Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2018

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

17.04.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 70

Yksityisen varhaiskasvatuksen käynnistämistuen kriteerien tarkennus

HEL 2017-013518 T 05 01 08

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hyväksyä liitteen 1 mukaiset päiväkotitoiminnan ja kahden hoitajan ryhmäperhepäiväkotitoiminnan käynnistämistuen myöntämisperiaatteet 1.1.2019 alkaen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1

Myöntämisperiaatteet 1.1.2019 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Käynnistämistuen myöntämisperiaatteita esitetään muutettavaksi seuraavin rajoituksin. Samalle palveluntuottajalle voidaan myöntää enintään yksi käynnistämistuki vuodessa. Käynnistämistuki voidaan myöntää enintään kolme kertaa samalle palveluntuottajalle. Tukea on haettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun uusi päiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti on saanut kunnan hyväksynnän toiminnan aloittamiseksi.

Käynnistämistuki voidaan periä takaisin, mikäli palveluntuottaja on antanut virheellistä tietoa, joka on vaikuttanut päätökseen.

Jatkossa käynnistämistuen myöntämisestä ja takaisinperinnästä vastaa varhaiskasvatusalue neljän aluepäällikkö. Aiemmin päätökset on tehnyt varhaiskasvatusjohtaja.

Nämä yllä mainitut kolme rajoitusta käynnistämistuen myöntämisperiaatteisiin ja tarkennus käynnistämistuen takaisinperintään sekä päätösten tekijän vaihtuminen tulevat voimaan 1.1.2019. 
Vuoden 2018 käynnistämistukihakemukset käsitellään vanhojen myöntämisperiaatteiden mukaan. 

Käynnistämistuen tavoitteena on tukea yksityisiä palveluntuottajia toiminnan alkuvaiheessa. Käynnistämistuki on määrärahapohjainen ja sitä myönnetään hakemusten saapumisjärjestyksessä niin kauan kun tukea riittää. Jotta tuki kohdentuisi mahdollisimman monelle yrittäjälle on perusteltua rajoittaa sen myöntämistä samalle palveluntuottajalle yhteen kertaan vuodessa. Palveluntuottaja voi saada kolmen vuoden aikana maksimissaan yhteensä 90 000 euroa käynnistämistukea.

Käynnistämistukea myönnetään 1 000 euroa uutta perustettavaa hoitopaikkaa kohden. Käynnistämistukea myönnetään enimmillään 30 000 euroa. Kun varhaiskasvatuspaikkoja lisätään olemassa olevaa toimitilaa laajentamalla, tukea myönnetään 500 euroa hoitopaikkaa kohden ja myönnettävä enimmäismäärä on 15 000 euroa. Tukea voi hakea ympäri vuoden ja sitä myönnetään määrärahan puitteissa. Nykyisen käytännön mukaan käynnistämistuen hakeminen seuraavan vuoden määrärahasta on aiheuttanut useana vuonna käynnistämistukihakemusten suman tammikuulle ja edellisenä vuonna perustetut päiväkodit ovat saaneet kuluvana vuonna perustettavien päiväkotien käynnistämistuen.

Palveluntuottajaa velvoitetaan toimittamaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle tilityksen käynnistämistuen käytöstä vuoden kuluttua sen myöntämisestä.

Yksityisille palveluntuottajille on myönnetty käynnistämistukea kokeiluna tammikuusta 2010 alkaen, jolloin hyväksyttiin käynnistämistuen myöstämisperiaatteet (kaupunginvaltuusto 11.11.2009 § 244 ja 28.10.2010 § 229). Vuonna 2015 käynnistämistuki vakinaistettiin ja myöntämisperiaatteet päivitettiin silloista uutta organisaatiota vastavaksi (09.12.2015 § 350).

Vuonna 2013 käynnistämistuen määräraha oli 310 000 euroa. Vuonna 2014 määräraha oli 250 000 euroa ja vuodesta 2015 alkaen määräraha on ollut 150 000 euroa vuodessa.

Käynnistämistukea on myönnetty vuosina 2010- 2017 yhteensä 67 uudelle päiväkodille ja kahdelle ryhmäperhepäiväkodille. Viidessä päiväkodissa on laajennettu olemassa olevia tiloja uusien hoitopaikkojen saamiseksi. Uusia kokopäiväisiä hoitopaikkoja on saatu yhteensä 1340 lapselle.
Vuoden 2017 lopussa yksityisiä päiväkoteja oli  119 ja ryhmäperhepäiväkoteja 4. Lapsia yksityisessä varhaiskasvatuksessa on 3524. 

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

Liitteet

1

Myöntämisperiaatteet 1.1.2019 alkaen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

Kasvatus-ja koulutus toimiala

Päätöshistoria

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.01.2018 § 10

HEL 2017-013518 T 05 01 08

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

23.01.2018 Poistettiin

Esittelijä peruutti ehdotuksensa ennen keskustelun alkamista.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Pirjo Pekkala, varhaiskasvatuksen asiantuntija, puhelin: 310 56404

pirjo.pekkala(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 51300

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566