. Oppilaskohtainen avustus

Oppilaskohtainen avustus koostuu laskennallisesta oppilaskohtaisesta euromäärästä.

4. Ryhmäkohtainen avustus

Ryhmäkohtaista avustusta myönnetään laskennallinen euromäärä kutakin toimintapaikkaa kohden. Kokonaissumma määräytyy palveluntuottajan toimintapaikkojen lukumäärän mukaan.

5. Uuden ryhmän perustamisraha

Uudelle toimintapaikalle myönnetään ensimmäisenä toimintavuonna laskennallinen euromäärä. Määräraha on tarkoitettu toimintavälineisiin ja toimitilan kevyeen varustamiseen iltapäivätoimintaa palvelevaksi. Toimintapaikkaa ei perusteta, jos toimintaan hakeneita ei ole riittävästi. Uuden ryhmän perustamisraha myönnetään ensimmäistä kertaa käynnistyvälle ryhmälle.

6. Välipala

Koulujen tiloissa tai välittömässä läheisyydessä toimivien iltapäivätoiminnanryhmien osalta kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii välipalojen tilaamisesta ja maksatuksesta koulukohtaiselle ruokapalvelun tuottajalle.

7. Harkinnanvarainen avustus

7.1. Erityisen tuen oppilaiden ryhmäkohtainen lisäresurssi

Erityisen tuen oppilaiden toimintaan kohdennetaan ryhmäkohtaista lisäresurssia lisäohjaajien palkkakustannuksiin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kartoittaa ryhmäkohtaisen lisäresurssitarpeen yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Lisäresurssitarve perustuu oppilaskohtaiseen harkintaan. Lisäresursointi mahdollistaa erityisen tuen oppilaiden onnistuneen integroitumisen ryhmään. Lisäresurssin tarve tarkentuu elokuussa toiminnan käynnistyessä ja tarkistetaan 20.9. oppilasmäärätarkistuksen yhteydessä.

7.2. Todelliset tilavuokrat

Alueilla, joilla ei ole osoittaa riittäviä toimintaan soveltuvia iltapäivätoiminnan tiloja kouluilla tai muissa toimintaan soveltuvissa kaupungin tiloissa, arvioidaan vuokratilojen tarpeellisuus tapauskohtaisesti. Näissä tapauksissa korvataan toimijoille kohtuuhintaiset ulkopuolisilta vuokratut toimintatilat. Mikäli hakija järjestää toimintaa omistamissaan tiloissa, ei vuokrakuluihin myönnetä avustusta.

7.3. Kiinteistönhuoltokustannukset

Voidaan myöntää juokseviin kiinteistöhuoltokustannuksiin, kuten vesi ja sähkökuluihin.

8. Harkinnanvarainen lisäavustus

Harkinnanvaraista lisäavustusta haetaan toiminnan käynnistyttyä erityisen painavien syiden perusteella. Perusteluna on pienten tai aloittavien uusien iltapäivätoiminnan ryhmien toiminnan turvaaminen. Haasteena on talouden tasapainon löytyminen. Lähtökohtaisesti ryhmissä on vähintään kaksi ohjaajaa.

Harkinnanvaraista lisäavustusta voi hakea vuoden lopussa toteumaperusteisesti lapsen edun mukaisiin tulkkipalveluihin.

9. Korvattavat asiakasmaksut

Palveluntuottajille maksetaan lukukausittain asiakasmaksuhuojennuksista johtuvat asiakasmaksujen menetykset hakemusten perusteella.

Järjestökohtainen avustussumma tarkistetaan 20.9. oppilasmäärän ja toimintapaikkojen lukumäärän mukaan käyttäen kasvatus- ja koulutuslautakunnan vahvistamia periaatteita sekä lukuvuosittain vahvistamia euromääriä.

Lisäksi kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti oikeuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hallintojohtajan tekemään avustuksia koskevat järjestökohtaiset maksatuspäätökset, harkinnanvaraiset lisäavustuspäätökset sekä päättämään tarvittaessa ennakkoavustusten myöntämisestä.

Avustukset myönnetään talousarvion puitteissa.

Avustuksen myöntämisen ehtoina noudatetaan kaupunginhallituksen 12.12.2011 (§ 1126) hyväksymiä avustusohjeita ja vuosittain talousarvioon merkittyjen avustusmäärärahojen jako-ohjeita sekä muita kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan hyväksymiä toiminnan toteuttamista koskevia ohjeistuksia ja päätöksiä. Avustus myönnetään seuraavan lukuvuoden iltapäivätoiminnan tukemiseen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Perusopetuslain mukaisen koululaisten iltapäivätoiminnan järjestöavustukset ovat haettavissa vuosittain tammi-helmikuun aikana. Tarkempi vuosittainen hakuaika ilmoitetaan kaupungin avustusten yhteiskuulutuksessa joulukuun aikana.

Perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan avustusanomukset valmistellaan päätettäväksi vuosittain talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan hyväksymiä avustusperusteita noudattaen. Oppilaat sijoitetaan toimintaan kesäkuussa. Päätös iltapäivätoiminnan paikasta lähetetään huoltajille heinäkuun alkuun mennessä.

Opetuslautakunta on päättänyt 13.12.2011 § 242 uudet palveluntuottajakriteerit joiden mukaisesti uudet palveluntuottajat valitaan.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja palveluntuottajien välinen iltapäivätoiminnan järjestämisen sopimus tarkistetaan vuosittain. Sopimuksen molempia osapuolia koskee kolmen (3) kuukauden irtisanoutumisaika.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Hanna Keränen, taloussihteeri, puhelin: 310 86338

hanna.keranen(a)hel.fi

Leena Palve-Kaunisto, palveluvastaava, puhelin: 310 86809

leena.palve(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566