Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/15

 

21.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 111

Tietoliikennelaitteiden hankinta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan eri toimipisteisiin

HEL 2017-012090 T 02 08 01 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti hankkia liitteiden 1 ja 2 mukaisesti toimialan eri toimipisteisiin tietoliikenteen talokytkimiä, kerroskytkimiä ja langattoman verkon tukiasemia asennuksineen enintään
2 000 000 eurolla. Lisäksi lautakunta päätti valtuuttaa toimialajohtajan tekemään sopimuksen ja tilauksen.

Laitteet hankitaan kevennetyllä kilpailutuksella KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen mukaisesti. Hankinnat maksetaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan menolajilta Digitalisaation langaton verkko.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankittavat tietoliikennelaitteet

2

Yksiköt alueittain

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Toimialan eri toimipisteissä on vanhenemassa olevia tietoliikennelaitteita, joiden käyttövarmuudessa on riskejä, sillä laitteiden huolto on vanhentuneen tekniikan tai verkon laitteiden yhteensopivuuden osalta vaikeaa, eikä vanhentuneen tai vanhentumassa olevan tekniikan ylläpito ole tarkoituksenmukaista. Vaikeasti huollettavien osien korvaamisella turvataan tietoliikenteen sujuvuutta, käyttövarmuutta ja turvataan palveluiden jatkuvuutta.

Langattomia tukiasemia hankitaan vanhentuneiden korvaamiseksi ja samalla tukiasemien määrää lisätään palvelutason ylläpitämiseksi sekä parantamiseksi. Tukiasemien määrän lisääminen on verkkoliikenteen kasvun myötä edellytys langattoman verkon sujuvalle käytölle ja verkon käyttövarmuudelle.  

Helsingin kaupunki on liittynyt KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen KLKH107 tuotealue 2 Verkon laitteet; Hankintajohtajan päätös 19.4.2017 (Dnro HEL 2017-004549). Hankittavat tietoliikenteen laitteet minikilpailutetaan KL-kuntahankinnat Oy:n puitesopimuksen mukaisesti. 

Tilaus tehdään useammassa eri osassa vuoden 2018 loppuun mennessä.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Soili Haapala, tietohallintopäällikkö, puhelin: 310 86547

soili.haapala(a)hel.fi

Liitteet

1

Hankittavat tietoliikennelaitteet

2

Yksiköt alueittain

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kasvatus- ja koulutuslautakunta

Tiedoksi

ICT-hankinnat

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566