Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/22

 

21.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 118

Taitaja2017-tapahtuma Helsingissä

HEL 2015-011128 T 12 02 00

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Taitaja2017 Helsinki -tapahtuman loppuraportti ja talouden toteuma hyväksytään toteutuneiden kustannusten mukaisesti (liitteet 1 ja 2). Tapahtuman kokonaiskustannukset olivat 6 179 070 euroa.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Sari Karjalainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 84748

sari.karjalainen(a)edu.hel.fi

Liitteet

1

Taitaja2017-loppuraportti

2

Taitaja2017, kustannusselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Taitaja2017 Helsinki -tapahtuman järjestämiseksi haettiin Helsingin kaupungin talousarviosta 1,4 miljoonaa euroa vuosille 2015–2016, jonka kaupunginhallitus myönsi joulukuussa 2015 (14.12.2015 § 1207, liite 3). Kaupunginhallituksen myöntämästä rahoituksesta käytettiin 118 000 euroa vuonna 2015, 350 000 euroa vuonna 2016 ja 932 000 euroa vuonna 2017. Tapahtuman järjestämiseen on lisäksi käytetty suunnitelman mukaisesti 901 000 euroa opetusviraston/kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttötaloudesta.

Taitaja2017 Helsinki -tapahtuma oli ammatillisen koulutuksen päätapahtuman Suomen Itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna. Taitaja oli Suomen merkittävin ja suurin ammatillisen koulutuksen tapahtuma.

Helsingin kaupunki, opetusvirasto ja Stadin ammattiopisto järjestivät Taitaja2017 Helsinki -tapahtuman itsenäisyyden juhlavuoden YHDESSÄ-teeman mukaisesti yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän ja koulutuksenjärjestäjien kanssa. Tapahtuma toteutettiin pitkälti opinnollistaen ja tiiviissä yhteistyössä eri alojen yritysten kanssa reformin mukaisesti.

Tapahtuman tausta

Taitaja ammattitaitokilpailuja on järjestetty vuodesta 1989, josta lähtien eri koulutuksen järjestäjät ovat vuosittain järjestäneet tapahtuman. Vuonna 2000 kilpailut järjestettiin hajautettuina Helsingin ammatillisissa oppilaitoksissa. Vuonna 2005 Helsingin kaupunki ja opetusvirasto olivat yhtenä pääkumppanina ammattitaidon maailmanmestaruuskilpailujen järjestäjänä Helsingin Messukeskukseen.

Taitaja2017 Helsinki -tapahtuma kokosi yhteen Suomen ammatillisen koulutuksen edustajat sekä kansainväliset ammattitaitokilpailutoiminnan verkostot nelipäiväiseen tapahtumaan Helsingin Messukeskukseen. Tapahtuman tavoitteena oli kehittää ammatillista koulutusta ja osaamista, edistää monikulttuurisen yhteiskuntamme ammattiosaajien työllistymistä ja vahvistaa suomalaista ammattitaitoa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi.

Tapahtumassa kilpaili 55 eri ammattialan lajissa 598 nuorta, joista 54 oli kansainvälisiä kilpailijoita 16 eri maasta. Tapahtumaan osallistui myös kansainvälisiä valmentajia, tarkkailijoita ja ammattitaitokilpailutoiminnan yhteistyötahoja mallintamassa suomalaista ammattitaitokilpailutoimintaa, joka on maailman huipputasoa kaikilta osin. Ensimmäistä kertaa Suomen ammattitaitokilpailun historiassa myös TaitajaPLUS-kilpailuun (opiskelijat, joilla on henkilökohtaisen opetuksen järjestämissuunnitelma) osallistui kaksi kansainvälistä kilpailijaa taustatahoineen.

Tapahtumaan oli vapaa pääsy. Tapahtumaan odotettiin 80 000 vierailijaa ja tapahtumaan saapui 99 180 vierailijaa Suomesta ja ulkomailta. Osallistujissa oli ammattialoihin tutustujia päiväkodeista, peruskouluista, ammatillisista oppilaitoksista, lukioista ja yrityksistä.

Tapahtuman tavoite

Taitaja2017 Helsinki -tapahtuman päätavoitteena oli lisätä yhteistyötä ammatillisen koulutuksen järjestäjien sekä elinkeinoelämän välillä, sekä korostaa ammatillisen koulutuksen merkitystä yhteiskunnan hyvinvoinnin tärkeänä edistäjänä ja lisätä ammatillisen koulutuksen arvostusta ja sen tuottaman osaajien tarpeellisuutta elinympäristömme laadukkuuden tekijöinä. Tapahtumasta saadun palautteen perusteella tapahtuman 330 yhteistyökumppanista eli noin 60 prosenttia jatkaa Taitaja-yhteistyötä ja kaikki yhteistyökumppanit jatkavat yhteistyötä ammatillisen koulutuksen eri verkostoissa ja toiminnoissa, kuten työssäoppimispaikkojen tarjoajina.

