Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/18

 

17.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 80

Uppsägning av en tjänsteinnehavares tjänsteförhållande

HEL 2018-002923 T 01 01 04 01

Beslut

Nämnden för fostran och utbildning beslutade att säga upp chefen för småbarnspedagogiken ********** tjänsteförhållande (signum 25877) med en uppsägningstid på sex månader. Uppsägningstiden börjar löpa dagen efter det att uppsägningen delgivits. Nämnden fattar sitt beslut med stöd av kapitel 23, § 3 i Helsingfors stads förvaltningsstadga och det beslut om delegering av personalärenden inom sektorn för fostran och utbildning som fattats av sektorchefen 17.5.2017 samt i enlighet med § 35 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Tjänsteinnehavaren har inte arbetsskyldighet under uppsägningstiden.

Behandling

Jäviga: Martina Harms-Aalto (28.1 § 7 punkten i förvaltningslagen).

Vid behandlingen hördes Timo Korhonen som sakkunnig och han avlägsnade sig efter hörandet.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, telefon: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Bilagor

1

335sv V NF.docx 23.1.2018

2

NF Hörande  3 PROT 2018

3

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Tjänsteinnehavare

Förslagstext
Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Grunden för uppsägningen är att chefen för småbarnspedagogiken har gjort sig skyldig till allvarliga förseelser och försummelser som är av väsentlig betydelse för tjänsteförhållandet. Förfarandet vid upphävande av arbetsavtal inleddes 14.2.2018. Följande händelser ligger till grund för uppsägningen:

1. Chefen fick en muntlig anmärkning 10.10.2017, eftersom hon inte hade dokumenterat de utvecklingssamtal hon fört med sin underlydande och inte heller bedömningarna av arbetsprestationerna.

2. Chefen fick 23.1.2018 en varning (bilaga 1), vilken i denna föredragning betraktas som en anmärkning given av närmaste överordnade. Utbildningsdirektören beslutade 16.9.2014 (59 §) om upphandling av arbetshandledning för utbildningsverkets psykologer och kuratorer under tiden 1.10.2014 – 30.9.2016 och 9.9.2015 (74 §) om upphandling av arbetshandledning för utbildningsverkets administrativa personal, personalen i skolorna och läroanstalterna samt personalen inom den svenska dagvården under tiden 1.10.2015 – 30.9.2017.

Chefen beställde mellan oktober 2015 och november 2017 arbetshandledning och utbildning som ses som arbetshandling  i strid med utbildningsdirektörens beslut om upphandling, dvs.av arbetshandledare som inte hade konkurrensutsatts enligt upphandlingslagen. Av en leverantör beställde chefen arbetshandledning för 34 640,00 euro och av en annan för 42 209,20 euro. I bägge fallen överskred chefen dessutom sina anskaffningsbefogenheter (15 000 euro från och med 20.6.2017), i bägge fallen på basis av det sammanlagda värdet.

3. I januari 2018 utfärdade chefen ett arbetsavtal på viss tid för sex månader med förhöjd lön för en barnträdgårdslärare i administrativa uppgifter. Det finns inte barnträdgårdslärare i administrativa uppgifter inom sektorn. För ändamålet tog chefen i bruk en vakant tjänst, vilket hon inte hade befogenhet att göra och inte heller befogenhet att höja lönen.

Chefen för småbarnspedagogiken har i enlighet med § 43 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare beretts möjlighet att bli hörd om skälen jämte motiveringarna till att tjänsteförhållandet avslutas. Hörandet ordnades 28.2.2018 (bilaga 2) och chefen gav också ett skriftligt utlåtande (bilaga 3). Chefen bereddes ytterligare möjlighet att ge ett skriftligt utlåtande senast 19.3.2018 före behandlingen i nämnden.

Enligt § 17, moment 1 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) ska tjänsteinnehavaren sköta de uppgifter som hör till tjänsteförhållandet på behörigt sätt, utan dröjsmål och med iakttagande av behöriga bestämmelser och föreskrifter samt arbetsgivarens arbetslednings- och övervakningsföreskrifter. Enligt § 17, moment 2 i lagen ska tjänsteinnehavaren i sin uppgift handla opartiskt och uppträda så som hans eller hennes ställning och uppgift förutsätter.

