Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2017

1 (1)

Kasvatus- ja koulutuslautakunta

 

 

 

 

Asia/8

 

21.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 104

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Silvia Modigin toivomusponnesta koskien nuorten aloitteiden käsittelyä kaupunginvaltuustossa

HEL 2017-005413 T 00 00 03

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu Silvia Modigin toivomusponnesta:

Helsingin kaupungin hallitonsäännössä todetaan nuorten aloitteista ja niiden käsittelystä seuraavaa: Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13-17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisovaltuustoa vastaavan toimielimen lausunto.

Nuorten aloitteet ovat käsitelleet monipuolisesti erilaisia asioita. Monet aloitteet koskevat alueiden turvallisuutta, kouluja ja nuorisotaloja tai yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita. Mikäli asia on vietävä jonkun toimielimen päätettäväksi, ratkeaa oikea päätöksentekotaso hallintosäännön nojalla. Siten päätösvaltaa ei näissä asioissa ole tarpeen tai mahdollista antaa kaupunginvaltuustolle.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei kannata valtuutettu Modigin aloitetta, koska kaupungin hallintosäännössä on säädetty tästä asiasta jo toisella tavalla.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kasvatus- ja koulutuslautakunnalta on pyydetty lausuntoa 15.12.2017 mennessä valtuutettu Modigin toivomusponnesta: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään mahdollisuus kehittää nuorten aloitejärjestelmää siten, että nuorten aloitteet tuodaan valtuuston päätettäväksi.

Esittelijä

kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 3000

Töysänkatu 2 D

+358 9 310 8600

0201256-6

FI2922661800003009

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 51

Faksi

 

Alv.nro

kasvatusjakoulutus@hel.fi

www.hel.fi/kasvatusjakoulutus

+358 9 86390

 

FI02012566