Ammatillisen koulutuksen itsenäisyyden juhlavuoden tapahtuman teema ”Kaupunki kaupungissa” toi esiin osaamisen merkityksen viihtyisän, tasa-arvoisen, turvallisen ja esteettömän yhteisön ja asuinympäristön rakentamisessa ja kehittämisessä. Taitaja-tapahtuma esitteli Helsingin tunnetuimmat kaupunginosat toteuttamalla tapahtuma-alueen kaupungin-osittain. Toteutustapa koettiin toimivaksi tavaksi esitellä ammatillista koulutusta ja Helsinkiä kaupunkina, jossa opiskelijalla on runsaasti mahdollisuuksia eri alojen opiskeluun.

Tapahtuman tunnus "Ole hyvä” korosti hyvien tapojen, toistemme huomioon- ottamisen ja yhteisöllisyyden merkitystä. Näin haastettiin eri ammattien edustajat olemaan ylpeitä omasta osaamisestaan ja koulutuksestaan. Olen hyvä -sanonnalla korostettiin koulutuksen merkityksellisyyttä yhteiskunnan rakentajana. 

Tapahtuman kustannukset

Tapahtuma koostui kolmesta taitokilpailusta, kolmipäiväisestä Kaupunki kaupungissa -seminaarista ja lukuisista oheistapahtumista, joita toteuttivat Helsingin lukiot, Helsingin Kauppakamari/ennakointikamari, yritykset ja järjestöt.

Tapahtumaan haettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä harkinnanvaraista rahoitusta vuosille 2015–2017 2 miljoonaa euroa, joista 645 000 euroa myönnettiin vuodelle 2016 ja 1 264 000 euroa vuodelle 2017 eli yhteensä 1 909 000 euroa.

Tapahtuman järjestämiseksi haettiin Helsingin kaupungin talousarviosta käytettäväksi 1,4 miljoonaa euroa käyttövaroista vuosille 2015–2016, jonka kaupunginhallitus myönsi joulukuussa 2015. Kaupunginhallituksen myöntämästä rahoituksesta käytettiin 118 000 euroa vuonna 2015, 350 000 euroa vuonna 2016 ja 932 000 euroa vuonna 2017. Tapahtumalle myönnettiin esitetyt summat kaupunginhallituksen kokouksessa 14.15.2015, 44/2015, § 1207 Taitaja2017-tapahtuman järjestämiseen Helsingissä (HEL 2015-011128). 

Tapahtuman järjestämiseen on lisäksi käytetty 901 000 euroa opetusviraston/kasvatuksen ja koulutuksen toimialan käyttötaloudesta. Tällä on katettu kone-ja laitelainakulut (mm. CNC-sorvit), lajivastaavien ja varavastaavien koulutuskulut sekä osin markkinointi- ja viestintäkuluja.

Tapahtuman toteutukseen osallistui 330 yhteistyökumppania, joista 224 antoi tapahtumaan työpanosta, koneita, laitteita tai lahjoitti pieniä määriä materiaalia yhteensä 2 423 000 euron arvosta. Tämä yhteistyömuoto on Taitaja-tapahtuman konseptiin kuuluva toimintatapa, jossa yhteistyötaho saa panoksensa arvosta näkyvyyttä tapahtumassa. Taitaja2017-tapahtumassa laajennettiin yhteistyötä aiempia vuosia merkittävämmin markkinointiin ja tiedotukseen. Yhteistyöyritysten panos oli erittäin tärkeä ja mahdollisti tapahtuman aiempia vuosia suuremman ja laajemman näkyvyyden kaupungilla, sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä.

Tapahtuman kaikissa kustannuserissä noudatettiin kustannustehokkuutta ja kestävän kehityksen periaatetta ja kaikki mahdolliset koneet, laitteet, materiaalit ja tarvikkeet lainattiin sekä osin vuokrattiin. Tällä toimintatavalla saavutettiin merkittävää kustannussäästöä verrattuna edellisen vuoden järjestäjän kuluihin. Kun järjestämiskuluja verrataan toteutuneeseen kävijämäärään Taitaja2017 Helsinki -tapahtuma toteutettiin lähes 50 prosenttia edullisemmin kuin aiempina vuosina.

Esittelijä

lukio- ja ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön johtaja

Arja Kukkonen

Lisätiedot

Sari Karjalainen, koulutuspäällikkö, puhelin: 310 84748

sari.karjalainen(a)edu.hel.fi

Liitteet

1

Taitaja2017-loppuraportti

2

Taitaja2017, kustannusselvitys

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 14.12.2015 § 1207

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

 

+358 9 86390

 

FI02012566