En arbetsgivare får inte säga upp ett tjänsteförhållande av något skäl som beror på tjänsteinnehavaren, om inte skälet är sakligt och vägande. Som sådana skäl kan anses allvarligt brott mot eller åsidosättande av sådana förpliktelser som följer av tjänsteförhållandet, lag eller bestämmelser och som är av väsentlig betydelse för tjänsteförhållandet. Vid bedömningen av om det är fråga om ett sakligt och vägande skäl skall arbetsgivarens och tjänsteinnehavarens omständigheter beaktas som en helhet. (Lagen om kommunala tjänsteinnehavare, § 35 mom. 1).

En tjänsteinnehavare som har åsidosatt eller brutit mot sina förpliktelser som följer av tjänsteförhållandet får dock inte sägas upp förrän han eller hon varnats och därigenom beretts möjlighet att rätta till sitt förfarande. (Lagen om kommunala tjänsteinnehavare, § 35 mom. 3) Om grunden för uppsägningen är en så allvarlig överträdelse i anslutning till tjänsteförhållandet att det rimligen inte kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter tjänsteförhållandet, behöver 3 och 4 mom. inte iakttas. (Lagen om kommunala tjänsteinnehavare, § 35 mom. 5).

Arbetsgivaren skall före uppsägningen reda ut om det är möjligt att undvika uppsägning genom att tjänsteinnehavaren placeras i ett annat tjänsteförhållande (lagen om kommunala tjänsteinnehavare, § 35 mom. 4).

Vid hörandet 28.2.2018 gavs chefen möjlighet att senast 5.3.2018 meddela om hon är villig att flytta till en annan uppgift inom sektorn istället för det förslag om uppsägning som i annat fall bereds. Chefen meddelade 5.3.2018 att hon inte vill flytta till en annan uppgift. Före nämnden inledde sitt sammanträde 27.3.2018 meddelade chefen att hon ändå är villig att flytta till en annan uppgift, och då drogs ärendet bort från föredragningslistan. Vid ett hörande 3.4.2018 om överflyttningen till en annan uppgift meddelande chefen att hon trots allt inte vill flytta till en annan uppgift.

Innan arbetsgivaren säger upp ett tjänsteförhållande skall tjänsteinnehavaren ges tillfälle att bli hörd om skälen jämte motivering till att tjänsteförhållandet avslutas. Vid hörandet har tjänsteinnehavaren rätt att anlita ett biträde (lagen om kommunala tjänsteinnehavare § 43, mom. 1).

Skyldighet att ge en varning före uppsägningen föreligger inte om grunden för uppsägningen är en så allvarlig överträdelse i anslutning till tjänsteförhållandet att det rimligen inte kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter tjänsteförhållandet.

Det är fråga om en person som lyder direkt under servicehelhetens direktör och det handlar huvudsakligen om ekonomiska oklarheter. I detta fall är tjänsteinnehavarens förseelse så allvarlig att hon också utan varning borde ha förstått det mycket klandervärda i sitt förfarande. Skyldigheten att erbjuda annat arbete kommer i fråga närmast i de fall då tjänsteinnehavaren inte längre kan klara av sina arbetsuppgifter på grund av en förändring av de personliga arbetsförutsättningarna eller då det gäller en uppsägning av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker. Chefen är inte villig att flytta till en annan uppgift. På ovan framställt sätt handlar det om allvarliga förseelser och försummelser som är av väsentlig betydelse för tjänsteförhållandet.

Arbetsgivaren har enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare ett sakligt och vägande skäl att säga upp tjänsteförhållandet för chefen för småbarnspedagogiken. Vid bedömningen av om det är fråga om ett sakligt och vägande skäl har arbetsgivarens och tjänsteinnehavarens omständigheter beaktats som en helhet.

Föredragande

direktör för den svenska servicehelheten

Niclas Grönholm

Upplysningar

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, telefon: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

Bilagor

1

335sv V NF.docx 23.1.2018

2

NF Hörande  3 PROT 2018

3

Sekretessbelagd (MyndOffL 24 § 1 mom. 25 p.)

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Tjänsteinnehavare

Förslagstext
Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

För kännedom

Ekonomiförvaltningstjänsten

Beslutshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 62

HEL 2018-002923 T 01 01 04 01

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

27.03.2018 Poistettiin

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista, ja asia poistettiin esityslistalta.

Esittelijä

ruotsinkielisen palvelukokonaisuuden johtaja

Niclas Grönholm

Lisätiedot

Timo Tapani Korhonen, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21012

timo.t.korhonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566